Výročná správá 2006

Správa o činnosti:

Rok 2006 bol pre EDUKOS veľmi náročný pretože sme od 1.6.2006 začali realizovať nový projekt ESF SOP LZ 5P centrum , jeden národný projekt VII B Chceš byť in, tak sa čiň a od Obchodnej akadémie sme prebrali projekt programu LEONARDO. Okrem toho sme pokračovali v rozbehnutom projekte programu EQUAL, ktorý je mimoriadne náročný najmä kvôli problémom s finančným riadením. Ukončili sme dva projekty. Projekt Kvalitní projektoví manažéri pre Oravu a projekt programu Grundtvig Another way. Pri tomto projekte sme takmer tri mesiace pracovali na záverečnej správe a zúčtovaní a žiaľ doteraz projekt nie je ešte uzavretý, pretože nám EK nerijala záverečnú správu na hodnotenie kvôli formálnym nedostatkom. Musíme objektívne priznať že je to vina z našej strany a musíme vynaložiť maximálne úsilie, aby sme v čo najkratšom čase tieto nedostatky odstránili a prijať opatrenia, aby sa podobne veci v našom združení neopakovali. Robí to nielen problémy, ale poškodzujeme si tak dobré meno a dôveryhodnosť našej organizácie.

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS v roku 2006 malo 27 evidovaných členov, z nich nezaplatili členské na rok 2006 5 členov.

Nové projekty nám umožnili aj vytvoriť nové pracovné miesta .V roku 2006 sme vďaka novým projektom pracovný kolektív rozšírili o 4 nových zamestnancov. Vďaka aktivačným programom UPSVaR pracovali pre EDUKOS aj uchádzači o zamestnanie v rámci verejno prospešnej činnosti. Ku koncu roku 2006 sme zamestnávali na pracovnú zmluvu 6 zamestnancov, na mandátnu zmluvu 2 zamestnancov a 3 zamestnancov cez ÚPSVaR v rámci aktivačných prác. Rozšírenie pracovných miest následne vyvolalo aj rozšírenie priestorov o dve kancelárie na treťom poschodí. Môžeme konštatovať, že priestorové vybavenie EDUKOS-u je naozaj na dobrej úrovni. Musíme však vynaložiť maximálne úsilie, aby sme si to všetko čo najdlhšie udržali.

V roku 2006 sme rozšírili partnerstvá s novými subjektami, konkrétne s Materským centrom Píšťalka , CVČ Domček a Katolíckou univerzitou. Našimi novými partnermi na projektoch sú aj Elkop , SCAME a SEZ Dolný Kubín. Ani jeden zo zamestnávateľov však neprejavujú veľký záujem o užšiu spoluprácu. Iniciatíva a snahy sú len z našej strany . Na druhej strane sa zlepšili naše vzťahy s odborom sociálnych vecí MsU, ktorý tiež prejavili záujem o spoluprácu a to aj vďaka zákonu č. 305/2005 Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiaľ nepodarilo sa nám ešte získať akreditáciu na MPSVaR. Malo by sa tak udiať v najbližšej dobe. V októbri sme požiadali o akreditáciu MŠ SR resociálizačného programu na prácu s delikventami, ktorá nám bola udelená. Na základe nej sa pokúšame získať prácu v oblasti postpenitenicárnej starostlivosti a pri alternatívnych trestoch cez okresné sudy.

Finančná situácia EDUKOS v roku 2006 bola závislá od rozpočtov projektov, pretože vlastné príjmy máme len z 2% daní FO a PO a členského a tieto nám nestačia. Aj napriek novým pravidlám financovania projektov ESF ,sa situácia vo financovaní a zúčtovávaní nezmenila a neustále bojujeme s včasným zúčtovávaním zo strany RO, čo spôsobuje neustály nedostatok financií. Nemôžeme realizovať aktivity tak, ako ich máme naplánované a ak aj realizujeme, vystupujeme voči zamestnancom, resp. iným subjektom podieľajúcich sa na aktivitách na projektoch neseriózne, pretože včas neplníme naše záväzky voči nim.

Aj v roku 2006 sme požiadali o možnosť uchádzať sa o 2 % daní FO a PO. Oslovili sme mailom subjekty, s ktorými spolupracujeme a aj ostatných partnerov, ktorí poznajú našu prácu a boli by ochotní našu činnosť podporiť. Nevyužívame možnosť reklamy v regionálnych novinách, pretože naše rozbory ukázali, že to nebolo efektívne. Naopak tohto roku zintenzívňujeme osobné oslovovanie a kontakty cez zamestnancov a našich študentov praktikantov, ktorí to majú aj ako svoju praktickú úlohu na stáži.

V roku 2006 sme viedli už podvojné účtovníctvo. Ukazuje sa , že to bolo správne rozhodnutie, pretože nám zabezpečuje prehľadnejšiu evidenciu potrebnú k zúčtovávaniu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a vôbec našej práce.

Rozrástli sme sa na pomerne slušnú inštitúciu, ktorá by mala na trhu dôstojne obstáť nielen v roku 2006 ale aj v rokoch nasledujúcich. Verím, že spoločnou precíznou prácou sa nám to podarí

V Dolnom Kubíne, február 2007

Správu zostavila: Ing. Eva Vajzerová

Prerokovaná a schválená na VZ EDUKOS dňa 23.2.2007

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie