edukos.sk

 

„Väzenie, reintegrácia, vzdelávanie. Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácia ľudí v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby.

2015-1-HU01-KA204-013563

Výcviky v UVTOS.

Medzinárodné stretnutie a brožúra z workshopu - zhrnutie

 

V rámci plánovaných aktivít projektu bolo v dňoch od 9.11. do 11.11. 2015 zrealizované prvé medzinárodné stretnutie s účasťou piatich krajín – päť organizácií. Účastníci strategického partnerstva a spolupráce sú nasledovné mimovládne organizácie: Váltó-sáv Alapítvány (Maďarsko, vedúca organizácia/koordinátor konzorcia), Slawek nadácia (Poľsko), Rubikon centrum (Česká republika), Edukos (Slovensko) a Grudas (Litva). Cieľová skupina a hlavný cieľ týchto piatich mimovládnych organizácií je podpora sociálnej a pracovnej reintegrácie väzňov a bývalých väzňov, pričom v ich pracovných metódach a aktivitách existujú podobnosti a ako aj špecifické odlišnosti.  

 Váltó-sáv Alapítvány je mimovládna organizácia aktívna na národnej úrovni, ktorá podporuje sociálnu a pracovnú reintegráciu ľudí v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby, znevýhodnených/marginalizovaných ľudí, deviantov, ľudí zo zraniteľných skupín a ich príbuzných. Organizácia funguje od roku 2002 a medzi jej zrealizované programy patria programy zrealizované v UVTOS/UVV (napr. Zameranie na slobodu: prípravná skupina na prepustenie), v UVTOS/UVV a po prepustení ( napr.   rozvoj kompetencií) a po prepustení (napr. programy na prípravu na trh práce). Základnou metódovu tejto organizácie je “priebežná starostlivosť” a pomocné/podporné vzťahy (občiansky podporný system), ale v podstate pracujú so širokým metodologickým repertoárom (“ viac metód namiesto jednej metódy”). Charitatívny a podporný fond „Garstyčios grūdas” funguje od roku 2004 a realizuje activity zamerané na psychologickú rehabilitáciu a reintegráciu väzňov do spoločnosti a na trh práce. „Garstyčios grūdas“ má jedinečné psychologické rehabilitačné centrum pre väzňov, ktorí trpia závislosťou od alkoholu a drog.  Toto centrum „Oasis“ je situované v UVTOS Alytus v 5. sektore. Momentálne centrum pracuje 35-56 väzňami, ktorí majú problem so závislosťou na drogách a alkohole alebo páchaním trestnej činnosti.  Väzni vstupujú do psychologických a rekvalifikačných programov dobrovoľne na 1,5 až 3,5 roka až kým nie sú prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Centrum má taktiež aj  stolársku dielňu, kde väzni absolvujú rekvalifikačný výcvik. Edukos (Slovensko): pracuje s ľudmi vo výkone trestu odňatia slobody/väzby a ich príbuznými. Hlavným zámerom projektov, ktoré Edukos implementuje, je pomôcť ich klientom uspieť na trhu práce a v ich životoch vo všeobecnosti, posilniť ich proaktívny prístup pri hľadaní zamestnania resp. rozvíjaní samo zamestnania prostredníctvom nadobudnutých právnych poznatkov, PC zručností, sociálnych a komunikačných kompetencií. Edukos sa taktiež snaží odstrániť predsudky a diskrimináciu voči tejto cieľovej skupine počas a po ich prepustení z výkonu trestu, obzvlásť v prípade Rómskych klientov a pomôcť im integrovať sa do spoločnosti. Slawek nadácia je nezisková organizácia, ktorá realizuje náročnú úlohu sociálnej podpory ľudí v UVTOS/UVV, bývalých väzňov, mladistvých a ich rodín. Organizácia funguje od roku 1998. Od svojho začiatku sa nadácia zameriava na individuálny prístup a komplexnú podporu ich klientov. Organizáciu založila rodina Łagodziński - Mark, Danuta, Isabella and Christopher. Počas 17 rokov, vyvinula nadácia množstvo programov a podporných modelov s cieľom zabezpečiť efektívnu sociálnu a pracovnú rehabilitáciu väzňov. Rubikon centrum je mimovládna, nezisková organizácia, ktorá už v Českej republike funguje 20 rokov v oblasti práce s páchateľmi trestnej činnosti v zmysle ich pracovnej a sociálnej reintegrácie.  Všetky jej projekty a aktivity sú zamerané na reintegráciu páchateľov trestnej činnosti do spoločnosti, rozvoj ich zručností pre uplatnenie na trhu práce, dosiahnutie ich sociálnej a pracovnej reintegrácie a to obzvlášť s dôrazom na rizikové skupiny a znižovanie ich miery recidívy.

Dáta o väzenskej populácii z Českej republiky, Poľska, Slovenska, Litvy a Maďarska sú veľmi podobné, pričom percento väzenskej populácie týchto krajín prekračuje priemerné hodnoty ostatných EU členských krajín.

Výcviky realizované v UVTOS/UVV boli hlavnou témou prvého projektového stretnutia. Otázky, dilemy a problémy, ktorým bola počas stretnutia venovaná najväčšia pozornosť, boli:  a) otázka dopytu a ponuky trhu práce, b) geografická poloha UVTOS/UVV a odlišná geografická poloha prepusteného klienta, c) príliš rýchle rekvalifikačné výcviky: so žiadnou alebo len malou praxou; žiadne alebo iba nedostačujúce informácie o bezpečnosti, kvôli štandardom výcvikov a bezpečnosti v UVTOS/UVV, d) v prípade rekvalifikačných kurzov: chýbajú základné kompetencie, bez ktorých sú výcviky náročné/nemožné (gramotnosť, matematické zručnosti, poznatky o učebnej metodológii, atď.), e) absolvovanie zaverečných školských skúšok je minimálne podporovné (dlhé, nie rentabilné,atď. – aj keď z hľadiska reintegrácie je to subjektívne efektívnejšie), f) alternatívne učebné metodológie nie sú alebo sú len minimálne podporované (napr. učebné metódy orientované na osobu, individualizované učebné trasy, e-learning, atď), g) lektori, učitelia, ktorí učia v UVTOS nie sú pripravení alebo len minimálne pripravení pre prácu s tou špeciálnou cieľovou skupinou z hľadiska didaktiky a metodológie, h) nedostatok PC kompetencií danej cieľovej skupiny ( zároveň nedostatok iných príležitostí) i) minimálny metodologický repertoár kvôli  špeciálnej lokalizácii (limitované možnosti napr. e-learning, uprednostňovaná je verbálna komunikácia a tlačené materiály alebo výcviky v nízkom stupni ostrahy, j) nedostatok výcvikov v oblasti vzdelávania cudzích jazykov ( nedostatok príležitostí), k) projektový prísptup k vzdelávaniu/výcvikom, m) predsudky.

Myslíme si, že rozvíjanie práce v oblasti vzdelávacích a výcvikových metód je kľúčovým momentom v reintegrácii.  

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.preproject.hu/

 


?>