Výročná správá 2005

Správa o činnosti:

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS v roku 2005 malo 22 evidovaných členov. Predsedníctvo sa zišlo na svojich rokovaniach 4 krát a to 9.3.2005 kedy predmetom rokovania boli úprava stanov,22. júna 2005 a 26.9.2005 kde sa riešili otázky finančných problémov a nových projektov a 20.1.2006 , kde sa rokovalo o príprave VZ.

Rok 2005 bol pre EDUKOS významný a to na základe týchto skutočností:

- Od 17.1.2005 sme na základe schváleného projektu č, 146 SOP ĽZ MS SR mohli zamestnať zamestnanca na plný úväzok a na základe schválenia projektu programu IS EQUAL od 1.3 zamestnať ďalších zamestnancov a získať nové dôstojné priestory pre našu činnosť. Od 1. marca máme teda aj novú adresu a v tomto zmysle upravené stanovy. Ku koncu roku 2005 sme zamestnávali na plný úväzok 4 zamestnancov financovaných zo spomínaných projektov a 3 zamestnancov cez UPSVaR v rámci aktivačných prác.

- V roku 2005 sme rozšírili partnerstvá našej MVO s inými subjektami, konkrétne Justičnou akadémiou v Pezinku, Obchodnou akadémiou v Dolnom Kubíne, Združením Liptov, Združenie zdravotne postihnutých Oravy, OZ Píšťalka. Zamestnaním zamestnancov na plný úväzok sa zlepšili vzťahy a viac sa dostávame do povedomia aj subjektom štátneho a verejného sektora ako je MsU, odbor sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, OUPSVaR Dolný Kubín,ktorý tiež prejavili záujem o spoluprácu a to aj vďaka zákonu č.305/2005 o kuratele.... Je nutné, aby sme v zmysle zákona v stanovenej lehote požiadali o predĺženie akreditácie na MPSVaR a tak vytvorili predpoklady pre inštitucionálnu udržateľnosť EDUKOS-u. Na základe týchto dokumentov budeme sa môcť uchádzať o kontrakty cez subjekty verejného a štátneho sektora.

- Projekt Kvalitní projektoví manažéri je zameraný na vzdelávanie a prípravu odborníkov, schopných nielen tvoriť, ale aj implementovať do života projekty financované zo ŠF a pomáhať tak rozvoju regiónu. Projekt Šanca odsúdeným je zameraný na prácu s mladými ľuďmi vracajúcimi sa z výkonu trestu a pomoc k ich uplatneniu v živote a na trhu práce. V spolupráci s partnermi – UVTOS v Sučanoch a obcou Spišský Hrhov, ale aj nadnárodnými partnermi sa snažíme pomôcť pri zavádzaní nového trestného zákona – teda konkrétne alternatívnych trestov, do života.

- Celý rok 2005 sme pokračovali v projekte programu SOCRATES – Grundtvig 1 a vzhľadom na nepriaznivú situáciu a problémy s MS SR sme požiadali EK o jeho predĺženie do 30.4.2006. Sme radi, že sa nám podarilo tieto problémy veľmi diplomaticky vyriešiť a vďaka tomu sme zorganizovali 3 stretnutia probačných a mediačných úradníkov, sociálnych kurátorov UPSVaR v UVTOS v Trnave, Sučanoch a v Košiciach a dvojdňové vzdelávanie v zariadení MS SR v Omšení. S projektom sme mali tiež finančné problémy, pretože vstupom ďalších krajín do EU došlo aj k organizačným zmenám a všetky platby bolli takmer na pol roka pozastavené. V decembri 2005 sme vydali vzdelávací leták pre verejnosť o alternatívnych trestoch a nových pojmoch v trestnom zákone.

- Na základe aktivít projektov sme ukončili našu www.stránku – www.edukos.sk, kde je možnosť zverejniť naše aktivity. Aj vďaka tomu sme sa stali zaujímavými partnermi pre mimoslovenské subjekty, ktoré pôsobia v podobnej oblasti činnosti ako my. Dostali sme ponuky na partnerstvá v komunitárnych projektoch. Začiatkom roka sme sa dozvedeli, že obidva subjekty mali svoji projektové návrhy presunuté do 2. kola, tzn. že je šanca ich definitívneho schválenia je vysoká.

- Na základe projektov sme EDUKOS materiálne vhodne vybavili a vytvorili možnosť fungovania aj virtuálnej poradne(cez internet) pre ľudí sociálne odkázaných. Každú stredu poskytujeme v čase od 10,00 hod do 14, 00 hod bezplatné poradenstvo .

- OA nás požiadala, aby sme prebrali projekt, ktorý sa tvoril v čase, keď E. VAjzerová pôsobila ešte na škole. V prvej časti bol projekt vyhodnotený ako veľmi úspešný a od roku 2005 je možnosť pokračovať v 2.časti. Keďže na OA je nie vhodná situácia na to, aby v aktivitách projektu pokračovali, súhlasili sme, že v týchto aktivitách budeme pokračovať aj my. Jedná sa o projekt zameraný na karierne poradenstvo a práca s mladými ľuďmi, ktorí z nejakých dôvodov nemali možnosť ukončiť si vzdelanie. Koordinátorom projektu by v tomto prípade bola Denisa Fričová.

Finančná situácia EDUKOS v roku 2005 bola závislá aj od rozpočtov ďalších spomínaných dvoch hlavných projektov, pretože vlastné príjmy, ktoré sú len z 2% daní Fa PO, nestačia. Aj napriek tomu, že schválené rozpočty boli vysoké a mali by zabezpečiť bezproblémové fungovanie, prax bola úplne iná. Vstupom do EU sa zaviedli nové podmienky financovania, vytvorili nové štruktúry, ktoré novú legislatívu prenášali do života tiež metódou pokusov a úprav za chodu. EDUKOS ako MVO mohol aktivity realizovať na základe refundačných platieb, nie formou zálohových platieb. Na začiatku projektu sme mali k dispozícii približne 100000 Sk na rozbehnutie projektov, táto suma nestačila na to, aby sme mohli systematicky prefinancovávať plánované aktivity. Riešenie sme našli v dohode s partnerom z projektu programu EQUAL- obec Spišský Hrhov, ktorý nám poskytol bezúročnú pôžičku vo výške 550000 Sk a pôžičke E. Vajzerovej vo výške 220000 SK. Z týchto financii sme boli k dnešnému dňu schopní vrátiť len 100000 Sk Aj napriek maximálnemu úsiliu dodržiavať termíny, predpísané usmernenia sme prvú refundáciu dostali až v mesiaci septembri projektu MS SR.

V priebehu roku sme sa snažili vytvoriť aj ďalšie projekty, v ktorých sme chceli využiť nielen akreditácie MŠ SR, ale aj naše spomínané partnerstvá. Pri realizácii projektu „Kvalitní projektoví manažéri pre Oravu", sme vytvárali viaceré projekty, ktoré boli predkladané buď cez EDUKOS, alebo inštitúcie, ktoré boli v projekte zastúpené. Išlo o projekty predkladané na základe výziev SOP ĽZ (MŠ a MPSVaR SR) a Interreg III.A Komplentné informácie o úspešnosti týchto projektov ešte nemáme, vyhodnotené boli len projekty cez MŠ – tam jeden projekt bol zamietnutí – a projekt Združenej SŠ , ktorý bol podporený v plnom rozsahu a podľa neformálnych informácii tento projekt skončil ako veľmi úspešný. Projekt zameraný na zlepšenie situácie v zamestnanosti predložený cez MPSVaR ešte nebol vyhodnotený, tak isto ako projekty cez INTRREG – SZŠ a Oravská knižnica.

V novembri 2005 sme predložili projekt na vytvorenie pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaných občanov. Pracovné miesto sme vytvorili na činnosti súvisiace s finančno-administratívnym riadením partnera na projekte UVTOS Sučany. Oni, ako štátna inštitúcia napojená na štátnu pokladnicu, majú problémy s finančným riadením nášho projektu. Navrhli, aby sme tieto činnosti vykonávali za nich my. Pani Ivana Dvoršťáková pracovala u nás na aktivačných prácach, získala obraz o projekte a tak sme boli veľmi radi, že od 1.1.2006 môže byť naša zamestnankyňa. UPSVR sme zaviazaní udržať pracovné miesto do 31.12.2006, keďže ale projekt trvá do roku 2007, je predpoklad, že financie na udržanie tohto miesta budeme mať aj po tomto termíne.

Aj v roku 2005 sme požiadali o možnosť uchádzať sa o 2 % daní FaP osôb. Oslovili sme listom subjekty s ktorými spolupracujeme a aj ostatných partnerov, ktorí poznajú našu prácu a boli by ochotní našu činnosť podporiť. Vlani sme využili aj možnosť reklamy v regionálnych novinách, ale naše rozbory ukázali, že suma, ktorú sme získali, je len na základe našich aktivít, nie reklamy v novinách. Preto sme reklamu zamietli a chceme sa spoliehať len na osobné oslovovania a kontakty.

V roku 2005 na základe príjmov, ktoré sme dosiahli z grantov sme boli nútení prejsť aj v zmysle zákona o Účtovníctve na podvojné účtovníctvo. Program sme kúpili od firmy, ktorá sa špecializuje na MVO, a pomáhajú nám spätne zúčtovať celý rok. Aj napriek tomu, že sú s tým problémy, sme radi, že podvojné účtovníctvo zabezpečí prehľadnejšiu evidenciu potrebnú k zúčtovávaniu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.

Rok 2005 je prvým rokom, v ktorom sa na základe zamestnaneckých vzťahov snažíme budovať svoje miesto nielen v meste Dolný Kubín, ale aj v rámci Slovenska. Naším cieľom je presadiť sa na základe kvalitnej práce a zodpovedného prístupu a v začatom trende chceme pokračovať aj v budúcich rokoch

V Dolnom Kubíne, február 2006

Správu zostavila: Ing.Eva Vajzerová

Prerokovaná a schválená na VZ EDUKOS dňa 28.2.2006

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie