Medzinárodné stretnutia

Prvé medzinárodné stretnutie

„Väzenie, reintegrácia, vzdelávanie. Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácia ľudí v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby.

2015-1-HU01-KA204-013563

V rámci plánovaných aktivít projektu bolo v dňoch od 9.11. do 11.11. 2015 zrealizované prvé medzinárodné stretnutie s účasťou piatich krajín – päť organizácií. Účastníci strategického partnerstva a spolupráce sú nasledovné mimovládne organizácie: Váltó-sáv Alapítvány (Maďarsko, vedúca organizácia/koordinátor konzorcia), Slawek nadácia (Poľsko), Rubikon centrum (Česká republika), Edukos (Slovensko) a Grudas (Litva). Cieľová skupina a hlavný cieľ týchto piatich mimovládnych organizácií je podpora sociálnej a pracovnej reintegrácie väzňov a bývalých väzňov, pričom v ich pracovných metódach a aktivitách existujú podobnosti a ako aj špecifické odlišnosti.

Váltó-sáv Alapítvány je mimovládna organizácia aktívna na národnej úrovni, ktorá podporuje sociálnu a pracovnú reintegráciu ľudí v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby, znevýhodnených/marginalizovaných ľudí, deviantov, ľudí zo zraniteľných skupín a ich príbuzných. Organizácia funguje od roku 2002 a medzi jej zrealizované programy patria programy zrealizované v UVTOS/UVV (napr. Zameranie na slobodu: prípravná skupina na prepustenie), v UVTOS/UVV a po prepustení ( napr. rozvoj kompetencií) a po prepustení (napr. programy na prípravu na trh práce). Základnou metódovu tejto organizácie je "priebežná starostlivosť" a pomocné/podporné vzťahy (občiansky podporný system), ale v podstate pracujú so širokým metodologickým repertoárom (" viac metód namiesto jednej metódy"). Charitatívny a podporný fond „Garstyčios grūdas" funguje od roku 2004 a realizuje activity zamerané na psychologickú rehabilitáciu a reintegráciu väzňov do spoločnosti a na trh práce. „Garstyčios grūdas" má jedinečné psychologické rehabilitačné centrum pre väzňov, ktorí trpia závislosťou od alkoholu a drog. Toto centrum „Oasis" je situované v UVTOS Alytus v 5. sektore. Momentálne centrum pracuje 35-56 väzňami, ktorí majú problem so závislosťou na drogách a alkohole alebo páchaním trestnej činnosti. Väzni vstupujú do psychologických a rekvalifikačných programov dobrovoľne na 1,5 až 3,5 roka až kým nie sú prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Centrum má taktiež aj stolársku dielňu, kde väzni absolvujú rekvalifikačný výcvik. Edukos (Slovensko): pracuje s ľudmi vo výkone trestu odňatia slobody/väzby a ich príbuznými. Hlavným zámerom projektov, ktoré Edukos implementuje, je pomôcť ich klientom uspieť na trhu práce a v ich životoch vo všeobecnosti, posilniť ich proaktívny prístup pri hľadaní zamestnania resp. rozvíjaní samo zamestnania prostredníctvom nadobudnutých právnych poznatkov, PC zručností, sociálnych a komunikačných kompetencií. Edukos sa taktiež snaží odstrániť predsudky a diskrimináciu voči tejto cieľovej skupine počas a po ich prepustení z výkonu trestu, obzvlásť v prípade Rómskych klientov a pomôcť im integrovať sa do spoločnosti. Slawek nadácia je nezisková organizácia, ktorá realizuje náročnú úlohu sociálnej podpory ľudí v UVTOS/UVV, bývalých väzňov, mladistvých a ich rodín. Organizácia funguje od roku 1998. Od svojho začiatku sa nadácia zameriava na individuálny prístup a komplexnú podporu ich klientov. Organizáciu založila rodina Łagodziński - Mark, Danuta, Isabella and Christopher. Počas 17 rokov, vyvinula nadácia množstvo programov a podporných modelov s cieľom zabezpečiť efektívnu sociálnu a pracovnú rehabilitáciu väzňov. Rubikon centrum je mimovládna, nezisková organizácia, ktorá už v Českej republike funguje 20 rokov v oblasti práce s páchateľmi trestnej činnosti v zmysle ich pracovnej a sociálnej reintegrácie. Všetky jej projekty a aktivity sú zamerané na reintegráciu páchateľov trestnej činnosti do spoločnosti, rozvoj ich zručností pre uplatnenie na trhu práce, dosiahnutie ich sociálnej a pracovnej reintegrácie a to obzvlášť s dôrazom na rizikové skupiny a znižovanie ich miery recidívy.

Dáta o väzenskej populácii z Českej republiky, Poľska, Slovenska, Litvy a Maďarska sú veľmi podobné, pričom percento väzenskej populácie týchto krajín prekračuje priemerné hodnoty ostatných EU členských krajín.

Výcviky realizované v UVTOS/UVV boli hlavnou témou prvého projektového stretnutia. Otázky, dilemy a problémy, ktorým bola počas stretnutia venovaná najväčšia pozornosť, boli: a) otázka dopytu a ponuky trhu práce, b) geografická poloha UVTOS/UVV a odlišná geografická poloha prepusteného klienta, c) príliš rýchle rekvalifikačné výcviky: so žiadnou alebo len malou praxou; žiadne alebo iba nedostačujúce informácie o bezpečnosti, kvôli štandardom výcvikov a bezpečnosti v UVTOS/UVV, d) v prípade rekvalifikačných kurzov: chýbajú základné kompetencie, bez ktorých sú výcviky náročné/nemožné (gramotnosť, matematické zručnosti, poznatky o učebnej metodológii, atď.), e) absolvovanie zaverečných školských skúšok je minimálne podporovné (dlhé, nie rentabilné,atď. – aj keď z hľadiska reintegrácie je to subjektívne efektívnejšie), f) alternatívne učebné metodológie nie sú alebo sú len minimálne podporované (napr. učebné metódy orientované na osobu, individualizované učebné trasy, e-learning, atď), g) lektori, učitelia, ktorí učia v UVTOS nie sú pripravení alebo len minimálne pripravení pre prácu s tou špeciálnou cieľovou skupinou z hľadiska didaktiky a metodológie, h) nedostatok PC kompetencií danej cieľovej skupiny ( zároveň nedostatok iných príležitostí) i) minimálny metodologický repertoár kvôli špeciálnej lokalizácii (limitované možnosti napr. e-learning, uprednostňovaná je verbálna komunikácia a tlačené materiály alebo výcviky v nízkom stupni ostrahy, j) nedostatok výcvikov v oblasti vzdelávania cudzích jazykov ( nedostatok príležitostí), k) projektový prísptup k vzdelávaniu/výcvikom, m) predsudky.

Myslíme si, že rozvíjanie práce v oblasti vzdelávacích a výcvikových metód je kľúčovým momentom v reintegrácii.

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.preproject.hu/

 

Druhé medzinárodné stretnutie

Väzenie, reintegrácia, vzdelávanie. Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie ľudí v a po výkone trestu."

15/KA2AE/13563

Druhé projektové stretnutie sa konalo v Prahe v marci 2016. Zúčatnili sa ho všetky projektové partnerské organizácie, menovite: Edukos (SK), Nadácia Slawek (PL), RUBIKON Centrum (CZ), Váltó-Sáv Alapítvány (HU) a Gartyciou Grudas (LT). Na programe sa zúčastnili dvaja reprezentanti z každej organizácie.

Program začal o 9:00 krátkou prezentáciou projektu "Šach na ulici", na ktorom sa zúčastnilo RUBIKON Centrum a ktorý môže byť inšpiráciou pre iných partnerov. Do projektu boli zapojení väzni, ktorí vytvorili hracie šachové figúrky v rámci stolárskeho workshopu. Účastníci programu taktiež navštívili Domov sv. Karola Boromejského, ktorý realizuje projekt jedinečný v celej strednej Európe, v rámci ktorého je ženské väzenské oddelenie situované priamo v domove. Projekt má svoju historickú tradíciu v zmysle ktorej zapája odsúdených do pomocných prác v kuchyni, v práčovni a nutných upratovacích činností domova. Väzenkyne pritom môžu pomáhať aj priamo na oddeleniach. Aj preto domov pre nich organizuje výcvikové kurzy sv. Zdislavy s cieľom vyučiť ich na kvalifikovaných zdravotných asistentov.

Priebežná projektová evaluácia, evaluácia stretnutia, výstup 1 – výcviky vo väzení a výstup 4 –"Zameranie na slobodu" boli taktiež predmetom debaty počas prvého dňa programu.

Hlavnou témou stretnutia bol výstup "Príležitosti na prepustenie". Predstavitelia jednotlivých organizácií odprezentovali svoje metódy, ktoré využívajú pri príprave ich klientov na prepustenie. Po prezentácii každej metódy nasledovala diskusia, v rámci ktorej sa všetci účastníci mohli pýtať otázky o prezentovaných metódach. Odprezentované metódy budú ďalej rozpracované v rámci daného výstupu projektu. Tu je krátky prehľad metód:

Organizácia Váltó-sáv Alapítvány odprezentovala metódu "Change-Fever: tabuľovú hru na prípravu na prepustenie" a "biblioterapiu – metódu na prípravu na prepustenie". Cieľom metódy Change-Fever: tabuľová hra na prípravu na prepustenie je pripraviť väzňov na ich povinnosti v prvom mesiaci po prepustení. Avšak, hra tieto povinnosti prezentuje hravou formou, pričom je taktiež didaktická a ľahko pochopiteľná. Týmto spôsobom môžu byť hodnoty a normy majoritnej spoločnosti prijaté ľahko a "empiricky" počas hrania hry. Biblioterapia – metóda na prípravu na prepustenie je vysoko efektívna metóda na rozvoj seba-uvedomenia a seba-úcty väzňov vo výkone trestu.

Organizácia EDUKOS odprezentovala "socioterapeutickú metódu na prípravu na prepustenie a "simulačnú hru pre rozvoj finančnej gramotnosti". Socioterapia je základnou metódou sociálnej práce. Jedná sa o aktivitu zameranú na obnovenie, zlepšenie, rehabilitáciu a zmiernenie sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza. Simulačná hra je efektívny pedagogický nástroj pre rozvoj finančnej gramotnosti pre celú škálu problémových cieľových skupín, ktoré sa nachádzajú v dlhodobej nezamestnanosti.

Organizácia RUBIKON Centrum odprezentovala "kognitívno-behaviorálnu metódu PUNKT rodina" a "kurz finančnej gramotnosti". Hlavným cieľom kurzu finančnej gramostnosti vo väzeniach je zvýšenie celkovej kompetencie páchateľov v oblasti finančnej gramotnosti, informovať ich o problémoch v oblasti dlhovej tematiky a vysvetliť im ich práva a taktiež povinnosti v procese oddlžovania. Program "PUNKT rodina" je skupinový a individuálny terapeutický program zameraný na prípravu na prepustenie mladistvých páchateľov s cieľom znížiť ich riziko recidívy. Program využíva metódu kognitívno-behaviorálnej terapie. Názov "PUNKT rodina" znamená "Problémy už nedelám, kámo. Tečka." a zahrňuje aj prácu s rodinou mladistvých páchateľov.

Organizácia Nadácia Slawek odprezentovala metódy "výcvik na zvládanie agresivity ART – Aggression Replacement Training" a metódu "kreatívnej resociálizácie". ART sa zameriava na vývoj individuálnych kompetencií týkajúcich sa rôznych emocionálnych a sociálnych aspektov, ktoré prispievajú k agresívnemu správaniu u mladistvých; techniky programu sú koncipované s cieľom učiť agresívnych ľudí kontrolovať ich agresívne impluzy a vnímať veci aj z inej perspektívy ako z ich vlastnej. Metóda kreatívnej resocializácie sa skladá z viacerých interakcií, napr. metóda korekčného divadla a metóda korekčného športu.

Organizácia Garstyčios grūdas odprezentovala metódu "integrácia odsúdených do spoločnosti" a "kognitívnu metódu zameranú na hlbšie spoznanie seba samého a iných". Podstatou programu "integrácia odsúdených do spoločnosti" je pomôcť odsúdeným pochopiť aký typ pracovnej činnosti je pre nich najvýhodnejší; posilniť ich motiváciu; preveriť na čo sa odsúdený najviac hodí a akú činnosť si má vybrať. Kognitívna metóda na hlbšie spoznanie seba samého a iných je založená na lepšom a hlbšom spoznaní seba samého a iných pomocou alebo bez pomoci psychológov a sociálnych pracovník.

Webstránka projektu:http://www.preproject.hu/

Projektoví partneri:

Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu

Slawek Foundation (PL):http://www.fundacjaslawek.org/

EDUKOS (SK):http://www.edukos.sk/

RUBIKON Centrum (CZ):http://www.rubikoncentrum.cz/

Charity and support fund „Garstyčiosgrūdas" (LT):https://garstyciosgrudas.wordpress.com/

 

Tretie medzinárodné stretnutie

 

Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie odsúdených v a po výkone trestu odňatia slobody

15/KA2AE/13563

Spoločenské scitlivovanie

Mezdinárodné stretnutie a brožúra z workshopu – zhrnutie

Tretie projektové stretnutie sa konalo vo Varšave 28. a 29. septembra 2016. Zúčastnili sa ho všetky participujúce organizácie projektu: Edukos (SK), Slawek Foundation (PL), RUBIKON Centrum (CZ), Váltó-sáv_Alapítvány (HU) and Gartycious Grudas (LT). Organizácie z Českej republiky, Slovenska, Litvy boli reprezentované dvoma osobami, Maďarsko bolo prezentované jednou osobou. Hosťujúcou organizáciou medzinárodného stretnutia bola Nadácia Slawek.

Stretnutie sa začalo 28. septembra 2016 v sídle Nadácie Slawek vo Varšave o 9 hodine. Účastníci si spoločne prezreli priestory Nadácie Slawek pričom mali možnosť vidieť každodenné activity a spoznať personal nadácie. Ďalej nasledovala diskusia o téme spoločenského scitlivovania. Predstaviteľ slovenskej organizácie predstavil ich príspevok k téme spoločenského scitlivovania. Podľa programu sme si ďalej vypočuli svedectvo dobrovoľníka Józefa Grzyba a riadieteľa Nadácie Slawek Mareka Łagodzińského. Vznikol taktiež priestor pre diskusiu a kladenie otázok.

Ďalším bodom programu bol výlet do rehabilitačného centra Nadácie Slawek v Mienia blízko Varšavy. Riaditeľka centra, Krystýna Żołynia, po spoločnej večeri previedla účastníkov po zariadení a oboznámila ich o histórii a filozofii zariadenia. Taktiež priblížila jej pracovné metódy a plány do budúcnosti. V okolí budovy centra sme si pozreli rodiacu sa plantáž bobúľ goji. Po voľnej diskusii pokračovali účastníci v práci na problematike spoločenského scitlivovania. Každý účastník odprezentoval svoje activity v tejto oblasti a ich nápady do budúcnosti. Reprezentanti z Českej republiky prezentovali pracovné pohovory, ktoré organizujú pre odsúdených v rámci ich personálnej agentúry, konferencie pre zamestnávateľov, web stránku na zdieľanie informácií v tejto oblasti a distribúciu materiálov so zameraním na verenosť a zamestnávateľov. Slovenskí partneri taktiež spolupracujú so zamestnávateľmi. Okrem toho pracujú aj s inými organizáciami a verejnými inštitúciami v spoločnej snahe rozvíjať systém penitenciárnej a post-penitenciárnej starostlivosti. Maďarskí partneri v tejto oblasti organizujú diskusie s bývalými väzňami a mladistvými páchateľmi, návštevy vo väzeniach pre členov majoritnej spoločnosti, realizujú výskumy v oblasti pracovnej reintegrácie väzňov ako aj podujatia, náhrávky, články výstavy prác odsúdených, súťaže pre odsúdených a antidiskriminačné workshopy. Organizácia taktiež vedie charitatívny obchod. Poľskí partneri v tomto smere organizujú kampaň #nieskreślam (neodpisujem), pravidelné umelecké podujatie Mienia Art a zúčastňujú sa medzinárodných podujatí (E.U.R.O.P.E., Incorporates) ako aj odborných konferencií, televíznych a rádiových programov. Partneri z Litvy pravidelne informujú verejnosť o aktivitách nadácie a jej projektoch a taktiež organizujú semináre pre potenciálnych zamestnávateľov. Prácu na výstupe sme skončili o 19:00 a vrátili sa napäť do Varšavy.

Druhý pracovný deň sa začal taktiež o 9:00 v sidle Nadácie Slawek vo Varšave. Diskutovali sme o bodoch základného kurikula v oblasti spoločenského scitlivovania. Základ pre diskusiu bolo kurikulum, ktoré vyvinula organizácia VSA. Práca prebiehala vo forme otvorenej diskusie na tému výcvikových metód. Po analyzovaní návrhu VSA bolo vznesených množstvo otázok o ďalšom postupe a o tom ako by sa malo postupovať vo vývoji programu. Následne sme popísali cieľovú skupinu: zamestnávateľov, probačných a mediačných pracovníkov, sociálnych pracovníkov, študentov, učiteľov, zamestnancov rezortu väzenstva, majoritnú spoločnosť a media. Detialne sme popísali kroky, ktoré treba podniknúť v oblasti spoločenského scitlivovania týchto skupín ako na príklad pracovné pohovory, assessment centrá, návštevy zamestnávateľov vo väzení, stretnutia s bývalými väzňami, rozprávanie príbehov, príklady dobrej praxe z oblasti úspešných pracovných výkonov bývalých väzňov, výstavy, zdieľanie skúseností mezdi zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú väzňov alebo bývalých väzňov a tými, ktorí ešte (bývalých) väzňov nezamestnávajú, etický kódex pre spoločnosti aktívne v oblasti spoločensky zodpvedného podnikania, živé knižnce, rovesnícke mentorovanie – skúsená osoba pomáha so sociálnou prácou. Po obednej prestávke sme pokračovali v práci na spoločnom kurikule pre program spoločenského scitlivovania. Stále však existujú otázky o jeho konečnej pobodobe, o ktorých by sme radi diskutovali počas nasledujúcej video konferencie. Osúhlasili sme, že každá organizácia pripravý vlastné návrhy ako pristupovať k spoločenskému scitlivovaniu, ktoré sa budeme snažiť spojiť do spoločného kurikula.

Projektová web stránka: http://www.preproject.hu/

Webové stránky projektových partnerov:

Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu

Slawek Foundation (PL): http://www.fundacjaslawek.org/

EDUKOS (SK): http://www.edukos.sk/

RUBIKON Centrum (CZ): http://www.rubikoncentrum.cz/

Charity and support fund „Garstyčios grūdas" (LT): https://garstyciosgrudas.wordpress.com/

 

Štvrté medzinárodné stretnutie

Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie odsúdených v a po výkone trestu odňatia slobody

15/KA2AE/13563

Zhrnutie 4. medzinárodného stretnutia a brožúry z workshopu

Individuálna podpora: mentoring, individuálny vývoj/výcviky a učebné cesty

Štvrté medzinárodné stretnutie sa konalo v Dolnom Kubíne na Slovensku 23. a 24. Februára, 2017. Stretnutia sa zúčastnili všetky partnerské organizácie projektu: Váltó-sáv Alapítvány – HU, Gartycious Grudas – LT, Rubikon centrum – CZ, Slawek foundation – PL, EDUKOS – SK. Na programue boli prítomní dvaja predstavitelia každej organizácie. Hosťujúcou organizáciou bol KIC EDUKOS.

Program začal o 10:00 23.2.2017 v sídle Konzultačného a informačného centra EDUKOS. Otília Škarbová, vice riaditeľka KIC EDUKOS, otvorila stretnutie oficiálnym privítaním účastníkov. Potom zahraničním hosťom priblížila svoje vlastné profesionálne skúsenosti v práci s (bývalými) odsúdeními ako aj s kooperujúcimi inštitúciami, ktoré sú zapojené do resocializačných aktivít, ktorým sa ona sama profesionálne venuje. Na tomto základe sa medzi účastníkmi rozvinuja plodná debata, v rámci ktorej boli spomenuté a porovnané mnohé problémy, s ktorými sa predstavitelia jednotlivých organizácií vo svojich krajinách stretávajú pri organizovaní tých istých aktivít. V rámci debaty si účastníci taktiež vymenili nápady a návrhy pre možné riešenia. Okrem iných bol spomenutý problém fund-raisingu, ktorí zúčastnení vnímali ako obzvlásť dôležitý a problematický. Následne Katarína Trubanová, odborná garantka komunitného centra EDUKOS, stručne predstavila projekt komunitného centra a spoločne s jej dlhodobým klientom, Jánom Podbrežným, predstavila prípadovú štúdiu, na základe ktorej ilustrovala princípy mentoringu, individuálnej podpory a rozvoja zručností pred a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Po prezentácii prípadu nasledovala krátka debata o budúcej perspectíve prípadu a ďalších krokoch v individuálnom pláne klienta.

Druhá časť programu bola vyhradená pre prezentácie na tému: individuálna podpora: mentoring, individuálny vývoj/výcvik a učebné cesty. Každá organizácia predstavila character a rozsah aktivít, ktoré v danej oblasti realizuje. Tu je stručný prehľad prezentácií:

Váltó-sáv Alapítvány predstavili ich vlastné chápanie tejto metódy z hľadiska teoretického kontextu ako aj špecifický character služieb, ktoré v danej oblasti poskytujú. Taktiež detailne popísali rôzne protokoly v práci s klientom ako aj nutnú dokumentáciu potrebnú pre tento process. Gartycious Grudas predstavili špecifickú metódu "odpustenia" ako individuálny model pre morálnu výchovu. Najprv vysvetlili jej všeobecný význam a dopad v kontexte sprevádzania (bývalých) väzňov pred a po prepustením ako aj praktické metódy, ktoré v tomto procese využívajú. V druhej časti ich prezentácie boli účastníkom priblížené reálne praktické cvičenia pre rozvoj odpustenia. KIC EDUKOS odprezentovali ich mentoringové a tutoringové programy realizované v a mimo UVTOS, hlavne v spolupráci s UPSVaR a probačnou a mediačnou službou. Po predstavení špecifík práce a rozsahu aktivít v obidvoch kontextoch bol účastníkom priblížený projekt "Kroky k úspešnému návratu" s jeho brožúrou, ktorej cieľom bolo pomôcť (bývalým) väzňom v ich reintegrácii. Na záver sa účastníci stručne oboznámili o kurzoch mentoringu a tutoringu. Rubikon centrum odprezentovali ich vlastný mentoringový program pre Rómov, ktorý realizujú v spolupráci s probačnou a mediačnou službou. Účastníkom priblížili špecifické požiadavky, metódy a výsledky tohto programu. Druhá časť ich prezentácie bola venovaná ich reintegračnému a rovesníckemu mentoring programu. Aj tu účastníkom detailne priblížili požiadavky, metódy a výsledky tohto programu. Slawek foundation predstavili rozsah ich aktivít, ktoré (bývalým) väzňom ponúkajú pred a po prepustením s dôrazom na ich mentoringový rozmer. Medzi prezentované activity patria program vlastného svedectva a program strážny anjel, púte, individuálne konverzácie, mysterium, filmová terapia a rodinná terapia pred prepustením ako aj coaching pre bývalých väzňov a prvé ktorky na slobode po prepustení.

Program druhého dňa stretnutia stretnutia, 24.2.2017, pozostával z návštevy UVTOS a UVV v Banskej Bystrici. Zástupca riaditeľa danej inštitúcie predstavil účastníkom históriu, renováciu, kapacitu, štruktúru väzenskej populácie ako aj špecifická väzenského režimu v Slovenskej republike. Už v priebehu prezentácie sa medzi účastníkmi rozvinula debata, ktorej hlavnými témami boli pracovné podmienky väzňov v slovenských väzeniach, ich špecifický status ako zamestnancov v slovenskom väzenskom systéme ako aj vzdelávacie a kultúrne activity navštíveného ústavu. Po prezentácii a diskusii nasledovala prehliadka priestorov ústavu.

Projektová web stránka: http://www.preproject.hu/

Web stránky partnerov:

Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu

Slawek Foundation (PL): http://www.fundacjaslawek.org/

EDUKOS (SK): http://www.edukos.sk/

RUBIKON Centrum (CZ): http://www.rubikoncentrum.cz/

Charity and support fund „Garstyčios grūdas" (LT): http://grudas.com/en/

 

Piate medzinárodné stretnutie

Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie odsúdených v a po výkone trestu odňatia slobody

15/KA2AE/13563

Rozvoj transverzálnych kompetencií

Medzinárodné stretnutie a workshopová brožúra – zhrnutie

Piate projektové medzinárodné stretnutie sa konalo v Alytus, Litva, 5. a 6. júna, 2017. Všetky projektové organizácie: Váltó-sáv Alapítvány – HU, CSF "Garstycios grudas" – LT, RUBIKON Centrum – CZ, Nadácia SLAWEK– PL, EDUKOS – SK sa zúčastnili stretnutia. Na stretnutí boli prítomní dvaja účastníci z každej organizácie. Hosťujúca organizácia stretnutia bola CSF "Garstyčios grūdas".

Program začal o 8:00 5. júna, 2017 v sídle domu na polceste UVTOS Alytus (Ulonų st. 31, Alytus, Litva). Riaditeľka CSF "Garstycios grudas" Stefa Kondrotienė otvorila stretnutie pozdravom a popriala každému účastníkovi úspešnú a efektívnu prácu a návštevu. Sociálny pracovník z domu na polceste pripravil prezentáciu, ktorá účastníkom poskytla detailné informácie s fotografiami aktivít domu na polceste a jeho špecifík. Asta Abramavičienė, sociálna pracovníčka domu na polceste, nám ukázala priestory domu a diskutovala s nimi o životoch odsúdených a podnienkach prijímania do domu. Stefa Kondrotienė rozprávala o aktivitách CSF "Garstyčios grūdas" v reintegračnom centre "EXIT", ktoré sa nachádza v dedine Išlaužas v oblasti Prienai a vysvetlila hlavné rozdiely medzi domom na polceste a centrom "EXIT" a stručne okomentovala spoluprácu medzi CSF "Garstyčios grūdas" a UVTOS Alytus.

Nasledovne boli prediskutované iné aspekty O7 a podmienky práce a prezentácie O7. Po krátkej prestávke expert "Garstyčios grūdas" J. Mincevičius odprezentoval tému O7 – rozvoj transverzálnych kompetencií. Po obede odprezentoval predstaviteľ každej partnerskej organizácie svoju prácu v rámci O7 – rozvoj transverzálnych kompetencií pre (bývalých) väzňov.

Katerína Mikulaštiková, (RUBIKON Centrum, CZ) živo predstavila kompetenciu časového manažmentu a podnikateľskú kompetenciu s niekoľkými praktickými úlohami graficky znázornenými na tabuli. Potom Michal Čipka z KIC EDUKOS predstavil prezentáciu v rámci ktorej predstavil 1. charakteristiky transverzálnych kompetencií, 2. dôvody pre výber tvoch kompetencií, 3. charakterisktiky zvolených transverzálnych kompetencií, 4. cvičenia pre rozvoj zvolených kompetencií, 5. výsledky testovania transverzálnych kompetencií.

Ako štvrtý v poradí odprezentoval Krzysztof Łagodziński (Fundacja Slawek – PL) 1. zvolené kompetencie, 2. riešenia problémov, 3. kompetencie súvisiace z trhom práce, 4. testovanie kompetencií. Na záver Lídia Klára Lindner (Váltó-sáv Alapítvány – HU) odprezentovala 1. definíciu transverzálnych kompetencií, 2. transverzálne kompetencie z hľadiska VSA, 3. charakteristiky rozvoja transverzálnych kompetencií, 4. prečo sú transverzálne kompetencie nutné? 5. cvičenia a evaluáciu testovaných partnerských cvičení.

Po prezentáciách partnerských organizácií nasledovala všeobecná diskucia týkajúca sa prípravy materialu O7 ( návrhy, komentáre, podmienky, atď.) a zhrnutia stretnutia ( analýzy, komentáre, návrhy).

Na druhý deň stretnutia sa všetci účastníci zišli v dome na polceste o 8:00. O 8:30 všetci išli do UVTOS Alytus. Každý dostal povolenie vstúpiť do uzatvorenej zóny, ale ešte predtým všetci zrealizovali návštevu väzenského múzea, v ktorom si mohli pozrieť množstvo exponátov. Vedúci oddelenia dal účastníkom krátku prednášku o exponátoch a ich význame.

Po návšteve múzea boli účastníkom predstavené podmienky života v prvom sektore. Priestory prvého sektora boli účastníkom predstavené, aby lepšie pochopili rozdiel medzi priestormi prvého sektora a priestormi rehabilitačného centra OASIS. Vedúci prvého sektora rozprával o svojej práci s väzňami v tomto oddelení. V piatom sektore bolo účastníkom predstavené rehabilitačné centrum OASIS – priestory a ich použitie. S. Kondrotiené rozprávala o službách rehabilitačného centra a vytvorila príležitosť pre spoločné posedenie v spoločenskej miestnosti s odsúdeními. Z tohto miesta išli účastníci do pracovnej časti, kde si CSF "Garstyčios grūdas" prenajíma priestory od UVTOS Alytus, v ktorých sa realizujú stolárske rekvalifikačné kurzy s potrebným vybavením. Riaditeľka S. Kondrotienė vysvetlila koľko odsúdených dostalo príležitosť získať vzdelanie v oblasti stolárstva v rámci tohto kurzu.

Po tejto prehliadke sa účtníci zúčastnili stretnutia s manažmentom UVTOS, ktorý zastupoval riaditeľ ústavu Kęstutis Jasmontas. Počas stretnutia účastníci predebatovali špecifiká fungovania UVTOS Alytus a formy spolupráce s CSF "Garstyčios grūdas".

Na záver sa účastníci vrátili do domu na polceste, kde zrealizovali konečnú sumarizáciu stretnutia a jej evaluáciu. Klára Lídia Lindner (Váltó-sáv Alapítvány – HU) predstavila ciele O8 a následne sa partneri pýtali otázky týkajúce sa prípravy tohto materialu.

Projektová web stránka: http://www.preproject.hu/

Web stránky partnerských organizácií:

Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu

Slawek Foundation (PL): http://www.fundacjaslawek.org/

EDUKOS (SK): http://www.edukos.sk/

RUBIKON Centrum (CZ): http://www.rubikoncentrum.cz/

Charity and support fund „Garstyčios grūdas" (LT): http://grudas.com/en/

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie