Výročná správá 2009

Správa o činnosti:

Rok 2009 bol pre EDUKOS veľmi kritický a vyčerpávajúci, možno v dôsledku krízy. Toto konštatovanie je možno zdôrazniť aj z dôvodu, že v júli 2010 by sme mali osláviť 10 výročie nášho založenia.

Projekty, ktoré sme realizovali, nám neumožnili udržať dostatočný počet zamestnancov, tak aby sme mohli plynule odborne pracovať. Preto sme využívali veľa dobrovoľníckej práce cez UPSVa R v Dolnom Kubíne. Celkove sme takto dali príležitosť pracovať 4 dobrovoľníkom a 12 študentom sociálnej práce KU a VOŠ.

V priebehu celého roku sme realizovali len väčší projekt, konkrétne Cesta do života , v rámci blokového grantu NFM, koordinovaného nadáciou SOCIA.

Na začiatku sa nám javila koordinácia a finančné zúčtovávania zo strany donora jasné, no po finančnej kontrole Úradu vlády v SOCII sa za chodu začali meniť požiadavky na zúčtovávanie a vystavovanie dodatočnej podpornej dokumentácie, ktorá z nášho pohľadu je len byrokratická a odčerpávajúca energiu a chuť do práce, no neodôvodnená z hľadiska účtovného . Priebežné finančné správy(PIR) SOCIA kontrolovala veľmi pomaly, čím sme sa dostali aj do finančných problémov. Z toho dôvodu sme boli nútení požiadať o predĺženie projektu , termín ukončenia 31.12.2009, predĺžiť do 31.marca 2010.

Aktivity tohto projektu sú rôznorodé, zamerané na viaceré cieľové skupiny. Odsúdení vo väzení, odsúdení na alternatívne tresty, mladí ľudia vstupujúci do života z detských domovov a pre deti s poruchami správania, predovšetkým deti z Ťatliakovej ulice. Najdlhšiu a najväčšiu pozornosť v tomto projekte venujeme tejto skupine, nakoľko sa jej problematické správania dotýka aj priamo nás. Pozitívna zmena ich správania vyžaduje dlhodobý proces.

V roku 2009 sme preto využili aj výzvu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011 a predložili projekt na pokračovanie práce s touto cieľovou skupinovou pod názvom MY a VY. V septembri sme sa dozvedeli, že projekt bol schválený a podporený sumou 5000 EURO s dobou realizácie do marca 2010. Vzhľadom k tomu, že mnohé subjekty v meste, ktoré sme oslovili o spoluprácu v projekte mali množstvo výhrad a pripomienok k práci s Rómami, rozhodli sme sa pre komplikácie a neústretovosť riešiť túto problematiku spoločne, zmluvu nepodpísať, pretože by to bolo pre nás vyčerpávajúce a riskovali by sme nenaplnenia stanovených cieľov.

Blokový grant NFM nám umožnil rozšíriť sociálnu prácu aj do trestnej justície a realizovať výchovné programy – sociálno-psychologické výcviky, ktoré sa od roku 2006 začali udeľovať na základe §51 Trestného zákona. Je to určitý druh alternatívneho trestu, ktorý keď odsúdený neabsolvuje, mení sa na trest nepodmienečný. Situácia v bežnom živote je typická pre Slovensko, tzn. aj keď si uvedomujeme význam takýchto trestov najmä pre mladých delikventov, niet financií na ich realizáciu. Mali sme možnosť overiť a získať skúsenosti na troch miestach pre asi 30 ľudí. Skúsenosti, ktoré naši lektori nadobudli z tejto práce a s týmto druhom klientov , sme zhrnuli v príručnom pracovnom zošite, ktorý sa bude môcť využívať aj v budúcnosti.

Pre rok 2009 sme nám ŽSK na základe našej žiadosti schválil dotáciu vo výške 250 000 Sk (8298 EURO) na poradenskú činnosť pre ohrozené skupiny obyvateľstva. Klientov sme na možnosti využívať tieto služby informovali prostredníctvom letákov umiestnených na UPSVaR v regióne. Osobitne sme písomne informovali samosprávy v celom regióne Oravy (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a tiež úrady PSVaR na Orave o týchto službách. Počas celého roku 2009 sme poskytovali právne, sociálne ale aj psychologické poradenstvo a bolo uskutočnených 183 konzultácií pre 112 občanov. Okrem toho sa 513 osôb zúčastnilo aktivít zameraných na sociálnu prevenciu. Najviac sme riešili osobnostné problémy a posilňovanie jednotlivcov v krízových situáciách. Sociálno-právne poradenstvo bolo zamerané predovšetkým na finančné nároky a podporu po výkone trestu, pomoc pri riešení problémov v styku s miestnou samosprávou a štátnymi orgánmi. Boli sme oslovení o pomoc aj rodičmi dvoch mladých dospelých vo väzbe (okres Martin). Po stretnutiach s nimi sme súhlasili s prípadnou spoločenskou zárukou, ktorá však zo strany súdu nebola akceptovaná.

Veľkú skupinu tvorili mladí študenti, ktorí majú študijné problémy, konfrontačné problémy v rodine a pri rozhodovaní sa o ďalších krokoch v živote.

Od apríla 2009 sme vykonávali aj výchovné opatrenia pre 6 detí z Dolného Kubína. Práca s deťmi bola veľmi náročná, úspech našej práce bol závislý nielen od práce s dieťaťom, ale aj s celou rodinou. Zvládli sme ju aj vďaka pomoci našich dobrovoľníkov, predovšetkým Antona Michalicu, Judity Palugovej,. Anny Stavinohovej a Evy Matušíkovej, v ktorých si deti našli pozitívne vzory, ktoré ku doučovaniu pritiahli ďalšie deti so záujmom o zlepšenie prospechu. Tak sme nadrámec výchovného opatrenia pomohli dvom dievčatám uspieť z opravnej skúšky z matematiky a fyziky. Najväčší záujem bol a je na doučovaní jazykov. Školy – triedni učitelia, ktoré deti navštevovali, pozitívne hodnotia našu prácu a požadujú pokračovanie v týchto aktivitách.

Denné návštevy 5-10 detí pôsobia rušivo na našu pravidelnú prácu, a tiež to spôsobuje nevôľu majiteľov budovy. Preto sme požiadali mestský úrad o poskytnutie voľných priestorov v budove Katolíckej univerzity. Rokovania boli neúspešné, poskytnutie priestorov na základe mesačného prenájmu vo výške 68 EURO mesačne je pre nás nereálne. Sme vďační vedeniu Obchodnej akadémie, ktorá nám na doučovanie bezplatne poskytla priestory v týždni od pondelka do štvrtku v čase od 14-16,00 hod. na základe vzájomne dohody o spolupráci.

Od 11. mája 2009 sme realizovali sociálny program s 12 člennou (10 detí a 2 rodičia) problémovou rodinou v Suchej Hore. V rodine sme riešili problémy, ktoré si svojou nezodpovednou činnosťou vyvolávali rodičia sami, učili sme ich riešiť tieto problémy a pomáhali vzniknuté problémy postupne odstraňovať – nedostatok dreva, vypnutie elektriny, lekárske vyšetrenia detí a pod). Je treba povedať, že tento výchovný program sme robili na základe nášho podnetu situáciu riešiť a to bez nároku na financie, nakoľko UPSVaR – pracovisko Tvrdošín) v tom čase už mal financie prerozdelené.

Od mája 2009 sme začali aj vzdelávanie našich zamestnancov v rámci projektu Regionet v spolupráci s RRA ŽSK. V máji a júni absolvovali zamestnanci a dobrovoľníci kurz tvorby projektov, v septembri kurz práce s počítačom a od septembra každý piatok prebieha kurz ANJ. Vzdelávanie bude ukončené v júni 2010. Na jednej strane je to veľmi pozitíne, pretože sa zvyšujú naše kvalifikačné predpoklady a tým aj šanca na zlepšenie poskytovaných služieb, no na druhej strane je to veľmi náročné, pretože zanedbanú prácu je potrebné urobiť v mimopracovnom čase, často po víkendoch a sviatkoch.

Aj v roku 2009 sme boli mestom Dolný Kubín v rámci programu Šanca pre všetkých podporený dotáciou 1000 EURO na prácu s Rómskymi deťmi na Ťatliakovej ulici a od Nadácie PONTIS a grantového programu KIA sme tiež na prácu s deťmi dostali 900 EURO .

Tieto malé projekty sú pre nás veľmi náročné a neefektívne, pretože sú akceptované len náklady pre cieľové skupiny a nie je možné do nákladov zahrnúť žiadne prevádzkové náklady, tzn, že síce riešime problémy cieľových skupín, ale na náš úkor, lebo sa do kritických situácií dostávame my, odovzdávame veľa dobrovoľníckej práce , suplujeme prácu kompetentných a my nemáme dostatok financií na základnú prevádzku. Okrem toho si myslíme, že táto práce nie je dostatočne v našej komunite ocenená, čo vidno aj na prístupe MsU, ktorý som uvádzala vyššie . Z toho dôvodu ju budeme musieť postupne utlmovať.

V roku 2009 sme ale boli úspešní v nadnárodnej spolupráci. V rámci programu LEONARDO – mobility sme získali grant na projekt NETWORK, ktorý robíme v spolupráci s našimi známymi partnermi z programu EQUAL (projekt Šanca odsúdeným). V mesiaci novembri sme navštívili Bolognu (Ronec, Vajzerová, Škarbová a Michalica), kde sme odsúhlasili program do októbra 2011 a dohodli sa na tvorbe spoločného produktu 4 jazyčného výkladového slovníka s tematikou sociálnej práce v trestnej justícii.

Od októbra sme začali pracovať aj na novom projekte COMPARES, programu LEONARDO PARTNERSHIPS , kde spoločne sa snažíme hľadať optimálny model práce pri integrácii odsúdených do života a tento aj pilotne overiť na skupine sociálnych pracovníkov v každej partnerskej krajine. V rámci Slovenska sme oficiálni partneri tohto projektu my,ako koordinátori APZ Somotor a UPSVaR. Projekt potrvá do októbra 2011. Sme radi, že pozvanie spolupracovať s týmito partnermi na uvedených projektoch sú výsledkom pozitívneho ohodnotenia na našej práce( z ich hodnotenia ).

Vďaka angažovanosti na medzinárodných projektoch sme boli v mesiaci decembri pozvaní na medzinárodnú konferenciu,( European Juvenile Justice Council) mimovládnych organizácii kde v Paríži prezentovala našu činnosť s mladými delikventami PhDr. Otília Škarbová.

Aj v roku 2009 sme viedli študentov sociálnej práce nielen pri absolvovaní ich stáži, ale aj pri písaní ich záverečných prác. Okrem študentov zo slovenských škôl praxovali u nás aj 8 študenti z VOŠ v Ostrave (program Leonardo) a rozšírili smespoluprácu v oblasti vzdelávania študentov sociálnej práce aj s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Všetky aktivity, ktoré realizujeme sa snažíme pravidelne umiestňovať na našej www.stránke a tak sa dostávať do povedomia. Virtuálna poradňa, ktorá je na nej umiestnená je využívaná len ojedinele. O to viac je naša stránka známa študentom nielen sociálnej práce, oslovujú nás o možnosť praxe resp. poskytnutí poradenstva k ročníkovým či záverečným prácam.

V rámci výzvy FSR sme spracovali a koncom júna 2009 predložili projekt Reštart zameraný na efektívnu prepojenosť penitenciárnej a postpenitenciárnej práce. Hodnotiaca komisia v decembri doporučila tento projekt na realizáciu v roku 2010-2011. Znamená to teda pre nás nové možnosti, ale aj povinnosti. Realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov sa zaväzujeme projekty nielen realizovať počas doby financovania, ale jeho dopady sledovať ešte 5 rokov po ukončení a predkladať k tomu pravidelné správy.

Je preto dôležité, aby sme sa snažili pracovať tak, aby sme zabezpečovali existenciu EDUKOS, tzn. dostatok financií, a kvalifikovaný personál schopný pokračovať v práci ďalších nasledujúcich 10 rokov.

Správu zostavila: Ing. Eva Vajzerová

Prerokovaná a schválená na VZ EDUKOS dňa 25.2.2010

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie