edukos.sk

 

Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie odsúdených v a po výkone trestu odňatia slobody

 

15/KA2AE/13563

Zhrnutie 4. medzinárodného stretnutia a brožúry z workshopu

Individuálna  podpora: mentoring, individuálny vývoj/výcviky a učebné cesty

Štvrté medzinárodné stretnutie sa konalo v Dolnom Kubíne na Slovensku 23. a 24. Februára, 2017. Stretnutia sa zúčastnili všetky partnerské organizácie projektu: Váltó-sáv Alapítvány – HU, Gartycious Grudas – LT, Rubikon centrum – CZ, Slawek foundation – PL, EDUKOS – SK. Na programue boli prítomní dvaja predstavitelia každej organizácie. Hosťujúcou organizáciou bol KIC EDUKOS.

 

Program začal o 10:00  23.2.2017 v sídle Konzultačného a informačného centra EDUKOS. Otília Škarbová, vice riaditeľka KIC EDUKOS, otvorila stretnutie oficiálnym privítaním účastníkov. Potom zahraničním hosťom priblížila svoje vlastné profesionálne skúsenosti v práci s (bývalými) odsúdeními ako aj s kooperujúcimi inštitúciami, ktoré sú zapojené do resocializačných aktivít, ktorým sa ona sama profesionálne venuje. Na tomto základe sa medzi účastníkmi rozvinuja plodná debata, v rámci ktorej boli spomenuté a porovnané mnohé problémy, s ktorými sa predstavitelia jednotlivých organizácií vo svojich krajinách stretávajú pri organizovaní tých istých aktivít. V rámci debaty si účastníci taktiež vymenili nápady a návrhy pre možné riešenia. Okrem iných bol spomenutý problém fund-raisingu, ktorí zúčastnení vnímali ako obzvlásť dôležitý a problematický. Následne Katarína Trubanová, odborná garantka komunitného centra EDUKOS, stručne predstavila projekt komunitného centra a spoločne s jej dlhodobým klientom, Jánom Podbrežným, predstavila prípadovú štúdiu, na základe ktorej ilustrovala princípy mentoringu, individuálnej podpory a rozvoja zručností pred a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Po prezentácii prípadu nasledovala krátka debata o budúcej perspectíve prípadu a ďalších krokoch v individuálnom pláne klienta.

 

Druhá časť programu bola vyhradená pre prezentácie na tému: individuálna podpora: mentoring, individuálny  vývoj/výcvik a učebné cesty. Každá organizácia predstavila character a rozsah aktivít, ktoré v danej oblasti realizuje. Tu je stručný prehľad prezentácií:

Váltó-sáv Alapítvány predstavili ich vlastné chápanie tejto metódy z hľadiska teoretického kontextu ako aj špecifický character služieb, ktoré v danej oblasti poskytujú. Taktiež detailne popísali rôzne protokoly v práci s klientom ako aj nutnú dokumentáciu potrebnú pre tento process. Gartycious Grudas predstavili špecifickú metódu “odpustenia” ako individuálny model pre morálnu výchovu. Najprv vysvetlili jej všeobecný význam a dopad v kontexte sprevádzania (bývalých) väzňov pred a po prepustením ako aj praktické metódy, ktoré v tomto procese využívajú. V druhej časti ich prezentácie boli účastníkom priblížené reálne praktické cvičenia pre rozvoj odpustenia.  KIC EDUKOS odprezentovali ich mentoringové a tutoringové programy realizované v a mimo UVTOS, hlavne v spolupráci s UPSVaR a probačnou a mediačnou službou. Po predstavení špecifík práce a rozsahu aktivít v obidvoch kontextoch bol účastníkom priblížený projekt “Kroky k úspešnému návratu” s jeho brožúrou, ktorej cieľom bolo pomôcť (bývalým) väzňom v ich reintegrácii. Na záver sa účastníci stručne oboznámili o kurzoch mentoringu a tutoringu. Rubikon centrum odprezentovali ich vlastný mentoringový program pre Rómov, ktorý realizujú v spolupráci s probačnou a mediačnou službou. Účastníkom priblížili špecifické požiadavky, metódy a výsledky tohto programu. Druhá časť ich prezentácie bola venovaná ich reintegračnému a rovesníckemu mentoring programu. Aj tu účastníkom detailne priblížili požiadavky, metódy a výsledky tohto programu. Slawek foundation predstavili rozsah ich aktivít, ktoré (bývalým) väzňom ponúkajú pred a po prepustením s dôrazom na ich mentoringový rozmer. Medzi prezentované activity patria program vlastného svedectva a program strážny anjel, púte, individuálne konverzácie, mysterium, filmová terapia a rodinná terapia pred prepustením ako aj coaching pre bývalých väzňov a prvé ktorky na slobode  po prepustení.  

 

Program druhého dňa stretnutia stretnutia, 24.2.2017, pozostával z návštevy UVTOS a UVV v Banskej Bystrici. Zástupca riaditeľa danej inštitúcie predstavil účastníkom históriu, renováciu, kapacitu, štruktúru väzenskej populácie ako aj špecifická väzenského režimu v Slovenskej republike. Už v priebehu prezentácie sa medzi účastníkmi rozvinula debata, ktorej hlavnými témami boli pracovné podmienky väzňov v slovenských väzeniach, ich špecifický status ako zamestnancov v slovenskom väzenskom systéme ako aj vzdelávacie a kultúrne activity navštíveného ústavu. Po prezentácii a diskusii nasledovala prehliadka priestorov ústavu.

 

Projektová  web stránka: http://www.preproject.hu/

Web stránky partnerov:

Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu 

Slawek Foundation (PL): http://www.fundacjaslawek.org/ 

EDUKOS (SK): http://www.edukos.sk/ 

RUBIKON Centrum (CZ): http://www.rubikoncentrum.cz/ 

Charity and support fund „Garstyčios grūdas” (LT):  http://grudas.com/en/


?>