Výročná správá 2013

Správa o činnosti:

Aj napriek deklaráciám, že kríza v našom hospodárstve ustupuje, neplatí to pre našu organizáciu. Do roku 2013 sme vstupovali s troma rozpracovanými projektmi a to:

  1. Projekt programu Grundtvig – Učenie pre druhú šancu
  2. Projekt programu SFM – Probačné programy v sociálnej práci v trestnej justícii
  3. Pilotný projekt ESF Cesta z bludného kruhu, v ktorom, ale vystupujeme len ako partneri

Ani jeden z uvedených projektov nám nezabezpečoval plnohodnotné fungovanie, tzn. financie na bežnú základnú prevádzku.

V mesiaci február 2013 sme dostali dotáciu z VUC vo výške 4149 € a v mesiaci apríli sme uspeli na UPSVaR a získali zmluvu na realizáciu výchovných opatrení vo výške 14000 €.

Na základe uvedených zmlúv na aktivity roku 2013, sme teda mohli pokračovať v našej činnosti s takýmto personálnym obsadením:

  1. jeden zamestnancom na plný úväzok financovaného z príspevku UPSVAR v rámci chráneného pracoviska,
  2. jeden zamestnanec na skrátený úväzok financovaný z projektu Cesta z bludného kruhu
  3. jedna zamestnankyňu na skrátený úväzok financovaná z dotácie na výchovné opatrenia,
  4. traja zamestnanci na skrátený úväzok, financovaní z projektu SFM Finančný manažér pracoval pre EDUKOS na základe zmluvy na dodanie služby. Ostatní zamestnanci pracovali na dohodu o vykonaní práce, resp. o pracovnej činnosti podľa potreby. Pri našej práci sme využívali aj dobrovoľnícku činnosť. Na základe zmluvy s UPSVaR pracovali pre EDUKOS v roku 2013 celkove 4 dobrovoľníci(dvaja od januára do apríla a dvaja od mája do novembra) . V roku 2013 u nás praxovali 3 študenti sociálnej práce.(VOŠ, -1, KU -2 )

V priebehu roka bola naša práca zameraná na:

1. Podpora, sprevádzanie a poradenstvo

Táto oblasť tvorí základ našej práce. Klienti sa k nám hlásia buď na podnet sociálnych pracovníkov ústavov (najmä Sučany), ale aj kurátorov OUPSVaR v Dolnom Kubíne. Sústreďujeme sa predovšetkým na pomoc pri vybavovaní príspevkov, dávok, sociálne a finančné poradenstvo a iných záležitostí podľa individuálnej potreby. V roku 2013 sme z tejto oblasti pracovali celkove so 70 klientmi (dvaja medzitým aj zomreli) Psychologické poradenstvo a podpora bola v roku 2013 poskytnutá 49 klientom na 135 stretnutiach. Sme veľmi radi, že partnerstvom s OZ Priestor pre život sa nám v roku 2013 podarilo úspešne pomôcť týmto klientom „bez domova" vo vybavení dôchodkov, rôznych dávok a riešení ich problémov so zadlženosťou. Za najväčší úspech považujeme to, že jednému ich klientovi, ktorý nič netušiac, bol "biely kôň" – konateľ spoločnosti, sa nám podarilo v spolupráci s CPP v Žiline a OPZ v MT zabezpečiť jeho výmaz z obchodného registra a dnes už, ako invalid je zaradený v sociálnom systéme.

2. Realizácia sociálnych výcvikov v rámci alternatívnych trestov

Sme jedni z mála organizácii na Slovensku, ktoré v spolupráci s PMU organizujú výchovné programy v rámci probačného dohľadu (alternatívne tresty). Je to najmä z dôvodu, že tento „akoby nový inštitút" v našej trestnej justícii zakotvený je, no neexistuje v praxi výklad jeho realizácie a najmä finančné zdroje na realizáciu. Neustále sa nás obracajú PMU so žiadosťou takéto výchovné programy realizovať, nakoľko majú v probácii takýchto klientov, ktorým plynie čas na ich absolvovanie. Ich realizácia je závislá aj od toho, ako sa nám podarí získať finančné zdroje. Je to paradox v našej spoločnosti, keď MVO musia kryť diery vo fungovaní štátu. V roku 2013 sme realizovali 2 takéto programy a to vo februári 2013 a septembri 2013.Boli financované z projektu Cesta z bludného kruhu. Oba sa konali na Okresnom súde v Žiline v spolupráci s PMU z okresov Námestovo, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín a absolvovalo ich 26 osôb.

3. Realizáciu výchovných programov pre deti a mládež

Na základe kontraktu s UPSVaR sme pracovali v roku 2013 s piatimi mladistvými a aj ich rodinami. Táto práca vyžaduje nielen čas, ale aj súčinnosť rodiny.

Práca bola zameraná hlavne na doučovanie z neprospievajúcich predmetov, kontrolovania a monitorovania pravidelnej dochádzky do školy, vedenie k plneniu si svojich povinností vyplývajúcich z návštevy školy, ako písanie si domácich úloh, kontrola písania si poznámok. Toto sme zabezpečovali aj prostredníctvom pravidelných konzultácií s príslušnými pedagógmi. Ďalšou našou prácou bolo vedenie detí k preberaniu zodpovednosti za svoje konanie a správanie, zlepšovanie ich komunikačných zručností. Bolo poskytované sociálne aj právne poradenstvo rodinám s dôrazom efektívnej komunikácie v rodine, motivovanie detí k zmysluplného trávenia voľného času, plneniu si základných povinností. S jednou rodinou sme práve kvôli tomu navštívili AQUAPARK, (matka, syn a naša sociálna pracovníčka). Bežnou praxou sú pravidelné návštevy rodín, ktorým sa ale niektorí rodičia bránia a uprednostňujú styk s dieťaťom v našom prostredí.(malé priestory, zlé podmienky) V mesiaci júl sme zorganizovali pre chlapcov výlet do Roháčov, v októbri sme pre účastníkov zabezpečili aj víkendový pobyt zameraný nielen na relax, ale aj osobnostné skupinové posilňovanie chlapcov. Bolo to z ich strany hodnotené veľmi pozitívne.

4. Nadnárodné projekty

V roku 2013 sme realizovali 2 partnerské nadnárodné projekty. V rámci projektu Učenie pre druhú šancu, programu Grundtvig, sme v mesiaci marec navštívili 9 účastníci EDUKOS partnerskú organizáciu v Estónsku. Následne sme tvorili spoločne brožúru príkladov dobrej praxe z oblasti vzdelávania vo väzniciach, ktorá bola hlavným spoločným výstupom projektu. Okrem toho, aj vďaka Michalovi Čipkovi boli preložené najzaujímavejšie materiály, získané zo študijných pobytov u partnerov. Projekt skončil v júli 2013 a jeho hodnotenie národnou kanceláriou v Grundtvig v Bratislave, v oblasti šírenia príkladov dobrej praxe, bolo: excelentný.

Druhý projekt, ktorý bol schválený v auguste 2012 v rámci programu SFM s partnerom APRES VD z Lousane nám kvôli odstúpeniu partnera spôsobil obrovské problémy. Až koncom februára 2013 sa nám podarilo uzavrieť novú partnerskú zmluvu s novým partnerom ECAP Zürich a aktivity projektu od marca 2013 začať realizovať. Museli sme v tejto súvislosti podstúpiť množstvo ďalšej práce, stretnutí a žiadostí o zmeny, najdôležitejšie však bolo predĺženie projektu až do augusta 2014. Aj napriek prvotným problémom, môžeme konštatovať, že projekt sa rozbehol veľmi úspešne. V júni sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu v Bratislave pod záštitou ministra spravodlivosti a účasti významných expertov nielen zo Slovenska, ale aj Švajčiarska (Daniel Fink, Luisella deMatini) a Čiech (Pavel Štern, Peter Fojert). Expertné skupiny projektu pracovali o to intenzívnejšie a tak koncom novembra bol hotový ďalší úspešný výstup projektu – elektronický zborník z konferencie a tiež aj komparatívna štúdia. Od 3. novembra do 7. novembra 9 expertov projektu absolvovalo úspešne študijný pobyt vo Friebourgu, Švajčiarskom centre vzdelávania probačných úradníkov. Projekt pokladáme za mimoriadne dôležitý najmä pre oblasť výchovných programov, spomínaných v časti 2. Úspechom projektu je aj to, že cez kontakty s MS SR neustále upozorňujeme na problémy, ukazujeme, ako to robia inde a tlačíme kompetentných k riešenia tohto problému.

5. Práca v ústavoch

Na základe dohôd o spolupráci, projektov Rady pre prevenciu kriminality a Cesta z blúdneho kruhu sme zase začali pracovať aj s osobami vo výkone trestu, hoci nie v takom rozsahu, ako v minulosti. Sústredili sme sa na programy pozitívne posilňujúce osobnosť, ktoré smerujú k zmene správania a uvedomeniu si a odstráneniu príčin páchania trestnej činnosti. V spolupráci s OD IKEA sme zabezpečili aj programy rozvoja manuálnych zručností v UVTOS Sučany, Dubnica nad Váhom, Ružomberok a Ilava . Najlepšie práce boli a sú vystavené v ústavoch na viditeľnom mieste, aby boli inšpiráciou a motiváciou pre ostatných Vzhľadom k tomu, že sme vlani v rámci tohto programu vydali informačnú brožúru pre odsúdených, obracajú sa písomne na nás odsúdení z rôznych ústavov po Slovensku so žiadosťou o pomoc a poradenstvo. S viacerým udržujeme pravidelný písomný kontakt, usmerňujeme ich , dávame nové kontakty, ak nedokážeme problémy riešiť

6. Publikačná činnosť

Okrem priebežných správ o prebiehajúcich aktivitách v regionálnych médiách, sme pravidelne informovali na našej www. stránke a prezentovali našu činnosť na rôznych konferenciách a seminároch. (december 2013 konferencia Policajnej akadémie k vzdelávaniu vo väzenstve), kde sme boli jediný, kto reprezentoval činnosť MVO v tejto oblasti. Veľmi si ceníme publicitu našich externých lektorov na akademických konferenciách (Špániková, Špánik)

7. Projektová činnosť

Je jedna z dôležitých činností nášho združenia, pretože bez podporených projektov nemáme zdroje na naše fungovanie.

· Pravidelne do konca júna bežného roka zasielame žiadosť na ŽSK o podporu poradenskej činnosti.

· Koncom februára vyhlasujú výzvy UPSVAR na opatrenia SPO do ktorých sa pravidelne zapájame

· Koncom roku sa predkladajú projektové žiadosti na dotácie, o výsledku sa dozvieme až niekedy v apríli nasledujúceho roku

V roku 2013 sme okrem už vyššie uvedených dotácii získali len dotáciu Rady pre prevenciu kriminality na OU Žilina vo výške 1000€, (z požadovaných cca 11000€) z ktorého sme financovali kurzy manuálnych zručností v UVTOS v Sučanoch a 400€ dotáciu mesta na prácu s deťmi.

Ostatné žiadosti o grant a dotáciu nám neboli schválené (MV SR ani MPSVaR, NFM v spolupráci s n.o. ERVES)

8. Partnerská spolupráca

V roku 2013 sme naďalej rozvíjali existujúce partnerstvá, ktoré vyplývajú z práce s cieľovou skupinou. Ide predovšetkým o UPSvaR, PMU-OS nášho kraja, UVTOS – okrem už stálych partnerov z tejto oblasti pribudli partneri z Ilavy a Dubnice nad Váhom, OD IKEA , miestna samospráva.

9. Pedagogická činnosť

Ako sme už konštatovali aj vlani, z roka na rok narastá záujem študentov o prácu s rizikovými skupinami. Žiaľ, ale musíme konštatovať, že je to skôr pasívny záujem, tzn. túto tematiku si vyberajú do svojich prác a nás žiadajú o rôzne formy informácií rozhovory, dotazníky, výskum a pod, čo nás oberá o množstvo pracovného času. Na základe týchto skúseností navrhujem zvážiť postup vedenia študentov pri písaní záverečných prác a pomoc pri výskumoch tak, aby sme naše skúsenosti odovzdávali skôr aktívne ( umožniť priamu práca s klientom), nie pasívne. V prípade konzultácií a dotazníkov tieto aj finančne oceniť.

Na záver musím zase skonštatovať, že klientov, ktorí potrebujú pomoc, je veľa, myslíme si, že aj ochotných odborníkov pomáhať by bolo dosť, no prestáva byť v našich silách to finančne zabezpečovať tak, aby táto práca mohla byť organizovaná plynule a prinášala radosť a nasadenie našich zamestnancov.

Budúcnosť pre EDUKOS sa neukazuje pozitívne a je možné, že 15 výročie našej existencie bude znamenať aj jej koniec. Ale žiaľ, každý začiatok musí mať aj koniec

Správu zostavila: Ing. Eva Vajzerová

Prerokovaná a schválená na VZ EDUKOS dňa 28.2.2014

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie