SČK územný spolok Dolný Kubín

Európska rada pre juvenilnú justíciu, MVO stretnutie, 2009

Kľúčový odkaz od európskych MVO, 3rd and 4th December 2009 /Paris/

V dňoch 3.12 a 4.12.09 sa v Paríži konalo stretnutie mimovládnych organizácií členských štátov EÚ k problematike delikvencie detí a mladistvých. Stretnutie k výmene skúseností jednotlivých mimovládnych organizácií zorganizoval EJJO /European Juvenile Justice Observatory, Brusel/. Workshopu sa zúčastnilo 24 zástupcov mimovládnych organizácii z 21 krajín EU.

IJJO pozvalo na stretnutie 1 zástupcu MVO z každej európskej krajiny, ktorá má vo svojich programoch preventívnu prácu s ohrozenými deťmi a mladistvými delikventami. EDUKOS, ako jediná mimovládna organizácia zo Slovenska, dostala pozvanie zúčastniť sa stretnutia.

Na stretnutí prezentovala mimovládnu organizáciu EDUKOS, PhDr. Škarbová Otília, ktorá pracuje v EDUKOSE od jej založenia, ako poradenský psychológ a lektor výcvikových a tréningových aktivít pre ohrozené skupiny obyvateľstva.

Cieľom EJJO je spolupráca všetkých EU krajín a aj iných krajín sveta, znižovať delikvenciu mladistvých a pomáhať im pri formovaní pozitívnych vzťahov a zaraďovaní sa do spoločnosti. Delegáti jednotlivých krajín predstavili svoju mimovládnu organizáciu a jednotlivé MVO z EU krajín prezentovali ich preventívne programy pre ohrozené deti a mladistvých a ich pozitívne skúsenosti svojej mimovládnej organizácie.

Cieľom stretnutia bolo zistiť, aké programy sa v jednotlivých štátoch používajú, ako a kto pracuje s ohrozenými deťmi, zosieťovanie jednotlivých NGO a spoločná ďalšia spolupráca pri pomoci ohrozeným deťom v EU.

International Juvenile Justoice Observatory - je medzinárodná verejná organizácia, ktorá vznikla v Bruseli v 2003 roku. Jej úlohou je vytvorenie a medzinárodného fóra profesionálov a expertov, ktorí pracujú s deťmi a mladistvými , ktorí sa dostali do konfliktu so zákonom a v oblasti kriminality mladistvých na celom svete.

Do polovice 19 storočia sa tejto problematike nikto nevenoval a a mladiství odsúdení boli súdení a boli vo výkone trestu s dospelými odsúdenými. Neskôr prišli odborníci na to, že penálny právny systém je treba reformovať s ohľadom na psychologické špecifiká a osobnostné charakteristiky mladistvých. Dôraz sa začal klásť viac na preventívu ako na trest.

Na delikvenciu mladistvých sa treba pozerať globálne z rôznych uhlov a právny systém by mal zohľadňovať výsledky multidisciplinárneho a multi–inštitucionálneho prístupu k mladistvým (ochrana, preventíva, reedukácia a sociálna reintegrácia).

Cieľom IJJO je:

 • zosúľaďovať sociálne aj právne systémy, týkajúce sa mladistvých a mladistvých vo výkone trestu v jednotlivých krajinách EU ale aj celého sveta.
 • upravovať legislatívu týkajúcu s mladistvých, tak aby rešpektovala medzinárodne prijaté opatrenia a rešpektovala práva detí.
 • dohliadať nad dodržiavaním práv mladistvých delikventov
 • rozvíjať stále medzinárodné fórum analýz, výmeny informácií, legislatívy, preventívnych modelov, vzdelávacích modelov s cieľom riešiť problém delikvencie mladistvých.
 • vytvárať siete expertov z rôznych disciplín, ktorí budú spolupracovať a vytvárať nové iniciatívy a budú pripravení na meniace sa podmienky v jednotlivých krajinách
 • sprostredkovávať výmenu skúseností jednotlivých odborníkov, inštitúcií, organizácií z rôznych krajín prostredníctvom databázy, medzinárodných konferencií, workshopov a seminárov
 • oboznamovať verejnosť s problematikou delikvencie mladistvých

IJJO pri riešení problematiky mladistvých spolupracuje s verejným sektorom:

 • sociálni pracovníci, polícia, probační a mediační pracovníci, sudcovia, inštitúcie pre mladistvých /reedukačné ústavy/
 • Univerzity, stredné školy, učitelia, výskumné centrá, tréningové centrá, Centrum ľudských práv
 • mimovládne organizácie, charita, fundácie, mládežnícke zariadenia
 • právnici, psychológovia, rodinní poradcovia, sociálne agencie
 • Cieľom je pomôcť ohrozeným deťom a mladým ľuďom, tým, ktorí sú v konflikte so zákonom, mladým odsúdeným, deťom s antisociálnym správaním a tým, ktorí potrebujú právnu ochranu.

IJJO má viac ako 7000 spolupracovníkov na celom svete, mesačne navštívi webovú stránku organizácie viac ako 8.000 ľudí.

Medzi dôležité aktivity patrí aj:

- tréning odborníkov a expertov

- organizovanie medzinárodných konferencií,

- výskum a analýza jednotlivých aktivít

Všetky mimovládne organizácie zdôrazňovali:

 • že rizikové deti a mládež a aj mladiství delikventi sú výsledkom zlyhania sociálnch
 • vzťahov v rodine a v celej spoločnosti, preto potrebujú ochranu a pomoc
 • význam preventívnych aktivít, multidisciplinárny prístup k ohrozeným a rizikovým deťom a mladistvým.
 • zmenu postojov verejnosti k rizikovej mládeži a mladistvým delikventom
 • upravenie legislatívy vo vzťahu k mladistvým
 • publicitu a výskum


Veľmi zaujímavý a podnetný bol model z Írska. Mimovládna organizácia z Írska, prezentovala program vzdelávania pre policajtov, ktorí v Írsku pracujú od počiatku problému s dieťaťom alebo mladistvým, až do ukončenia prípadu.

Jeden policajt má pridelené súdom, jedno dieťa a sprevádza ho celým procesom. Policajti, prechádzajú vzdelávacím programom, ako s dieťaťom pracovať. Sú na túto prácu vytrénovaní, tak aby deti /právna zodpovednosť je už od 12 rokov/, mohli mať k policajtovi dôveru, aby boli menej stresované a mohli nadviazať s nimi bližší vzťah.

Cieľom stretnutia bolo, vymeniť si skúsenosti, vytvoriť siete spolupráce medzi jednotlivými mimovládnymi organizáciami a prezentovať „dobrú prax".

Podrobnejšie informácie o práci, cieľoch a aktivitách OIJJ nájdete na webovej stránke organizácie: www.oijj.org

Spracovala: Škarbová Otília, PhDr., účastníčka stretnutia mimovládnych organizácií v Paríži.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie