Lektori a externí spolupracovníci

Ing. Bc. Martina Špániková, PhD.

Vysokoškolské štúdium absolvovala v odboroch manažment (inžinierske štúdium) na Fakulte riadenia VŠD v Žiline a sociálna práca (bakalárske a doktorandské štúdium) na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ako odborná asistentka. Od roku 2008 pracuje v Konzultačnom a informačnom centre EDUKOS, kde sa spolupodieľa na tvorbe vzdelávacích programov, implementácii domácich i medzinárodných projektov,venuje sa práci s trestaným osobám (vo výkone trestu odňatia slobody a osobám s podmienečným odkladom výkonu trestu s probačným dohľadom a povinnosťou absolvovať program sociálneho výcviku.Hlavnými oblasťami pedagogického a vedeckého záujmu sú manažment a ekonomika v sociálnej sfére, penitenciárna a pospenitenciárna sociálna práca. Absolvovala rôzne certifikované kurzy za účelom zvýšenia odbornej kvalifikácie,ako napr. výcvik pre realizáciu alternatívnych kurz „Práca so skupinou a efektívna komunikácia", tréning trénerov sociálnych zručností, Lektor a Manažér v poradenskom procese pre dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania a pod.

Ing. Miroslav Špánik, PhD.

Vysokoškolské štúdium absolvoval v odbore manažment na Fakulte riadenia VŠD v Žiline a sociálna práca (doktorandské štúdium) na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. V súčasnosti pracuje v Centre celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. S Konzultačným a informačným centrom EDUKOS spolupracuje od r., kde sa spolupodieľa na tvorbe vzdelávacích programov, implementácii domácich i medzinárodných projektov a priamo pracuje a osobami prepustenými z výkonu trestu odňatia slobody a osobami s podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom a povinnosťou absolvovať program sociálneho výcviku. Absolvoval rôzne certifikované kurzy za účelom zvýšenia odbornej kvalifikácie, napr. Tútorv poradenskom procese pre dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania v Národnom ústave celoživotného vzdelávania v Bratislave (2014), Kurz lektorských a manažérskych zručností a na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2012), Práca so skupinou a efektívna komunikáciavEUROFORMES, a s. Žilina (2010) a i.

PaedDr. Štefan Ronec

Je absolvent FTVŠ UK Bratislava a Sociálnej práce na PdF UK . Pôsobil ako Dlhé roky pôsobil ako asistent na katedre penológie a neskôr v oblasti väzenstva, naposledy ako riaditeľ ústavu na výkon trestu a má skúsenosti v práci s trestanými. V EDUKOS pôsobí ako externý lektor a expert na penitenciárnu starostlivosť. Pracoval na viacerých národných (Reštart, Iná cesta, Šanca odsúdeným,)a nadnárodných projektoch (program Grundvig, Leonardo, ) Podieľa sa na tvorbe metodických materiálov a informačnuch brožúr pre prácu s trestanými. Ovláda zákony a právne predpisy z oblasti penológie. Pracoval ako stredoškolský profesor, triedny učiteľ, vedúci predmetovo-metodickej skupiny dejepisu a zemepisu, vedúci personálnej skupiny – práca s odsúdenými, personalistika, odborný– prednášková činnosť, vedenie študentov.

PhDr. Zuzana Kršková

Je absolventkou Katedry Výchovy a vzdelávania dospelých Filozofickej fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Prešove. Od r. 1995 pracuje v oblasti poradenských služieb, najmä v oblasti profesijnej orientácie a keriérového rozvoja, je aj lektorokou, zameranou na osobnostný rozvoj a rast a rozvoj mäkkých zručností, trénerkou mozgu a pamäti. Absolvovala viac ako 900 hodín odborného vzdelávania , vedie vzdelávanie najmä interaktívnou formou s dôrazom na cieľové skupinyi nezamestnaní a ľudia znevýhodnení na trhu práce. Orientuje sa aj na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov štátnej a verejnej správy, samosprávy, školstva, neziskových organizácií, poradcov, lektorov a organizuje tréningy pamäte pre seniorov. Ťažiskovou problematikou sú aj kurzy a výcvikové aktivity pre trestaných občanov, s dôrazom na prepojenosť penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti a uplatňovanie alternatívnych foriem trestania. Je zakladajúcou členkou KIC EDUKOS. Ako členka tímu a lektorka spolupracovala na rôznych národných a nadnárodných projektoch ( Šanca odsúdeným, Reštart, Anotherway, COMPARES, Network ). V rámci projektu Slovensko-Švajčiarskej spolupráce pomáhala pri príprave metodík, tvorbe vzdelávacích modulov a učebných osnov pre resocializačné programy zameraných na osobnostný rozvoj trestaných osôb a ich integráciu, či elimináciu rizík finančnej recidívy.

Mgr. Marta Bennárová,

Pracuje ako stredoškolská učiteľka (Stredná zdravotníck aškola Dolný Kubín, SOUP Oravský podzámok, Obchodná academia Dolný Kubín, ). Okrem vzdelávania žiakov pôsobí aj vo funkcii výchovnej poradkyne, pomáha riešiť študijné, osobné a rodinné problémy, taktiež radí v oblasti ďalšej profesijnej orientácie. je autorkou viacerých metodických materiálov, učebných textov a pracovných zošitov (Modernizácia vzdelávacieho procesu, Učíme inovatívne, kreatívne a hravo, v rámci nadnárodného projektu programu LEONARDO Spiderweb a PPS realizovaného EDUKOS , bola spoluautorkou programov zameraných na pomoc a podporu žiakom, ktorí zlyhávali v škole . Od tohto obdobia (2002), ako externé lektorka a poradkyňa sa EDUKOS venuje vzdelávaniu a pomoci sociálne ťažšie prispôsobivým skupinám mladých ľudí, napr. z reedukačných zariadení a UVTOS v Sučanoch a tiež nezamestnaným pri ich profesijnej orientácii, príprave pre trh práce a PC gramotnosti.

PhDr. Martin Lulei, PhD.

Publikoval viac ako 40 odborných a vedeckých článkov a kapitol vo vedeckých monografiách na Slovensku a v zahraničí (Francúzsko, Rumunsko, Česká republika, Holandsko, Poľsko a i.). Je autorom vedeckej monografie Sociálna práca v trestnej justícii a probácia (2011). V roku 2010 bol členom expertnej skupiny Ministerstva vnútra SR pri Rade vlády pre prevenciu kriminality, ktorá sa zameriavala na kriminalitu mládeže. Od roku 2005 doteraz sa zúčastnil viacerých odborných podujatí a zahraničných mobilít a stáží (napr. Glasgow School of Social Work v Glasgowe, Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach atď.). Zároveň je absolventom krátkodobého psychoterapeutického výcviku a ďalšieho certifikovaného vzdelávania v rôznych oblastiach s cieľovými skupinami sociálnej práce v rozsahu viac ako 800 hodín. V predchádzajúcom období sa prakticky orientoval na prácu s obeťami trestných činov, sociálne poradenstvo a prácu s mládežou s poruchami správania. Pôsobil aj ako dobrovoľník v organizácii Leonard CheshireHomes (Anglicko), v rámci projektovej činnosti participoval na vedecko-výskumných projektoch na národnej a medzinárodnej úrovni (napr. národnej úrovni napr. VEGA, KEGA, na medzinárodných projektoch DOMICE - Developing Offender Management in Corrections in Europe, GRUNTVIG, OSE - Offender Supervision in Europe, ISRD 3 a i.). V súčasnosti pôsobí na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a ako vedecký pracovník na Centre výskumu Ústavu sociálnych štúdii a liečebnej pedagogiky PF UK v Bratislave, je členom Európskej kriminologickej spoločnosti, Rady pre probáciu a mediáciiu a s EDUKOS spolupracuje od roku 2012 na tvorbe metód, vzdelávacích modulov a odporúčaní pre prax v súvislosti s prácou s trestanými.

Mária Mazánová

Vysokoškolské štúdium absolvovala na PF UK v Bratislave so zameraním na špeciálnu pedagogiku a špecializované odborné vzdelávanie na Inštitúte vzdelávania.Okrem toho absolvovala množstvo výcvikov a kurzov so zameraním na prácu s klientom vo VT. Dlhodobo pracuje v oblasti väzenstva na rôznych pozíciách (špeciálny pedagóg UVTOS, zástupca vedúceho VT, vedúci oddelenia VT) a zapája sa do projektov realizovaných v rámci penitenciárnej starostlivosti cez rôzne MVO. S EDUKOS spolupracovala projektoch Reštart, Cesta do života, Cesta z blúdneho kruhu, Kroky k úspešnému návratu a pod. a aj ako externá lektorka vzdelávacích kurzov zameraných na prácu s trestanými. Tiež sa podieľa na tvorbe vzdelávacích manuálov a informačných brožúr (Toelerancia k menšinám, Sociálno-psychologický výcvik pre odsúdených a personál väzníc, Kroky k úspešnému návratu a pod)

PhDr. Vladimír Cehlár

Absolvent PF UK v Bratislave, odbor sociálna práca – penológia, penitenciárne, zaobchádzanie, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vykonal rigoróznu skúšku, doktorandské štúdium absolvoval na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, názov jeho dizertačnej práce je: „Riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie, komparácia procesu civilnej a trestnej mediácie s akcentom pre restoratívnu justíciu v podmienkach Slovenskej republiky." V priebehu svojej praxe získal osvedčenia, napr. na Facilitačné a nadstavbové mediačné zručnosti, certifikát k problematike trestnej mediácie a probácie v rámci projektu prechodného fondu 2006, č. SK06/IB/JH/02TL, pred týmto obdobím získal certifikát na výcvik sociálnych zručností v rozsahu 150hod. a osvedčenie o absolvovaní sociálno-psychologického výcviku v rozsahu 250 hod. Po roku 1989 sa podieľal v penitenciárnej oblasti na zmene nových prístupov v zaobchádzaní s obvinenými a odsúdenými osobami. Od roku 2004 patril medzi prvých odborníkov, ktorí začali v podmienkach SR aplikovať v praxi odklony v trestnom konaní v intenciách restoratívnej justície. Svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti probácie, mediácie, riešenia konfliktov a aplikáciu restoratívnej justície prezentuje a a implementuje do praxe, ako externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie, ale aj ako vysokoškolský pedagóg, či lektor sociálnych výcvikov. Odborne sa podieľa na viacerých projektoch, ktoré sú zamerané na obvinených, odsúdených a obete trestných činov. V súčasnosti odborne participuje na projekte ESMO, ktorý je zameraný na trest domáceho väzenia a zavedením elektronického monitoringu v podmienkach SR. V súvislosti s projektom ESMO navrhol viaceré zmeny do trestného zákona, trestného poriadku, ale aj ďalších právnych noriem, ktoré boli akceptované a schválené. Je členom Rady pre probáciu a mediáciu vo výbore pre probáciu a mediáciu v trestných veciach.

PhDr. Soňa Miháliková

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Vysokej škole Zdravotníctva sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, v študijnom odbore sociálna práca. Pracovala na úseku sociálnej starostlivosti, sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny, v súčasnosti je riaditeľkou odboru sociálnych vecí a rodiny UPSVaR. Je externý učiteľ Vysokej škole Zdravotníctva sociálnej práce sv. Alžbety, v EDUKOS pôsobí od roku 2008 ako lektor vzdelávacích kurzov s orientáciou na sociálnoprácnu ochranu, terénnu sociálnu prácu, sociálnu prevenciu a prepojenosť penitenciárnej a podtpenitenciárnej starostlivosti.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie