edukos.sk

 

 

 nezahoďte príležitosť venovať Vaše 2 % zo zaplatenej dane

Milí priatelia

EDUKOS je MVO, ktorá bola založená v roku 2000 s cieľom pomáhať všade tam, kde  to je potrebné.

Sleduje problémy a potreby ľudí  a snaží sa ich  problémy  spoločne riešiť. Zameriava sa :

 

1.       na občanov v produktívnom veku, pre ktorých organizuje bezplatne  nielen rôzne vzdelávacie  aktivity, pomáhajúce  zlepšiť  životnú situáciu týchto osôb  ako napr. kurzy finančnej gramotnosti kurzy nemeckého a anglického jazyka pre záujemcov o prácu v krajinách, kde sa týmito jazykmi hovorí, ale  poskytuje aj pomoc a poradenstvo pri riešení krízových situácií (individuálne psychologické poradenstvo,  riešenie zadlženosti, pomoc pri hľadaní práce či právne poradenstvo

2.        na občanov po produktívnom veku, ktorí chcú svoj život tráviť aktívne (kurz práce s počítačom, zdravý životný štýl v seniorskom veku, relaxačne techniky a pod

3.       deti a mládež tvoria najpočetnejšiu skupinu s ktorou pracujú (kurzy spoznávania seba a iných,  tvorivé dielne rozvíjajúce talent a schopnosti detí, či príprava na partnerské spolunažívanie, individuálne doučovanie a riešenie výchovno-vzdelávacích problémov v spolupráci s rodinou., záujmové krúžky a pod.

4.         osoby vracajúce  sa po výkone trestu a dáva im šancu začleniť sa plnohodnotne do života, pomáha  najmä s riešením bytovej otázky, zadlženosti, riešení rodinných problémov  a pod.

5.       študentov humanitných vied, ktorým  odovzdáva nielen svoje odborné skúsenosti pri písaní ich prác, ale poskytuje im aj  priestor pre ďalší rozvoj  ich zapájaním do svojich aktivít.      

 

Na priame financovanie našej činnosti  z verejných zdrojov nemáme priamy nárok, uchádzame sa preto o rôzne dotácie a granty, ktorých priznanie závisí od schvaľovacích komisií. Žiaľ všeobecné spoločenské problémy spôsobujú v posledných rokoch neustále  znižovanie a obmedzovanie financií. Keďže naše služby sú určené predovšetkým  tým, ktorí by si ich finančne  nemohli dovoliť, sú bezplatné. Z toho dôvodu sa uchádzame aj o percentá z daní z príjmov, ktoré môžu byť venované MVO.

Veríme, že patríte medzi tých, čo si našu prácu vážia, a  2 percentá darujete EDUKOS, aby mohli aj v roku 2018 plnohodnotne pracovať pre ľudí, ktorí to potrebujú

2 %   z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto to  poukazuje: 

A.   Zamestnanci by mali:

·       Do 15.02.2018 požiadať  zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie  tlačiva  Potvrdenie o zaplatení dane

·       Z tohto Potvrdenia zistiť dátum zaplatenia dane a:
a) vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

·       do vyhlásenia  zapísať požadované údaje.

·        Zaškrtnúť  v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

·       Obe tlačivá, (Vyhlásenie , Potvrdením, doručiť  do 30.04.2018 na daňový úrad

·       Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v náš prospech

B.          tí, ktorí  si sami  podávajú daňové priznanie

stačí doplniť údaje o našej organizácii v časti určenej na darovanie %:

IČO: 37801848
Právna forma:  občianske združenie

meno: Konzultačné a informačné centrum EDUKOS
Ulica: J. Ťatliaka

Súpisné číslo: 2051/8
PSČ: 026 01

Obec:  Dolný Kubín

C.          právnické osoby

·         môžu poukázať 1,0% dane aj viacerým prijímateľom, min. výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

·         Vyznačiť  v daňovom priznaní poukázanie 1,0% z dane. Je to v  daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% .V prípade  poukázania  dane (min 8€)  viacerým subjektom,  je potrebné vložiť do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uviesť  všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú má byť  v ich prospech poukázaná.

 

Ďakujeme Vám

S pozdravom

 

                                                                   Ing. Eva Vajzerová

Prezident združenia


?>