Kompas pre nový život

Dobra realizácie:

marec 2012 - december 2012

Cieľ projektu:

Eliminácia rizika recidívy trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania osobami, ktoré boli odsúdené za spáchanie trestného činu, a to vytváraním podmienok pre ich opätovné začlenenie do sociálno-pracovného prostredia.

pomoc pri resocializácii a reintegrácii do normálneho života, a to osobnostným posilňovaním a upevňovaním snáh žiť v súlade so spoločenskými normami v čase najväčšieho ohrozenia
pomoc pri hľadaní ubytovania, zamestnania, pri riešení ich osobnostných problémov
pomoc pri zmierňovaní predsudkov verejnosti voči nim a poukazovaním na ich snahy žiť riadnym životom

Cieľová skupina:

osoby s trestnou minulosťou

osoby po výkone trestu
osoby povinné podrobiť sa programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu, či probačnému dohľad

Hlavné aktivity:

1. Tútoring/sprevádzanie (nadviazanie kontaktu tútora s odsúdeným klientom ešte počas výkonu trestu v rámci individuálnych návštev v UVTOS a následne po prepustení klienta na slobodu podľa jeho individuálnych potrieb, pomoc pri začlenení odsúdeného do života na slobode (posilňovanie jeho snáh a pozitívnej motivácie žiť v súlade s normami spoločnosti, príprava na uplatnenie sa na trhu práce - monitorovanie voľných pracovných ponúk, kontakt s rodinou klienta, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov a kontakte s inštitúciami, pomoc pri vyhľadávaní subjektu, u ktorého si môže klient vykonať trest povinnej práce).

2. Sociálno-psychologické výcviky (individuálna, resp. skupinová prácu s podmienečne odsúdenými, ktorým súd nariadil povinnosť takýto výcvik absolvovať. Sú zamerané na rozvíjanie pozitívneho sociálneho správania, sebakontrolu, zvýšenie sociálnych zručností a spôsobilostí, ktoré posilňujú bezkonfliktný spôsob života a pozitívny vzťah ku komunite, v ktorej tieto osoby žijú).

3. Poradenské centrum - poradenská a konzultačná činnosť pre osoby, ktoré boli odsúdené za spáchanie trestného činu (podľa individuálnych potrieb klientov bude zabezpečená poradenská a konzultačná činnosť skupiny pripravených odborníkov – psychológ, sociálny pracovník, právnik, kariérny poradca).

Realizátor:

KIC EDUKOS Dolný Kubín

Donor:

Na projekt bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpčtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe výzvy číslo X. KMV 2012.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie