Výročná správá 2011

Správa o činnosti:

Jedenásty rok oficiálneho fungovania bol pre našu organizáciu mimoriadne náročný a deprimujúci. Všeobecná kríza v spoločnosti spôsobila nielen to, že dotácie, ktoré sme dostávali na základe akreditácie od ŽSK a UPSVaR, boli krátené na menej ako polovicu predchádzajúceho roku, ale najväčšie problémy nám spôsobil najmä 18-mesačný projekt „Reštart", OPZaSI, ktorý sme začali implementovať od februára 2010 a do ktorého sme vkladali veľké nádeje. Výmena riadenia FSR v dôsledku volieb v júni v roku 2010 spôsobila v roku 2011 množstvo nových zmien, usmernení, pozastavenia financovania a čo je najhoršie, zmeny sa uplatňovali aj retroaktívne. Postupy FSR boli agresívne, obviňujúce až kriminalizujúce našu organizáciu. Samotný projekt bol mimoriadne náročný na organizáciu, ale najviac nás vyčerpávali neustále obviňovania z porušovania usmernení, a teda následné neuznanie oprávnených nákladov, odvolávania sa a kontroly. Pretože všetky odvolania na nadriadené orgány dopadli v náš neprospech, boli sme nútení sa brániť súdnou cestou a požiadali sme advokátsku kanceláriu HKP-Legal, s.r.o. o naše zastupovanie pred súdom. Zatiaľ je všetko v štádiu rokovania s MPSVaR a ESF.

Projekt „Reštart" OPZaSI bol ukončený k 31.7.2011. Do 30.6.2011 sme mohli na základe neho zamestnať okrem 4 tútorov aj finančného manažéra, manažéra publicity, správcu poradenského centra a koordinátora projektu a samozrejme na dohody o vykonaní práce aj lektorov výcvikov a poradcov. Tútori - špeciálni terénni sociálni pracovníci v spolupráci s UVTOS, UPSVaR a PMU na OS sprevádzali klientov prepustených z výkonu trestu a pomáhali im pri hľadaní zamestnania. Celkove sme v rámci projektu pracovali s 583 klientami, z toho v roku 2011 s 316 klientmi.

V období február – jún 2011 sme s jeho podporou realizovali v Žiline, Trebišove, Dolnom Kubíne a Bánovciach nad Bebravou ďalšie sociálno-psychologické výcviky a výchovné programy pre osoby, ktoré ich absolvovanie mali nariadené súdne. Celkove tak dostalo príležitosť ďalších takmer 60 osôb, rozšírili sme spoluprácu s novými probačnými a mediačnými úradníkmi a kurátormi UPSVaR.

Spomínaný projekt síce bol zo strany FSR označený za rizikový (vraj bol schválený komisiou vtedajšej vládnej strany a podozrivý – korupčný z dôvodu, že mal schválenú plnú, pôvodne žiadanú výšku), ale aj napriek tomu, na odporučenie regionálneho koordinátora Mgr. Mikulíkovej z OU v Žiline, bol projekt nominovaný do súťaže o najlepší projekt v rámci prevencie kriminality. V septembri 2011 ho pred komisiou MV SR prezentovala Ing. Eva Vajzerová. Komisia ho vyhodnotila ako 2. najlepší projekt na Slovensku a EDUKOS-u bol zaslaný aj ďakovný list ministra vnútra p. Lipšica a prednostu Obvodného úradu v Žiline, do ktorého pôsobnosti patríme. Vysoko hodnotený bol najmä kurz manuálnych zručností pre trestané osoby, realizovaný z kazových a odpadových materiálov, ktorých odber sa nám podarilo zabezpečiť z OD IKEA.

V roku 2011 sme na základe inšpirácie projektu „Reštart" vypracovali a aj zrealizovali projekt „2.štart", ktorý podporila Rada pre prevenciu kriminality MV SR. Rozšírili sme spoluprácu s OD IKEA a v pravidelných intervaloch odoberali kazový materiál pre 9 ústavov na výkon trestu (Košice - 2, Levoča, Banská Bystrica - 2, Ružomberok, Sučany, Ilava, Dubnica nad Váhom, Nitra-Chrenová). Práca na spracovaní tohto kazového a odpadového materiálu nielen krátila čas klientom ústavov, ale podporila ich fantáziu a dekoratívne, umelecké, ale aj úžitkové predmety skultúrnili pochmúrne prostredie ústavov. Najkrajšie práce boli prezentované na spoločnej výstave v decembri 2011 v Banskej Bystrici a dokonca niektoré boli nominované aj na európsku výstavu prác trestaných osôb v Poľsku. Aj napriek tomu, že projekt bol ukončený, po dohode s OD IKEA a UVTOS v Banskej Bystrici, Sučanoch, Nitre a Hrnčiarovciach nad Parnou, budeme pokračovať v odbere odpadového materiálu a jeho využívaní pri upevňovaní manuálnych zručností a pracovných návykov odsúdených.

Od októbra 2010 do novembra 2011 sme realizovali vďaka finančnej podpore Nadácie SPP projekt „OPORA 2010". Naviazali sme ním opäť na naše zabehnuté aktivity práce s mládežou a okrem toho sme vo februári až septembri 2011 robili besedy pre deti a mládež (SOU Námestovo, Tvrdošín, ZŠ Dolný Kubín) s naším dobrovoľníkom, bývalým odsúdeným, teraz študentom VŠ, žijúcim aktívnym životom a vážiacim si život na slobode. Náš zámer poskytnúť deťom a mládeži iný pohľad na život, aby si uvedomili a prehodnotili svoje postoje, hierarchiu hodnôt, prosociálnu orientáciu či zrelšie a realistickejšie preberania zodpovednosti za svoje konanie sa vydaril. Autentické rozprávanie o zážitkoch z celého procesu väzby a väznenia, ako následku "mladíckej nerozvážnosti", bolo aj na základe vyjadrenia pedagógov mimoriadne účinné a boli sme požiadaní vedením ZŠ v Dolnom Kubíne, aby sme v takýchto aktivitách pokračovali aj v budúcom roku.

Okrem už spomínaných projektov sme v roku 2011 pokračovali v práci na dvoch nadnárodných projektoch programu LEONARDO, ktoré sme začali realizovať koncom roku 2009. V rámci projektu „Network" sme v dňoch 31.5.2011 - 4.6.2011 uvítali u nás 5 odborníkov z Francúzska (Aurélie Huyette, Cecile Lasalde, Virginie Vial, Bertrand Contis, Florence Lacombe). Navštívili a oboznámili sa s činnosťou Resocializačného zariadenia Z - Návrat Centrum v Bobrove, navštívili Oravské centrum mládeže v Ústí, občianske združenie Misia mladých v Tvrdošíne, ICM v Tvrdošíne a Detský domov Istebné - byt na Brezovci. Francúzski odborníci mali možnosť sa zoznámiť s prácou Ústavu na výkon trestu a výkon väzby v Banskej Bystrici a v ňom vidieť bezprostredný život odsúdených. V dňoch 14. - 18. júna 2011 sme v rámci toho istého projektu navštívili my (Ronec, Vajzerová, Michalica, Špánik, Špániková) organizácie vo Francúzsku, z ktorých pochádzali naši hostia - partneri projektu. Konkrétne sme navštívili tieto zariadenia: FJT de Tarnos - Foyer de Jeunes Travailleurs de Tarnos (Ubytovanie pre mladých pracujúcich v Tarnos), CEF Hendaye - Centre Educatif Fermé d´Hendaye (Vzdelávacie centrum zatvorené v Hendaye), Maison des adolescents de Tarbes (Dom dospievajúcich v Tarbes), CER Came - Centre Educatif Renforcé de Came (Vzdelávacie centrum v Came), vzdelávacie centrum ETCHARRY (ktoré vzdeláva sociálnych pracovníkov v regióne), ENAP - celonárodné vzdelávacie centrum pre zamestnancov pracujúcich vo väzenstve. Z dôvodu rozdielnych sociálnych politík v štátoch EU považujeme za veľmi prínosné vymieňať si skúsenosti a profesionálne zručnosti v oblasti sociálnych služieb, ktoré vo Francúzsku predstavujú jednu z prioritných oblastí. Oba projekty pokladáme za mimoriadne prínosné pre našu prácu.

V rámci projektu „COMPARES" v marci 2011 Martina Špániková navštívila Bolonskú univerzitu, aby spoločne s ďalšími odborníkmi vytvorili záverečnú podobu modelu vzdelávania, na ktorej sme spoločne pracovali od roku 2009. V októbri na záverečnej konferencii v Bologni sme projekt oficiálne uzavreli. Výstupy projektu – model vzdelávania a elektronická brožúra z konferencie organizovanej v decembri 2010 v Dolnom Kubíne, ktorú sme spracovali a vydali v apríli 2011, považujeme za jednu z najlepších výstupov našich doterajších nadnárodných projektov.

V roku 2011 sme využili ponuku nášho dlhoročného partnera z Čiech na participácii projektu programu Grundtvig, ktorý sme museli ale spracovať a podať cez našu národnú kanceláriu. Sme radi, že tento projekt pod názvom „Learning for a Second Chance" bol schválený, a tak sme ho od októbra naštartovali úvodným stretnutím a získavaním skúseností v Prahe v SPJ a v decembri sme sa zúčastnili mimoriadne zaujímavej mobility v partnerskej organizácii Media for development v Londýne. Skúsenosti z tejto mobility sme spracovali do širšej správy, ktorú sme postúpili na GR ZVJS do Bratislavy a tiež sme otitulkovali 2 videá za pomoci našich dobrovoľníkov, ktoré sme si z Londýna priniesli. Boli by sme radi, keby aj na Slovensku sa do výkonu trestu prenášali pre klientov inšpirujúce metódy práce založené na nových technológiách.

Taktiež sme využili ponuku Agentúry podporovaného zamestnávania Somotor, s ktorou sme spolupracovali ako partneri v projekte „Compares". Na základe výzvy MPSVaR reagovali na výzvu na riešenie celospoločenských problémov v súvislosti s dlhodobo nezamestnanými. Nás oslovili ako „odborníkov" na osoby s kriminálnou minulosťou. Ich predbežný návrh bol schválený a doporučený na dopracovanie. Práve spracovanie konečnej podoby projektu bolo veľmi náročné aj pre nás a vyžadovalo neustále konzultácie a čiastkové hodnotenia. Celkové schválenie projektu sa pretiahlo až do roku 2012. Realizácia projektu bola odštartovaná 15. februára a vkladáme do neho veľké nádeje.

Pre rok 2011, ako som už spomínala v úvode, nám sociálny odbor ŽSK na základe našej žiadosti schválil dotáciu vo výške 4.149,- € na poradenskú činnosť pre ohrozené skupiny obyvateľstva. Počas celého roku 2011 sme poskytovali psychologické, sociálne ale aj právne poradenstvo a bolo uskutočnených 216 konzultácií. Najviac sme riešili osobnostné problémy a posilňovanie jednotlivcov v krízových situáciách. Sociálno-právne poradenstvo bolo zamerané predovšetkým na finančné nároky a podporu po výkone trestu, pomoc pri riešení problémov v styku s miestnou samosprávou a štátnymi orgánmi, najmä pomoc pri hľadaní zamestnania pre klientov vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody.

Od apríla 2011 sme vykonávali aj výchovné opatrenia pre jedného mladistvého z Dolného Kubína. Oproti roku 2010 je to 50% pokles kontraktu s UPSVaR. Aj napriek tomu, že bol iba jeden, práca s ním bola náročná, pretože sme s ním pracovali v zlomovom období, a to počas adaptácie v nových podmienkach, kedy končil ZŠ a pripravoval sa na prijatie na novú školu. Prvú fázu sme zvládli spolu s ním úspešne, no po nástupe na strednú školu sa nevedel vyrovnať s novým prostredím, jeho správanie vyvolalo viaceré napomenutia, pravidelne sme museli udržiavať kontakty so školou, najmä s jeho triednou učiteľkou, pracovala s ním aj psychologička. Základný problém v jeho správaní vidíme v nezvládnutej výchove zo strany rodičov, nezáujem otca a nedôslednosť matky a samozrejme jeho puberte. Okrem našich zamestnancov sme do práce zaradili aj dve dobrovoľníčky z UPSVaR, ktoré ho pravidelne doučovali z neprospievajúcich predmetov. Stále si udržiavame skupinu študentov, ktorí pracujú s našimi klientmi ako dobrovoľníci. Pod naším vedením odvádzajú kus dobrej práce, majú perfektnú príležitosť získať sociálne zručnosti, vzťah k práci, pomáhajú nám a spoločnosti. Viacerým dobrovoľníkom pomáhame konzultáciami pri písaní ich záverečných, či ročníkových prác, čím im poskytujeme príležitosť ich odborného rozvoja. Snažíme sa, aby si k sociálnej práci s trestanými osobami našli vzťah a dokázali v budúcnosti poznané problémy riešiť. Aj v roku 2011 okrem študentov zo slovenských vysokých škôl praxovali u nás aj 8 študenti z VOŠ v Ostrave (program Leonardo), s ktorými už viac rokov udržiavame kontakt.

Keďže nám Akreditácia v zmysle Zákona 305/2005 Z.z. mala vypršať v marci 2012, požiadali sme ešte koncom septembra o jej predĺženie. Na základe toho sme z Akreditačnej komisie v októbri dostali kontrolnú návštevu a boli sme s Otíliou Škarbovou pozvaní pred akreditačnú komisiu, ktorá nám v decembri 2011 túto predĺžila na ďalších 5 rokov, čo znamená, že budem stále oprávnený uchádzať sa o dotácie VUC či UPSVAR.

Vzhľadom k tomu, že stále zápasíme s finančnými problémami, využívame aj možnosti Zákona o zamestnanosti a sledujeme možnosti získania grantov a dotácií. V decembri 2011 sme podali dve žiadosti o dotáciu, a to na základe výzvy MV SR na prevenčné aktivity a výzvy MPSVaR na sociálnu prácu v trestnej justícii. Výsledky by sme sa mali dozvedieť v priebehu obdobia marec – máj.

V roku 2011 (marec, november) sme zamestnali v zmysle §50i. Zákona o zamestnanosti jednu zamestnankyňu. Po skončení pracovného pomeru s ňou, vzhľadom na jej zaradenie do ZŤP, sme vytvorili projekt chráneného pracoviska s realizáciou v rokoch 2012 a 2013.

Vďaka angažovanosti na domácich a medzinárodných projektoch 6. - 7. júna 2011 v rámci vyhlásenia súťaže ECPA 2011 (European Crime Prevention Award - Európska cena za prevenciu kriminality 2011) sme boli pozvaní Európskou sieťou pre prevenciu kriminality EUCPN (The European Crime Prevention Network) na základe odporučenia MS SR na medzinárodnú konferenciu do Budapešti. Zastupoval nás na nej Ing. Imrich Ikrényi z Moldavy, ktorý bol priamo zainteresovaný ako tútor do starostlivosti o bývalých odsúdených, najmä z rómskeho etnika v rámci projektu Reštart. Konferencia bola zameraná na prezentáciu tých najlepších praktík mimovládnych organizácií, na zvládania komunitných konfliktov v regiónoch v centrálnej a východnej časti Európy. Každá krajina mohla prihlásiť do súťaže len jeden projekt a ďalšie dva projekty na prezentáciu počas konferencie o najlepšej praxi. Pán Ikrényi predstavil nielen činnosť nášho občianskeho združenia, ale hovoril aj o problémoch, na ktoré v našej praxi narážame. Je smutné, že Slovensko opäť prezentovala len naša organizácia.

O všetkých aktivitách, ktoré realizujeme, sa snažíme pravidelne informovať na našej webovej stránke, a tak sa dostávať do povedomia. Virtuálna poradňa, ktorá je na stránke umiestnená, je stále využívaná len ojedinele. No sme radi, že je neustále sledovaná odbornou a laickou verejnosťou, o čom svedčia viaceré telefonáty a maily, kde sa na nás kontaktujú s prosbou o pomoc, resp. ďalšie poskytnutie informácií, či už v súvislosti s ich štúdiom, výskumom, ale aj o odborné poradenstvo.

V septembri 2011 bol novelizovaný aj trestný poriadok. V rámci neho je MVO umožnené požiadať o podmienečné prepustenie odsúdených, ktorí tieto podmienky spĺňajú. Sme radi, že si nás verejnosť našla a už v októbri 2011 sme boli požiadaní o poskytnutie takýchto služieb. Samozrejme sme zvážili všetky skutočnosti, riziká, kontaktovali sme sa nielen s rodinou odsúdeného, ale aj s ústavom, kde si trest odpykáva a v novembri sme podali na Okresný súd v Trnave prvú takúto žiadosť. Bola, žiaľ, neúspešne prejednávaná 7. decembra. Je nám to ľúto, pretože spomínaný klient podľa nás mal zabezpečené dostatočné podmienky na to, aby viedol riadny život a jeho ďalší pobyt v ústave pokladáme za neefektívny. Podali sme odvolanie na Krajský súd, ktorý do dnešného dňa nerozhodol. Okrem neho sa z toho istého ústavu ozvali ďalší klienti, ktorí majú záujem o spoluprácu. Realizujeme to predovšetkým formou korešpondenčnou. Tento nový fenomén v našej praxi však budeme musieť zvážiť a nastaviť pravidlá tak, aby sme na jednej strane pomáhali, ale na druhej nespôsobovali určité riziká aj pre našu organizáciu.

V závere by som chcela zdôrazniť, že naša práca, aj keď si myslíme, že je finančne nedocenená, je mimoriadne záslužná. Preto nás veľmi tešia, aj keď len morálne ocenenia, ktoré som v správe spomínala. Snažíme sa pomáhať tam, kde štát nestačí, aktívne spolupracovať s tými, ktorí v tejto oblasti pracujú v zmysle zákona. To, ako naše skúsenosti štát využíva, už viac ovplyvniť nemôžeme a nevieme. Pracujeme najmä dobrovoľnícky, aby sme EDUKOS udržali a zabezpečili jeho existenciu v čase všeobecnej krízy - tzn. dostatok financií a kvalifikovaný personál, schopný pokračovať v práci. No keďže nielen zo vzduchu je človek živý, ak sa nám to nepodarí, musíme uvažovať aj o ukončení našej činnosti. Prosím Vás všetkých, aby ste činnosť EDUKOS podporili aj vy a Vaši známi aspoň prostredníctvom 2% z Vami odvedenej dane, ktorých výška v roku 2011 činila len 700,- € !

Správu zostavila: Ing. Eva Vajzerová

Prerokovaná a schválená na VZ EDUKOS dňa 29.2.2012

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie