Kompas pre nový život

Dobra realizácie:

marec 2012 - december 2012

Cieľ projektu:

Eliminácia rizika recidívy trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania osobami, ktoré boli odsúdené za spáchanie trestného činu, a to vytváraním podmienok pre ich opätovné začlenenie do sociálno-pracovného prostredia.

pomoc pri resocializácii a reintegrácii do normálneho života, a to osobnostným posilňovaním a upevňovaním snáh žiť v súlade so spoločenskými normami v čase najväčšieho ohrozenia
pomoc pri hľadaní ubytovania, zamestnania, pri riešení ich osobnostných problémov
pomoc pri zmierňovaní predsudkov verejnosti voči nim a poukazovaním na ich snahy žiť riadnym životom

Cieľová skupina:

osoby s trestnou minulosťou

osoby po výkone trestu
osoby povinné podrobiť sa programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu, či probačnému dohľad

Hlavné aktivity:

1. Tútoring/sprevádzanie (nadviazanie kontaktu tútora s odsúdeným klientom ešte počas výkonu trestu v rámci individuálnych návštev v UVTOS a následne po prepustení klienta na slobodu podľa jeho individuálnych potrieb, pomoc pri začlenení odsúdeného do života na slobode (posilňovanie jeho snáh a pozitívnej motivácie žiť v súlade s normami spoločnosti, príprava na uplatnenie sa na trhu práce - monitorovanie voľných pracovných ponúk, kontakt s rodinou klienta, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov a kontakte s inštitúciami, pomoc pri vyhľadávaní subjektu, u ktorého si môže klient vykonať trest povinnej práce).

2. Sociálno-psychologické výcviky (individuálna, resp. skupinová prácu s podmienečne odsúdenými, ktorým súd nariadil povinnosť takýto výcvik absolvovať. Sú zamerané na rozvíjanie pozitívneho sociálneho správania, sebakontrolu, zvýšenie sociálnych zručností a spôsobilostí, ktoré posilňujú bezkonfliktný spôsob života a pozitívny vzťah ku komunite, v ktorej tieto osoby žijú).

3. Poradenské centrum - poradenská a konzultačná činnosť pre osoby, ktoré boli odsúdené za spáchanie trestného činu (podľa individuálnych potrieb klientov bude zabezpečená poradenská a konzultačná činnosť skupiny pripravených odborníkov – psychológ, sociálny pracovník, právnik, kariérny poradca).

Realizátor:

KIC EDUKOS Dolný Kubín

Donor:

Na projekt bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpčtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe výzvy číslo X. KMV 2012.

 

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie