Výročná správá 2007

Správa o činnosti:

Rok 2007 nepriniesol EDUKOS výrazné zmeny v porovnaní s rokom 2006. Pokračovali sme v rozbehnutých projektoch ESF EQUAL Šanca odsúdeným a ESF SOP LZ 5P centrum, ukončili sme národný projekt VII B Chceš byť in, tak sa čiň a projekt programu LEONARDO PPS. Projekt programu Grundtvig Another way, ktorý sme ukončili v roku 2006 nie je ešte definitívne kvôli známym problémom stále uzavretý. Projekt programu EQUAL zaberal najväčšiu časť činnosti a napriek tomu, že sme realizovali množstvo aktivít podľa harmonogramu, finančné riadenie projektu neprebiehalo tak, ako by sme si predstavovali a museli sme požiadať o jeho predĺženie do roku 2008. Konzultačné a informačné centrum EDUKOS v roku 2007 malo 23 evidovaných členov, z nich nezaplatili členské na rok 2007 6 členov.

V roku 2007 sme reagovali na päť rôznych výziev. Projekt programu Progres v partnerstve s krajinami EU nebol schválený tak isto ako projekt programu FSR. O výsledku projektu predloženého v rámci prevencie kriminality na Úrad vlády zatiaľ nevieme. Na základe výziev národných projektov cez UPSVaR sme získali v júni súhlas na ďalšie vzdelávanie dvoch našich zamestnankýň.. Jednalo sa o 200 hodinový výcvik v supervízii, realizovaný Asociáciou supervízorov v sociálnej práci. Žiaľ časový limit realizácie projektu s realizáciou výcviku v Bratislave sa nezhodovali a aj napriek tomu, že sme pôvodne zmluvu podpísali, boli sme nútení ju anulovať. To isté platilo aj o zmluve podpísanej s UPSVaR o vytvorení nového pracovného miesta pre znevýhodneného nezamestnaného. Od 1.9.2007 začal u nás pracovať na pracovnú zmluvu takýto uchádzač, ktorý mal na starosti elektronizáciu EDUKOS a komunikáciu so zahraničnými partnermi v jazyku anglickom. Zamestnanec však dostal inú ponuku a preto sme sa dohodli na ukončení pracovného vzťahu. Na toto miesto sme prostredníctvom UPSVaR vypísali konkurz z radov znevýhodnených uchádzačov, no nepodarilo sa nám zladiť do jednej osoby uchádzačov aj ich znalosti jazykové aj v počítačovej gramotnosti, tzn. od zmluvy sme museli odstúpiť. V priebehu roku 2007 sme zamestnávali v EDUKOS v rámci aktivačných činností 3 zamestnancov, na pracovnú zmluvu 6 zamestnancov, na mandátnu zmluvu 2 zamestnancov. Na dohody o vykonaní práce 78 zamestnancov.

Za úspech v našej práci pokladáme udelenie akreditácie v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako sme informovali v minulom roku, bola nám akreditácia zamietnutá, voči čomu sme podali rozklad. Predpokladali sme, že akreditácia nám otvorí cestu k získavaniu nových pracovných príležitostí a tým aj nových financií na podporu činnosti EDUKOS. Musíme však konštatovať, že v roku 2007 sa nám nepodarilo získať žiaden kontrakt a ak mám byť ironická, získali sme len robotu bez financií. Oslovil nás UPSVaR v Dolnom Kubíne s tým, že by s nami uzatvoril kontrakt na prácu s osobami prepustenými z výkonu trestu odňatia slobody a mladých dospelých vracajúcich sa z reedukačných domovov. Od 1.mája sme začali pracovať s troma takýmito osobami a ich rodinami. U všetkých sme urobili kus práce v ich začleňovaní sa do života, našli sme prácu, vybavovali školu, pomáhali rodine, našli náhradné ubytovanie a vybavili finančný príspevok, žiaľ kontrakt nakoniec nemohol byť podpísaný kvôli vnútorným predpisom UPSVaR, kedy sa finančné príspevky prideľujú predovšetkým mladistvým do 18 rokov. Z UPSVaR v Martine sme síce ešte dostali ponuku na realizáciu víkendových pobytov s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale ako sa ukázalo, bola to ponuka na poslednú chvíľu, kedy sa im do súťaže neprihlásil nikto z regiónu a nám ju doručili až po opätovnom neúspechu, kedy sme neboli schopní splniť ich podmienky ( nájsť vhodné priestory, lektorov a pod). Takže finančná situácia EDUKOS v roku 2007 bola ovplyvnená len rozpočtami vyššie uvedenými projektov. Ostatné príjmy tvoria naďalej nepodstatnú časť a nestačia na udržateľnosť EDUKOS-u. Vlastnou činnosťou sme mali len malé príjmy za tvorbu prezentácií a manuálov .Tiež príjmy z 2 % daní FO a PO nedosiahli očakávanú úroveň. Aj napriek tomu, že sme vynaložili maximálne úsilie , zapojili sme do toho aj našich dobrovoľníkov, získali sme síce v porovnaní s rokom 2006 100% nárast, no bolo to len 25 OOO Sk. Aj v roku 2008 sme požiadali o možnosť uchádzať sa o 2 % daní FO a PO.

Koncom roku 2007 sme dostali finančnú kontrolu na projekt programu EQUAL zo správy finančnej kontroly SR vo Zvolene. Musíme konštatovať, že ani v tomto období ešte nie je ukončená, predpokladáme jej definitívne uzavretie až začiatkom marca, ale už poznáme zistenia. Sme radi, že sme pristúpili na podvojné účtovníctvo. Vďaka nemu sme mohli zabezpečiť prehľadnejšiu evidenciu potrebnú k zúčtovávaniu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a vôbec našej práce. Aj vďaka tomu kontrola nezistila závažné porušenia finančného hospodárenia a nedostatky na ktoré poukázala vyplývali predovšetkým z chaotického riadenia celého programu. Kontrola bola u nás od 8.12. 2007 do 15.2.2008 a potom nasledovali ešte záverečné správy aj v súvislosti so súbežnou kontrolou na RO. Môžeme ale konštatovať, že kontrola nás všetkých posilnila, vďaka nej sme mali možnosť si overiť našu prácu a pokázala, na čo máme klásť v budúcnosti väčší dôraz. Pred nami je nové programovacie obdobie a teda aj nové príležitosti pre EDUKOS a jeho etablovanie sa na trhu MVO. Verím, že spoločnou precíznou prácou sa nám podarí získavať stále novú prácu, nové skúsenosti a staneme sa dôstojným partnerom legitímnym inštitúciam nielen v regióne

V Dolnom Kubíne, február 2008

Správu zostavila: Ing. Eva Vajzerová

Prerokovaná a schválená na VZ EDUKOS dňa 25.2.2008

 

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie