Výročná správá 2014

Správa o činnosti:

Do roku 2014 sme vstupovali s obavami, pretože okrem dvoch rozpracovaných projektov, konkrétne pilotný projekt : Cesta z blúdneho kruhu realizovaný v partnerstve s APZ Somotor a projekt Výchovné a probačné programy v sociálnej práci v trestnej justícii, Blokového grantu SFM, sme na fungovanie nemali schválené žiadne nové projekty, ktoré by nám zabezpečili bežnú činnosť organizácie.

Situácia sa trochu zmenila vo február 2014, kedy nám opäť bola schválená dotácia z VUC vo výške 4149 € a v mesiaci apríli sme uzavreli zmluvu na realizáciu výchovných opatrení . Boli sme úspešní aj vo výberovom konaní, vyhlásenom UPSVaR na realizáciu šesť kurzov finančnej gramotnosti pre dlhodobo nezamestnaných, ktoré prebiehali od konca apríla až do novembra 2014, konkrétne štyri kurzy v Dolnom Kubíne a dva kurzy v Zázrivej. Financie získané z tohto kontraktu nám zabezpečili spolufinancovanie projektu SFM a hradenie prevádzky EDUKOS.

V Edukos sme od januára do konca roku zamestnávali na pracovnú zmluvu jedného zamestnanca v rámci chráneného pracoviska, ktorého časť mzdy nám štvrťročne refundoval UPSVaR, jedného zamestnanca do konca augusta na skrátený úväzok financovaného z projektu BGSFM, do 31.7.2014 jednu zamestnankyňu na skrátený úväzok financovanú z projektu Cesta z blúdneho kruhu. Okrem toho sme zamestnávali na dohodu o pracovnej činnosti jedného zamestnanca z BGSFM do konca augusta a z toho istého grantu ďalších jedenásť odborníkov na DVP, ktorí pracovali na tvorbe výstupov projektu. Od januára 2014 sme v rámci aktivačnej činnosti UPSVAR dali príležitosť trom sociálnym pracovníčkam. Takto sa nám podarilo naplniť ciele oboch projektov.

Opätovne aj t.r. konštatujeme, že záujem študentov sociálnej práce o prax, no najmä dobrovoľnícku činnosť klesal, ale sa neustále sa zvyšoval a zvyšuje záujem študentov a doktorandov z vysokých škôl aj mimo regiónu (Trnávská univerzita, UMB, Prešovská univerzita a pod) o poradenstvo pri písaní záverečných prác a výskume doktorandských prác. Príčinou je aj to, že v Dolnom Kubíne prebieha reštrukturalizácia sociálneho školstva v Dolnom Kubíne, utlmuje sa detašované pracovisko Katolíckej univerzity a tiež pomaturitné Vyššie odborné štúdium sociálno-právne postupne nahrádza štvorročné maturitné štúdium sociálno-výchovný pracovník, kedy žiaci tejto školy sú ešte nie tak vyprofilovaní.

V priebehu roka bola naša práca orientovaná predovšetkým na:

1. TVORBU VÝSTUPNÝCH MATERIÁLOV PROJEKTU BGSFM

Zámerom projektu bolo vytvoriť podmienky bezproblémového udeľovania alternatívnych trestov formou povinnosti páchateľa podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom, programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu, pretože súčasné podmienky na Slovensku neumožňujú dôsledne realizovať tieto nariadenia tak, aby boli v praxi účinné . V spolupráci so švačiarskymi špičkovými odborníkmi sme teda nielen pracovali na tvorbe modelu dvoch probačných programov, ale ich aj pilotne overovali a súčasne tvorili metodické materiály a navrhovali minimálne štandardy pre ich implementáciu v praxi.Švajčiarsku odborníci okrem toho, že nám poskytli cenné materiály z ich probačnej praxe, ale pre projekt spracovali aj nový materiál – spôsob sledovania efektívnosti a vyhodnocovania týchto programov. V roku 2014 sme teda vydali tieto odborné publikácie:

1. „Výber z prekladov, štúdií a článkov o probácii"

2. „Výchovné programy ako nové intervenčné formy v trestnej justícii"

Obe boli spracované na základe odborných podkladov, ktoré nám boli odporučené švajčiarskymi partnermi. Ich prekladom sme chceli priblížiť odbornej aj laickej verejnosti na Slovensku nové trendy v probácii.

3. „Inšpirácie k práci PMU" bola spracovaná na základe spoznania práce švajčiarskych probačných úradníkov počas študijného pobytu v súvislosti so zisťovaním miery rizika recidívy, ale aj na základe nimi odporučenej odbornej literatúry. Autori publikácie sa pokúsili tieto skúsenosti adaptovať na slovenské podmienky.

4. „Resocializačné programy PORR, PORM a PERFR". Metodika troch vzorových programov trestaných

5. Minimálne štandardy, ktoré by mali byť uplatňované pri využívaní probačných programom v rámci alternatívnych trestov.

6. Evaluácia učebných programov pre páchateľov trestnej činnosti", vytvoril švajčiarsky expert Klaus Mayer, autor probačných programov vo Švajčiarsku a upozorňuje v nej na nevyhnutnosť hodnotenia týchto programov.

2. ZABEZPEČENIE PREPOJENOSTI PENITENCIÁRNEJ A POSTPENITENCIÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

Táto oblasť tvorí základ našej práce. Klienti sa k nám hlásia nielen na podnet sociálnych pracovníkov ústavov a kurátorov OUPSVaR v Dolnom Kubíne, ale stále viac aj písomne priamo z výkonu trestu a požadujú predovšetkým pomoc pri hľadaní ubytovania, či práce. Klientom vracajúcim sa do regiónu poskytujeme pomoc pri vybavovaní príspevkov, dávok, sociálne a finančné poradenstvo a iných záležitostí podľa individuálnej potreby. Len niektorí z nich prejavujú záujem o psychologické poradenstvo Celkove sme v roku 2014 pracovali so 16 klientami. Aj napriek tomu, že nám neboli schválené projekty na aktivity v UVTOS, stále spolupracujeme s OD Ikea a pre ústavy odoberáme kazové materiály na zabezpečenie ergoterapie. Od 1. Januára došlo k novele zákona o výkone trestu, na základe ktorého boli zriadené tzv. výsupné oddiely. Toto bolo aj dôvodom uzavretia nových dohôd o spolupráci a to s UVTOS Ilava, Banská Bystrica, Dubnica a Hrnčiarovce nad Parnou. Aby sme ale túto činnosť mohli zabezpečovať, je potrebné k tomu hľadať finančné zdroje.

3. PROBAČNÉ PROGRAMY V RÁMCI ALTERNATÍVNYCH TRESTOV

V roku 2014 sa nám nepodarilo získať financie na realizáciu propačných programov zo žiadnych predložených návrhov projektov. Mali sme však možnosť pilotne overiť dva vytvorené programy v rámci už spomínaného projektu SFM s dvoma skupinami a to v Žiari nad Hronom a v Žiline pre 32 klientov. Realizovali sme ich už na základe nových metodických postupov. V priebehu celého roka dostávame požiadavky od probačných a mediačných úradníkov okresných súdov na ich realizáciu. Sme pripravení pomáhať v spolupráci s nimi. Požiadali sme všetkých PMU, aby EDUKOS pomohli aj finančne, najmä prispeli 2% , v tom prípade budeme môcť v týchto aktivitách pokračovať.

4. REALIZÁCIA VÝCHOVNÝCH OPATRENÍ

Na základe stále platnej akreditácie a možnosti uchádzať sa o realizáciu výchovných opatrení, sme uzavreli s UPSVaR Dolný Kubín zmluvu a od apríla do novembra pracovali s chlapcami a jedným dievčaťom s výchovnými problémami a aj ich rodinami. Aj napriek enormnému úsilie nielen tímu EDUKOS , výchovné opatrenie u troch klientov neboli účinné. Nepokladáme to však za neúspech našej práce, pretože tá odhalila príčiny problémov, ktoré sa postupne riešili a riešia. Aj keď v dvoch prípadoch boli klienti umiestnení do zariadení, pokladáme túto skutočnosť za pozitívnu, dokonca u jedného klienta sme vyňatie z rodiny sami iniciovali, lebo sa nám zdalo, že vyňatie z tohto prostredia je jediná cesta zabránenia jeho patologického správania. S týmto klientom sme v kontakte, uznal svoju vinu, ospravedlnil sa nám za svoje vyčíňanie a svoje kroky ľutuje, čo dokazuje aj súčasným dobrými študijnými výsledkami v škole, ktorú navštevuje mimo Dolného Kubína z resocializačťného zariadenia. Zlyhanie v ostatných prípadoch spôsobili predovšetkým nesúčinnosť rodiny, zanedbávanie výchovy zo strany matiek a v neposlednej miere aj krátka doba pôsobenia VO. Sme presvedčení, že sa nám aj tak podarilo naštartovať našich klientov a za pomoci ostatných odborníkov sa nám podarí postupne dosiahnuť ďalšie pozitívne zmeny ich správaní. Vyžaduje to však čas, trpezlivosť a súčinnosť všetkých kľúčových hráčov.

Keďže nebolo udelených toľko výchovných opatrení, ako sa predpokladalo z kontrahovanej sumy 10648 € vracali sumu 2500€

5. VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

Aj v roku 2014 sme v rámci programu Šanca pre všetkých dostali z mesta Dolný Kubín Dotáciu vo výške 400€ na prácu s deťmi a mládežou najmä cez víkendy a počas prázdnin. V júli sme pripravili výlet do „múzea v prírode" v Zazrivej spojený aj s opekačkou v prírode a v auguste tiež podobný výlet na hornú Oravu – Slanica, Roháče. Na záver projeku sme v decembri pripravili workšop s tematikou prípravy vianočných ozdôb a mikulášske posedenie.

6. FINANČNÉ PORADENSTVO

Rámci projektu Cesta z blúdneho kruhu sme mali možnosť vyškoliť všetkých zamestnancov EDUKOS v lektorovaní kurzov FG a dostali sme tiež k dispozícii aj v projekte vytvorený metodický materiál. Využili sme ich najmä pri realizácii konkrétnej práce s klientami v rámci riešenia ich zadlženosti. Klienti k nám do centra prichádzali nielen na základe odporúčani z UPSVaR, ale aj na základe publicity projektu. Celkove sme pracovali cca so 78 klientami. Naše skúsenosti z tejto oblasti sme nielen využili, ale aj upevnili počas realizácie 6 kurzov finančnej gramotnosti, ktoré sme i realizovali na základe úspešného výberového konania. Celkove sme vyškolili 61 účastníkov .

7. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Zdroje na naše fungovanie získavame z predkladania žiadostí v rámci vyhlásených výziev:

1. Pravidelne do konca júna bežného roka žiadame o dotáciu ŽSK Koncom februára vyhlasujú výzvy UPSVAR na opatrenia SPO do ktorých sa pravidelne zapájame

2. Koncom roka sme zasielali tri žiadosti konkrétne:

o na projekty zamerané na prevenciu kriminality cez MV SR

o na aktivity s rizikovou skupinou mladých cez výzvu MK SR

o IA OPZaSI na realizáciu komunitného centra. Ešte do konca roka nám bolo telefonicky oznámené, že spĺňame podmienky a do národného projektu budeme môcť byť zapojení. Súhlas na realizáciu KC bol VZ schválený na mimoriadnom zasadnutí dňa 5.12.2015. Zapojenia sa do NP KC pre nás znamená zabezpečenie transféru miezd pre 4 zamestnancov do októbra 2015, s povinnosťou zaregistrovať na VUC komunitné centrum v zmysle §24d zákona 448/2008 Z.z .

8. OSTATNÉ ČINNOSTI

Ukončením financovania projektov a dotovaných aktivít neznamená aj ukončenie činnosti. Projekt Cesta z blúdneho kruhu bol síce ukončený v júli 2014, no pred klientami, s ktorými sme pracovali sme dvere nezatvorili a s mnohými pokračujeme ešte aj teraz. Detí, ktorým boli nariadené výchovné opatrenia a financovanie činnosti s nimi skončilo v novembri 2015, ešte dodnes pracujeme s nimi, resp. sme v kontakte s rodinami a sledujeme ich. Projekt SFM aj napriek tomu, že sme splnili stanovené ciele, vyžaduje naďalej spoluprácu nielen s PMU, ale aj MPSVaR a MS SR, aby sa jeho výsledky dostali do bežnej praxe. Vďaka projektu zástupca našej organizácie sa stal členom Rady pre probáciu a mediáciu, poradný orgán MS SR, cez ktorú tieto veci sa snaží presadzovať. Publikovanie a informovanie o činnosti je asi dôvodom, prečo sme pozývaní prezentovať našu prácu na rôzne konferencie a semináre. Tak sme boli pozvaní na celoslovenské stretnutie PMU prezentovať výstupy projekty SFM a oslovení UVTOS v Prešove, aby sme im pomohli pri tvorbe projektu riešiaceho vzdelávanie a zamestnanosť odsúdených.

V závere by som chcela zdôrazniť, že aj napriek tomu, že pracujeme najmä s klientami, ktorí nevzbudzujú súcit, je naša práca mimoriadne záslužná. Snažíme sa pomáhať tam, kde štát nestačí, aktívne spolupracovať s tými, ktorí v tejto oblasti pracujú v zmysle zákona. To, ako naše skúsenosti štát využíva, už viac ovplyvniť nemôžeme a nevieme. Pracujeme najmä dobrovoľnícky, aby sme EDUKOS udržali a zabezpečili jeho existenciu tzn. dostatok financií a kvalifikovaný personál, schopný pokračovať v práci. Vlani sme sa viackrát stretli kvôli udržateľnosti našej organizácie, ako tak sa nám aspoň z časti podarilo načrtnúť schému ďalšieho fungovania. Ako bolo spomínané v správe, realizujeme národný projekt Komunitné centrá. V prípade schválenej registrácie a získania finančných zdrojov na jeho fungovanie, by EDUKOS bol v tejto činnosti pokračovať aj v budúcich rokoch. Akreditácia v zmysle Zákona 305/2005 Z.Z. končí v januári 2017. Verím, že sa nám ju opäť podarí predĺžiť na ďalšie obdobie. Máme ambície uchádzať a akreditáciu v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách, aby sme tak zabezpečovali odbornosť EDUKOS do budúcna. Vlani skončilo už druhé programovacie obdobie a je pred nami nové, ktoré by mohlo dať nové predpoklady na rozširovanie činnosti a využívanie doterajších skúseností. Je ale teraz na nás všetkých, aby sme dokázali zabezpečiť najmä dostatočné personálne kapacity.

Prosím Vás všetkých, aby ste činnosť EDUKOS podporili aj vy, a Vaši známi nielen prostredníctvom 2% z Vami odvedenej dane, ale aj aktívnym prístupom k udržaniu EDUKOS ešte ďalších min 15 rokov .

Prerokovaná a schválená na VZ EDUKOS dňa 23.3.2015

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie