Výročná správá 2008

Správa o činnosti:

Ak každú správu začíname tým, že ukončený rok bol pre EDUKOS náročný, pre rok 2008 je to ešte slabé konštatovanie . Ukončili sme dva veľké projekty a to k 31.5.2008 projekt ESF SOP LZ 5P centrum a projekt programu EQUAL Šanca odsúdeným, vďaka ktorým sme mali v EDUKOS aj dostatočné personálne zabezpečenie a teoreticky aj finančné zabezpečenie. V apríli 2008 nám konečne po dvoch rokoch peripetií EK oznámila, že uzavrela zhodnotenie projektu programu Grundtvig – Another way. S týmto projektom sme mali od samého začiatku problémy - problémy s jeho doručením na začiatku, na konci, problémy politické – neochota MS SR využiť možnosť vzdelávania PMU a pod. Projekt bol vyhodnotený ešte v kategórii A (teda splnil ciele a financie sa nekrátia.) Finančné prostriedky, ktoré sme mali na projekt schválené neboli však plne vyčerpané. Rozpočet sme vyčerpali len vo výške 233752 EUR , schválený grant bol 271321 EUR. Dôvodom bolo nečerpanie rozpočtu partnermi. Všetky náklady, ktoré boli predložené na zúčtovanie však boli prijaté ako oprávnené. Suma záverečnej zúčtovanej platby vo výške 9233 EUR bola podľa percentuálneho podielu rozdelená a zaslaná medzi partnerov na ich účty . V súčasnosti sme ešte neboli schopní zaslať financie vo výške 1980 EURO( je to stále náš záväzok) partnerovi Swedish Prison and Probation Service , nakoľko koordinátor Anne-Marie Norén Offerman nie je dostupná na udanej adrese. Písali sme priamo na Swedish Prison and Probation Service odkiaľ nám oznámili, že jej postúpia našu správu, no doteraz sa neozvala .

Projekt 5 P Centrum, financovaný z ESF a zameraný na podporu zamestnanosti mal viacero partnerov: CVČ, US SČK, SEZ Dolný Kubín, MC Píšťalka. Bol 100% financovaný z grantu no spôsob financovania bola refundácia. Projekt je už uzavretý a zúčtovaný. Celkove zo schváleného rozpočtu 3344160 Sk sme vyčerpali 2950977,5 Sk. Sumu 393182,15 Sk sme nevyčerpali pre nedostatok financií. Partneri projektu na svoj podiel materiálneho vybavenia síce poskytli vlastné financie, ktoré sa zrefundovali, no mzdové náklady externých a interných zamestnancov, odvody na ich mzdy, cestovné a občerstvenie cieľových skupín, manuály na vzdelávanie, tvorili pomerne vysokú časť rozpočtu, ktorú sme museli uhrádzať z našich zdrojov. Tým, že zúčtovanie bolo na RO a MF zdĺhavé( namiesto 3 mesačných cyklov trvalo aj rok) mali sme viazané peniaze tam a nemohli čerpať ostatné položky.

V projekte Šanca odsúdeným sme mali problémy nielen kvôli zdržiavaniu zúčtovávania, ale aj vďaka nekompetentnej koordinácii zo strany donora. Doteraz, hoci bol projekt ukončený k 30.6.2008 a riadne zúčtovania včas predložené, nemáme zúčtované financie vo výške 806324,25, z toho refundácia predstavuje 464030 Sk .

Na oba projekty sme mali v priebehu roka 2008 kompletné finančné kontroly. Na projekte programu EQUAL trvala kontrola od 28. 11. 2007 do 6.5.2008. Museli sme pre troch ľudí zabezpečiť samostatnú miestnosť a dať k dispozícii nielen účtovné doklady, ale aj všetku sprievodnú dokumentáciu, potvrdzujúcu realizáciu aktivít – prezenčky, dohody, zmluvy, objednávky. Zdôrazňujem to z toho dôvodu, že takáto kontrola bola náročná a vyčerpávajúca aj pre zamestnancov, pretože vyžadovala neustálu pozornosť a zodpovedávanie množstva otázok. V projekte 5P CENTRUM neboli kontrolou konštatované žiadne nedostatky, kontrola zo Zvolena vyčíslila neoprávnenosť nákladov na 12.000,- Sk, ktoré sme museli vrátiť. Dôvodom však nebolo nesprávne účtovanie, ale nesprávne usmernenie zo strany RO – neoprávnenosť tvorby sociálneho fondu, ktorý bol schválený v rozpočte na základe ich pokynov, o 9.000,- Sk sme prekročili rozpočet na počítače, ale nečerpali sme náklady na príslušenstvo k počítačom a z RO sme dostali len telefonický súhlas na vykompenzovanie, nie písomné stanovisko.

Nekompetentnosť riadenia zo strany RO bola zapríčinená aj neustálou zmenou našich finančných manažérov, ktorým na jednej strane trvala dlhšie adaptácia a na strane druhej si zákony a usmernenia vysvetľovali po svojom. Preto aj napriek pravidelnému účtovaniu a zúčtovávaniu, boli ekonómky zaťažované množstvom neodôvodnených opráv, prípravou a zasielaním množstva duplicitnej evidencie, pretože sa doklady tratili, vzájomne si ich neodovzdávali. A toto trvá doteraz. Štyria zamestnanci z projektov nám už odišli, veci, za ktoré mali zodpovednosť odovzdali a spracovali podľa pokynov, no a my, čo pre EDUKOS robíme naďalej, sa musíme k týmto veciam vracať, preverovať, zdôvodňovať nad rámec našich povinností.

Obsahove boli oba projekty hodnotené veľmi pozitívne a boli sme pozvaní na záverečné konferencie 4.11.2008 – program EQUAL a 9.12.2008 ESF ich prezentovať ako príklady dobrej praxe. Je potešiteľné, že aj nadnárodní partneri z partnerstva DAIDALOS z Francúzska a Talianska nás hodnotili ako serióznych partnerov, v decembri navštívili Dolný Kubín s cieľom pripraviť nový projekt, ktorý by nadväzoval na naše spoločné aktivity cez programy LEONARDO TOI a Parterships.

Okrem realizácie a ukončovania týchto projektov sme museli zabezpečiť financie aj na ďalšie fungovanie. V januári 2008 sme pripravili projekt pre Blokový grant NFM a tento bol v apríli schválený. Dostali sme informáciu, že to bol najlepší projekt z 9 schválených projektov (grant 1,300.000,- Sk s 10 % spolufinancovaním). Z neho uhrádzame aj asi 1/3 nákladov prevádzky EDUKOS (podiel prenájmu telefónov a internet a malú časť miezd a odvodov zamestnancov). Do projektu sú zapojení aj dobrovoľníci, ktorých práca nám kryje 5 % našich vlastných zdrojov. Chcem poďakovať za naozaj precíznu prácu najmä Judite Palugovej a Antonovi Michalicovi za naozaj perfektný vzťah a vedenie detí s poruchami správania. Okrem tohto sme predložili a boli schválené ďalšie dva malé projekty a to projekt Nová cesta s príspevkom ÚV SR vo výške 70.000,- Sk na aktivity s odsúdeným v Sučanoch a projekt Šanca z fondu prevencie kriminality MV SR vo výške 100.000,- Sk určený na financovanie aktivít prípravy odsúdených na život na slobode. Z týchto malých dotácií sme pokryli len niektoré materiálne náklady a nepatrnú časť mzdy ekonóma. Tiež sme od mesta Dolný Kubín dostali príspevok na projekt vo výške 30.000,- Sk na aktivity dobrovoľníkov s deťmi z Ťatliakovej ulice a prísľub bezplatných priestorov na túto činnosť. Žiaľ, ostalo len pri sľuboch aj napriek tomu, že na základe projektu nadácie PONTIS sme získali 5 počítačových zostáv na tieto aktivity, ktoré sme chceli spolu s vybavením umiestniť do týchto priestorov. Po dohode s Katolíckou univerzitou pobočkou v Dolnom Kubíne sme priestory na túto činnosť 1 krát v týždni dostali v ich priestoroch na Brezovci a súčasne je to aj priestor pre ich študentov, ktorí tieto počítače môžu využívať pre svoje účely. Univerzita zabezpečila aj napojenie na internet.

V júni sme vypracovali projekt na podporu činnosti poradenského centra pre odsúdených a žiadali sme dotáciu VUC Žilina pre rok 2009. Táto nám bola schválená v plnej možnej výške 250.000,- Sk. Na požiadanie MVO z Ostravy sme vstúpili do partnerstva s nimi a v rámci programu cezhraničnej spolupráce ČR – SR sme spoločne vypracovali projekt zameraný na znižovanie agresivity na školách. V decembri sme vypracovali a odovzdali na schválenie ďalší projekt, ktorý by v prípade schválenia uľahčil prežívanie EDUKOS v roku 2009. Projekt nadväzuje na prácu s odsúdenými a je vypracovaný v partnerstve s ÚVTOS v Banskej Bystrici, Ružomberku a Zvolene. V tejto súvislosti sme vypracovali a predložili na schválenie MŠ akreditáciu na rekvalifikáciu profesie murár a maliar, ktorú chceme v lprípade schválenia projektu využiť.

Od mája do októbra 2008 sme mali na základe schváleného projektu k dispozícii troch evidovaných nezamestnaných ÚPSVaR z národného projektu dobrovoľníctvo. Okrem toho, že nám pomáhali pri práci, mali sme možnosť vykryť niektoré malé náklady na prevádzku (čistiace prostriedky, kancelárske potreby).

Aj v priebehu roku 2008 sme poskytovali prax študentom VOŠ a KU. Vzhľadom na vysoký počet študujúcich sociálnu prácu v našom meste obmedzujeme stáže a prednostne sa venujeme len našim dobrovoľníkom a to aj pri ich vedení v rámci záverečných a seminárnych prác.

Napriek akreditácie v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele sa nám nedarí získavať financie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom samosprávy a ÚPSVaR s výnimkou jedného prípadu, hoci sa do výberových konaní hlásime a ponuky, ktoré dávame sú reálne a nie nadsadené.

Na požiadanie mesta sme pracovali od septembra do decembra s jedným prepusteným z výkonu trestu. Náklady, ktoré s tou prácou súviseli mesto uhradilo vo výške 9.000,- Sk.

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS v roku 2008 malo 18 evidovaných členov. Príjmy z členských príspevkov a z 2 % daní tvoria naďalej minimálnu časť aj napriek tomu, že sme vynaložili maximálne úsilie, zapojili sme do toho aj našich dobrovoľníkov, získali sme len 21.000,- Sk. Ale okrem toho sme získali 36.000,- Sk z príspevkov od okresných súdov v Žiline a Ružomberku za mimosúdne rozhodnutia. Tieto príjmy však nestačia na udržateľnosť EDUKOS-u. Vlastnou činnosťou sme mali len malé príjmy za tvorbu prezentácií a manuálov.

Týmito konštatovaniami by som chcela poukázať aj na to, že EDUKOS si na jednej strane získal svoje pomerne významné miesto v sociálnej sfére medzi MVO Slovenska, na druhej strane je jeho fungovanie veľmi nestabilné a náročné kvôli financiám. Aj vďaka Vám stabilným členom, máme k dispozícii fundované personálne zabezpečenie na realizáciu odborných aktivít, slušné materiálne vybavenie, no na druhej strane je potrebné tento subjekt udržať prevádzkovo, čo je z roka na rok náročnejšie. V súčasnosti EDUKOS zamestnáva na plný úväzok len ekonóma, na 1/5 úväzku administratívneho pracovníka, ja kvôli šetreniu nákladov pracujem na mandátnu zmluvu hradenú z projektu NFM. Okrem financovania by sme sa mali spoločne zamyslieť aj na budovaní našich nástupcov, aby sme tie základy, ktoré budujeme už deviaty rok, mohli rozširovať a nie búrať. Tieto posledné slová sú aj výzvou do diskusie v rámci dnešného VZ. V závere mi dovoľte poďakovať najmä interným zamestnancom, za odvedenú a nie vždy docenenú prácu a poželať nám do nasledujúcich rokov menej problémov, ako sme mali v roku 2008.

V Dolnom Kubíne, február 2009

Správu zostavila: Ing. Eva Vajzerová

Prerokovaná a schválená na VZ EDUKOS dňa 27.2.2009

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie