Výročná správá 2012

Správa o činnosti:

Do roku 2012 sme vstupovali s veľkým pesimizmom, pretože sme nemali oficiálne potvrdené žiadne zmluvy o financovaní, s výnimkou projektu programu Grundtvig pod názvom „Učenie pre druhú šancu" a aj z toho dôvodu sme uvažovali o skončení činnosti EDUKOS.

Situácia sa k lepšiemu začala vyvíjať od februára 2012, kedy sme postupne uzavreli nasledujúce zmluvy k schváleným žiadostiam podaným koncom roku 2011:

· so ŽSK vo výške 4149 €

· s UPSVaR na výchovné programy – vo výške 4060 €

· na dotáciu MPSVaR vo výške 10 000 € s 10% spolufinancovaním

· na dotáciu MV SR 14000€ s 10% spolufinancovaním

· na realizáciu projektu „Kroky k úspešnému návratu" vo výške 2 000 € s 20% spolufinancovaním

· na realizáciu projektu BGSFM „Výchovné programy v trestnej justícii" vo výške cca 115 000 € s 10% spolufinancovaním

Okrem toho APZ Somotor podpísala s RO ESF zmluvu na pilotný projekt „Cesta z bludného kruhu" vo výške 300 000 €, v ktorom aj EDUKOS vystupuje ako jeden zo 6 partnerov, z ktorého sa refundujú mzdové a cestovné náklady nášho tútora pracujúceho na polovičný úväzok . V návrhu projektu mali byť zamestnaní aj finanční poradcovia, no z nedostatku financií a nepravidelným splátkam nám tieto pozície zatiaľ nepovolili .

O tom, že situácia v EDUKOSe je (čo sa financovania týka) vážna z dôvodu neoprávnených nákladov projektu REŠTART, som informovala už vlani. V mesiaci marec 2012 sme dostali definitívne vyčíslenie neoprávnených nákladov vo výške cca 13 000 €. Z toho dôvodu sme využili výhodnú ponuku advokátskej kancelárie HKP Legal v Bratislave, ktorá by nás spoločne s inými postihnutými organizáciami mala zastupovať pred súdom. O retroaktivite opatrení, na základe ktorých nám FSR náklady určil za neoprávnené, sú presvedčení aj oni. Žiaľ, definitívny výsledok môžeme očakávať min v priebehu 1 - 2 rokov.

Na základe uzavretých zmlúv zameraných na aktivity plánované na rok 2012 sme teda mohli pokračovať v našej činnosti a napĺňať ciele nášho občianskeho združenia. Vzhľadom na ich výšku sme museli znížiť aj počet zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu na 3, vrátane vytvoreného chráneného pracoviska dotovaného UPSVaR. Ostatní zamestnanci pracovali na dohodu o vykonaní práce, resp. o pracovnej činnosti podľa situácie. Finančný manažér pracoval pre EDUKOS na základe zmluvy na dodanie služby. Pri našej práci sme využívali aj dobrovoľnícku činnosť, a to prostredníctvom UPSVaR, ale pomáhali nám aj študenti sociálnej práce. Z UPSVaR pracovali pre EDUKOS 4 dobrovoľníci, 3 priamo s klientami a 1 v rámci nadnárodných projektov. Z Katolíckej univerzity pracovali pre EDUKOS 4 študentky a z UKF 1 študentka.

V priebehu roka bola naša práca zameraná na:

1. Podporu a sprevádzanie osôb vo a po výkone trestu

Pri našej práci sme veľmi úzko spolupracovali najmä so sociálnymi pracovníkmi a pedagógmi ústavov na výkon trestu (najmä Ružomberok, Sučany, Banská Bystrica, Levoča, Košice Šaca, Hrnčiarovce nad Parnou), ktorí nás upozorňovali na prepúšťanie klientov z nášho regiónu na slobodu, prípadne požadovali špecializované poradenstvo a pomoc pre nich. Osobne sme navštívili ústavy v Ružomberku, Levoči, Sučanoch a Hrnčiarovciach nad Parnou, kde sme okrem diskusie s vedením ústavov besedovali aj s odsúdenými (spolu v počte cca 300) a informovali sme ich o možnej pomoci z našej strany a vzájomnej spolupráci. Práve osobné stretnutia s cieľovou skupinou zrejme spôsobili, že sa na nás písomne začali obracať odsúdení s rôznymi požiadavkami o pomoc a poradenstvo, a to najviac z UVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou, Leopoldove, či Dubnice nad Váhom. Koncom roku 2012 sme na požiadanie UVTOS v Levoči pripravili pre 15 odsúdených žien 40 hodinový sociálno-psychologický výcvik, zameraný na ich osobnostné posilnenie a prípravu na život na slobode. Tiež na podnet kurátorov UPSVaR v Dolnom Kubíne či PMU z Námestova prichádzali do centra klienti, ktorým sme pomáhali riešiť ich individuálne problémy a poskytovali sme im psychologické či finančné poradenstvo. Celkovo sme takto pracovali so 105 klientami.

2. Realizáciu sociálnych výcvikov v rámci alternatívnych trestov

Realizáciou sociálno-psychologických výcvikov v rámci alternatívnych trestov (probačný dohľad) sme sa dostali do povedomia PMU na celom Slovensku. Neustále nás prosili o ich realizáciu, a tak sme zo zdrojov MV SR a MPSVaR realizovali 8 výcvikov v Žiline, v Leviciach, vo Zvolene, v Poprade, v Kežmarku, v Liptovskom Mikuláši a v Partizánskom. Výcviky absolvovalo celkom 109 osôb (konkrétne v Žiline, v Poprade, v Leviciach, v Kežmarku, vo Zvolene). „Akútne prípady", teda klientov, ktorým končila podmienka a v rámci nej povinnosť podriadiť sa výcviku, sme na žiadosť PMU zo Žiliny, zo Žiaru nad Hronom a z Brezna riešili individuálnymi stretnutiami na príslušných OS.

3. Realizáciu troch nariadených výchovných programov pre deti

Na základe kontraktu s UPSVaR sme pracovali od apríla do novembra s tromi mladistvými s výchovnými problémami (2 chlapci, jedno dievča) a aj ich rodinami. Táto práca vyžaduje nielen čas a trpezlivosť, ale aj súčinnosť rodiny. Prácu s dievčinou sme museli predčasne ukončiť z dôvodu jej neakceptovania žiadnych pravidiel a ignorácie nielen od nej, ale aj od adoptívnych rodičov - táto bola umiestnená do resocializačného zariadenia. Tiež jednému z chlapcov sme nedokázali zabrániť v útekoch z domu, a aj napriek tomu, že si zlepšil v škole prospech a veľmi rád s nami spolupracoval, nakoniec tiež skončil v detskom domove pre deti s poruchami správania.

4. Nadnárodné projekty

V roku 2012 sme realizovali 2 partnerské nadnárodné projekty, projekt „Učenie pre druhú šancu" v rámci programu Grundtvig realizujeme s partnermi z Čiech (Rubikon – SPJ), z Anglicka – Media for development, z Maďarska, z Nórska a z Estónska. V rámci tohto projektu zameraného na spoznávanie príkladov dobrej praxe v oblasti vzdelávania odsúdených, sme uskutočnili 4 zahraničné návštevy a to začiatkom marca 4 osoby navštívili partnera v Maďarsku, v septembri 6 osôb navštívilo väznicu v Nórsku (Bryne). V júni sme predstavovali počas 3-dňového pobytu 25 účastníkom z partnerských organizácii našu prácu a navštívili aj ústavy v Banskej Bystrici a v Sučanoch. V jeseni sme boli pozvaní v rámci tohto projektu do Prahy na konferenciu (1 osoba). Michal Čipka nás v decembri zastupoval na konferencii ECJJ (EUROPEAN COUNCIL FOR JUVENILE JUSTICE" ) v Anglicku v Londýne a stali sme sa aj členmi tejto organizácie.

Druhý projekt, ktorý sme predložili na schválenie v máji, bol schválený v auguste 2012 v rámci programu SFM s partnerom APRES VD z Loussane. Tohto partnera sme ako veľmi seriózneho spoznali z predchádzajúcej spolupráce v rámci programu LEONARDO. Žiaľ, z dôvodu organizačných zmien a výmeny štatutárov v ich organizácii nám koncom mesiaca október oznámili rozhodnutie ich štatutárov z partnerstva odstúpiť. Odporučili ako náhradu nového partnera, ktorý najprv prejavoval eminentný záujem, no nakoniec partnerskú zmluvu nepodpísali. Tým nám ale spôsobili nesmierne problémy, pretože projekt bez partnera zo Švajčiarska by musel byť ukončený. Teda koniec roka 2012 bol zameraný nielen na konečné bilancovanie, ale najmä na hľadanie partnera, čo sa nám podarilo až začiatkom februára t.r.

5. Publikačná činnosť

Okrem priebežných správ o prebiehajúcich aktivitách v regionálnych médiách sme o našej činnosti pravidelne informovali na našej www. stránke. O skupinových stretnutia v niektorých ústavoch boli zverejňované informácie na www.zvjs.sk. V mesiaci jún prejavili médiá „hromadný" záujem o informácie o našej práci s touto cieľovou skupinou a to najmä z dôvodu záujmu vlády riešiť problematiku preplnenosti väzníc využívaním alternatív k výkonu trestu odňatia slobody. Tak sme odpovedali na otázky TASR a pri príležitosti zahraničnej návštevy vznikli šoty o našej práci v TV Oravia a tiež v Banskobystrickej televízii. INFOKANÁL Dolný Kubín venoval práci nášho združenia polhodinovú reláciu.

Vďaka podpore Rady pre prevenciu kriminality sme mohli spracovať a vydať brožúrku pre odsúdených v náklade 3000 ks pod názvom „Kroky k úspešnému návratu". Pri spracúvaní tohto materiálu sme spolupracovali so sociálnymi pracovníkmi UVTOS v Sučanoch, v Ružomberku, v Levoči, v Banskej Bystrici a v Košiciach Šaci, tiež sme niektoré otázky konzultovali s UPSVaR v Dolnom Kubíne, sociálnou, či zdravotnou poisťovňou a Centrom právnej pomoci. Brožúrku sme okrem partnerských ústavov zaslali aj na GR ZVJS, odkiaľ ju distribuovali do ústavov po celom Slovensku. Generálny riaditeľ ZVJS nám poslal koncom roka ďakovný list za inovatívne nápady v práci s odsúdenými.

6. Projektová činnosť

Je to jedna z dôležitých činností nášho združenia, pretože bez podporených projektov nemáme zdroje na naše fungovanie.

· Pravidelne do konca júna bežného roka zasielame projektovú žiadosť na ŽSK o podporu poradenskej činnosti.

· Koncom februára vyhlasujú výzvy UPSVAR na opatrenia SPO, do ktorých sa pravidelne zapájame.

· Koncom roka sa predkladajú projektové žiadosti na dotácie, o výsledku sa dozvieme až niekedy v apríli. Vlani sme dostali dve dotácie na činnosť MPSVaR a MV SR, no žiaľ, veľmi neskoro, čo nám spôsobuje organizačné problémy a brzdí nás v práci (koniec októbra 2012 s možnosťou vyčerpania do decembra).

· Pravidelne predkladáme žiadosti aj na Radu pre prevenciu kriminality na OU Žilina. O výsledku hodnotiacej komisie sa dozvedáme tiež niekedy v apríli nasledujúceho roka.

· Sledujeme vhodné výzvy, o ktorých sa dozvedáme z médií, v roku 2012 to bolo v rámci BGSFM.

· Okrem toho sme v novembri 2012 pripravili projekt „Daruj Vianoce" pre Kemp bezdomovcov v Martine, ktorý bol podporený sumou 300 €, a to nielen na prípravu Štedrého dňa, ale aj dokončenie aspoň spoločenskej miestnosti v budove, ktorú si sami budujú.

7. Partnerská spolupráca

To, že naša práca je závislá od spolupráce a komunikácie s viacerými subjektami, nie je potrebné v správe zdôrazňovať. V roku 2012 sme vytvorili dve nové neformálne partnerstvá, a to s Centrom právnej pomoci, ktoré nám pomáha pri riešení právnych problémov klientov a Ďalšie nové partnerstvo s OZ Priestor pre život v Martine v Priekope, ktoré je známe aj z médií. Tým, že sme pre nich pripravili projekt „Daruj Vianoce", mali sme možnosť aj spoznať kde a ako žijú. Na jednej strane sú to ľudia, ktorí prišli z rôznych príčin o strechu nad hlavou, na druhej strane sú ale aj „sociálno-právne" zanedbaní. Nie je v silách spomínaného OZ pomáhať aj v tejto oblasti, a preto obyvatelia Kempu, a teda členovia tohto OZ sa stali od decembra 2012 aj našimi klientami, ktorým pomáhame riešiť ich problematické situácie, a okrem toho sme pre nich urobili aj zbierku nielen oblečenia, ale aj vecí, ktoré potrebujú na dôstojné bývanie.

Prerušené partnerstvo s OD IKEA z dôvodu rekonštrukcie, v rámci ktorého sme odoberali od nich kazový materiál do ústavov na ďalšiu úpravu, sme obnovili tiež koncom roka.

8. Pedagogická činnosť

Som rada, že aj jeden z dôvodov, pre ktorý EDUKOS vznikol, teda dať priestor študentom spoznať skutočnú prácu s klientami a tvorenie sociálnych programov, je stále aktuálny. Každoročne sa k nám hlásia študenti nielen VOŠ socálno-právneho ale aj Katolíckej univerzity, Trnavskej univerzity, univerzity Mateja Bella či Konštantína Filozofa. Našu pedagogickú činnosť teda orientujeme na:

    • vedenie študentov sociálnej práce pri výkone odbornej praxe
    • vedenie študentov pri písaní záverečných prác a pomoc pri výskumoch

Táto práca je veľmi náročná na čas a vyžaduje veľkú zodpovednosť, no ak máme byť pragmatickí v trhovej ekonomike, je to z našej strany bezplatná, dobrovoľnícka práca. Preto prax poskytujeme študentom len s podmienkou, že pre našu organizáciu aj oni odvedú konkrétnu dobrovoľnú prácu (napríklad monitorujú vhodných klientov vo svojom okolí alebo priamo pracujú pod našim vedením s našimi klientami – napr. doučovanie a pod.). V poslednom období badáme nárast záujmu o našu cieľovú skupinu od študentov-doktorandov. Tí väčšinou žiadajú od nás „hotové" podklady a materiály len na hodnotenie našej práce, a to mnohokrát nie vhodným spôsobom. Stáva sa, že takýchto žiadateľov aj odmietame.

To, že toto je už 12. VZ o niečom svedčí a treba sa zamyslieť. Takmer všetci, čo sme OZ zakladali (s výnimkou jednej osoby) sme už riadni dôchodcovia a síl a elánu tiež ubúda. Na jednej strane veľmi pozitívne hodnotíme to, že sme ešte na trhu, no na druhej strane negatívne vnímame skutočnosť, že nemáme komu odovzdať štafetu. Je to pochopiteľné, pretože len to priestorové a materiálne zázemie, ktoré máme, nepriláka nikoho z mladých, aby tú neistú štafetu prevzal. Preto pri hodnotení minulosti musíme uvažovať aj o budúcnosti.

Darované 2% zo zaplatených daní a dobrovoľníctvo, o ktoré sa každoročne neúspešne usilujeme, našu situáciu nevyriešia.

Správu zostavila: Ing. Eva Vajzerová

Prerokovaná a schválená na VZ EDUKOS dňa 28.2.2013

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie