Výberové konanie

Výberové konanie na pozíciu komunitný pracovník

 logá

Oznam o výberovom konaní

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon
KC: OZ EDUKOS – Dolný Kubín

v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita KC/NDC/NSSDR
(ITMS 2014+: 401405DNJ6)

Poskytovateľ KC: Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z., Ťatliakova 2051/8,
026 01 Dolný Kubín

vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC.

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30. 11. 2023 o 10:00 hod. v priestoroch

Komunitného centra EDUKOS, Ťatliakova 2051/8, 026 01 Dolný Kubín.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Konzultačné a informačné centrum EDUKOS, Ťatliakova 2051/8, 026 01 Dolný Kubín.
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu (komunitný pracovník KC) majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania 27. 11. 2023. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu komunitný pracovník KC sú:

1. VŠ I. stupňa, alebo
2. SŠ vzdelanie s maturitou a 1 rok skúseností v sociálnej oblasti, alebo
3. študent SŠ s maturitou a 3 roky skúseností v sociálnej oblasti.

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní, dohodou a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu komunitný pracovník KC sú:
• Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

• osobnostné predpoklady: empatia; flexibilita; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; organizačné zručnosti; schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov; orientácia na cieľ a ďalšie,
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
• skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
• práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
• základné administratívne zručnosti,
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
Každý úspešný uchádzač na pozíciu komunitný pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je: KC EDUKOS, Ťatliakova 2051/8, 026 01 Dolný Kubín.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: 01. 01. 2024.
Pre pracovnú pozíciu komunitný pracovník KC je stanovená hrubá mzda: 1 050,- € (slovom: jedentisícpäťdesiat EUR).

Charakteristika práce komunitného pracovníka KC

Úlohou komunitného pracovníka KC je spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele.

Komunitný pracovník vykonáva činnosti:
• pravidelne mapuje potreby a zdroje v lokalite a jej komunitách, vyhodnocuje a spracováva zistenia z mapovania;
• pravidelne navštevuje lokality za účelom získavania relevantných informácii o identifikovaných potrebách a zdrojoch;
• pravidelne sa zúčastňuje na rozhodovacích a strategických schôdzkach v lokalitách (obecné/mestské zastupiteľstvo, komunitné rady, okrúhle stoly a pod.);
• iniciuje a facilituje verejné zhromaždenia, rozhodovacie a strategické stretnutia v lokalitách;
• poskytuje pomoc a podporu členom komunít pri formulácii potrieb a cieľov z nich vychádzajúcich, analyzuje problémy;
• sprostredkováva informácie o potrebách, cieľoch a problémoch komunít medzi ich zástupcami a zástupcami relevantných inštitúcii na lokálnej, prípadne regionálnej úrovni;
• poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja komunít a lokalít;
• poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja KC (jeho činnosti) v nadväznosti na zistené potreby a problémy;
• spolupracuje s odborným manažérom KC pri sieťovaní inštitúcií a organizácií relevantných pre komunitu a jej ciele;
• realizuje evaluáciu dosahovania cieľov stanovených pre oblasť komunitnej práce v KC;
• mobilizuje, buduje a sieťuje vnútorné zdroje komunít (napr. prostredníctvom tvorby komunitných rád, pracovných skupín a pod.), spolupracuje s nimi;
• buduje dobrovoľnícke kapacity a spolupracuje s dobrovoľníkmi;
• posilňuje znalosti obyvateľov lokalít a podporuje ich pri aplikácii získaných znalostí v prospech komunity ako celku;
• plánuje a realizuje komunitné aktivity, verejné zhromaždenia;
• koordinuje realizáciu naplánovaných stratégií;
• identifikuje tematické okruhy potrebného vzdelávania či inej formy zvyšovania kompetencií obyvateľov lokality;
• dokumentuje parciálne výstupy celého procesu komunitnej práce;
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
• zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom
spolupracuje s odborným konzultantom a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie