PRE - projekt

Kooperácia pre inováciu a výmenu príkladov dobrej praxe  Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých     VAZENIE, REINTEGRACIA A VZDELAVANIE.  Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie ľudí vo a po výkone trestu/väzby.  PRE (PRISON, REINTEGRATION, EDUCATION ) projekt  Doba implementácie od 09. 01.2015 do 09. 01.2017   Koordinátor: VSA (Maďarsko)   Partneri:  Slawek Foundation ( Poľsko)  Grudas ( Litva)  Rubikon ( Česká republika )  Edukos ( Slovensko )    Jedná sa o spoločný projekt 5 partnerských organizácií ( VSA, Nadácia Slawek, Rubikon centrum, Edukos, Grudas) z piatich rôznych krajín (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Litva) založený na výmene skúseností a metód, rozširovania a zdieľania poznatkov s dôrazom na špeciálnu zraniteľnú a znevýhodnenú cieľovú skupinu: bývalých väzňov, páchateľov trestnej činnosti, stíhané osoby a osoby v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby. Cieľom projektu je znížiť sociálne, vzdelanostné a pracovné znevýhodnenie tejto cieľovej skupiny. U ľudí vo výkone trestu odňatia slobody/ väzby často dochádza k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky alebo len k získaniu najnižšieho stupňa vzdelania. Taktiež je pre túto skupinu charakteristický nedostatok základných, kľúčových a transverzálnych kompetencií. Vo všeobecnosti je pre túto cieľovú skupinutypický nedostatok vzdelania a informácií. Jedná sa o ľudí s nižšou pracovnou socializáciou a/alebo nižšou pracovnou skúsenosťou. Pričom predsudky, ktoré sú voči tejto cieľovej skupine značné, výrazne sťažujú jej reintegráciu ( vrátane hľadania ubytovania a práce). Všeobecným cieľom tohto projektu je znížiť sociálno-ekonomickú a/alebo politickú marginalizáciu, poskytnúť príležitosti pre (re)integráciou, naštartovať zmenu v sociálnom prístupe k členom tejto cieľovej skupiny a ich problémom a bojovať proti diskriminácii a nerovným príležitostiam. Medzi špecifické ciele projektu patrí: podporiť rozvoj, transfer a realizáciu inovatívnych praktík, metód a smerníc prostredníctvom kooperácie (rozvoj transverzálnych kompetencií u ľudí v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby; testovanie vyvinutých smerníc/metód na lokálnej úrovni; mapovanie príležitostí pre prípravu na prepustenie (metódy, metodológia, nástroje) – testovanie na lokálnej úrovni, Zameranie na slobodu: príprava na prepustenie (publikácia v národnom jazyku danej krajiny s CD); sociálne scitlivovanie – zlepšovanie tolerancie, anti-diskriminačný výcvik pre majoritnú spoločnosť ( zamestnávatelia) – vývoj spoločného výcvikového materiálu ako aj smerníc a metodológie; individuálna profesionálna pomoc: mentoring, individuálny výcvik/vývoj a učebné trasy – smernice, metodológia a vývoj „príkladov dobrej praxe“ – testovanie na lokálnej úrovni; editovanie projektových publikácií; organizovanie propagačných podujatí (5/500); tvorba 8 intelektuálnych výstupov; výmena skúseností na vysokej európskej úrovni prostredníctvom spoločných aktivít – zdieľanie vedomostí, návštevy inštitúcií, výmena skúseností: workshopy (5 krát/5 krajín), spoločné aktivity (tvorba intelektuálnych výstupov a propagačné aktivity). Dlhodobé účinky projektu budú mať pozitívny dopad na participujúce organizácie ako aj ich zraniteľnú cieľovú skupinu, ktorá trpí diskrimináciou. Projekt taktiež napomáha zvýšiť povedomie a uznanie partnerských organizácií, podporu ich kapacít a manažmentu, ich zručnosti projektového manažmentu/získanie skúseností – vo všeobecnosti sa partnerské organizácie stávajú silnejšie, čo bude mať pozitívny vplyv na zmierňovanie budúcich ťažkostí jej cieľovej skupiny. Na lokálnej/národnej úrovni môže projekt upriamiť pozornosť kľúčových aktérov na problémy cieľovej skupiny a ich možné riešenia. Cieľová skupina a jej problémy ako aj príležitosti pre vývoj, intelektuálne výstupy a ich obsah sa tak budú môcť stať stredobodom spoločenského diskurzu, čo bude mať následne pre ňu priaznivé dlhodobé účinky.

Kooperácia pre inováciu a výmenu príkladov dobrej praxe

Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých

 

VAZENIE, REINTEGRACIA A VZDELAVANIE.

Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie ľudí vo a po výkone trestu/väzby.

PRE (PRISON, REINTEGRATION, EDUCATION ) projekt

 

Doba implementácie od 09. 01.2015 do 09. 01.2017

 

Koordinátor:

VSA (Maďarsko)

Partneri:

Slawek Foundation ( Poľsko)

Grudas ( Litva)

Rubikon ( Česká republika )

Edukos ( Slovensko )

Jedná sa o spoločný projekt 5 partnerských organizácií ( VSA, Nadácia Slawek, Rubikon centrum, Edukos, Grudas) z piatich rôznych krajín (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Litva) založený na výmene skúseností a metód, rozširovania a zdieľania poznatkov s dôrazom na špeciálnu zraniteľnú a znevýhodnenú cieľovú skupinu: bývalých väzňov, páchateľov trestnej činnosti, stíhané osoby a osoby v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby. Cieľom projektu je znížiť sociálne, vzdelanostné a pracovné znevýhodnenie tejto cieľovej skupiny. U ľudí vo výkone trestu odňatia slobody/ väzby často dochádza k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky alebo len k získaniu najnižšieho stupňa vzdelania. Taktiež je pre túto skupinu charakteristický nedostatok základných, kľúčových a transverzálnych kompetencií.

Vo všeobecnosti je pre túto cieľovú skupinutypický nedostatok vzdelania a informácií. Jedná sa o ľudí s nižšou pracovnou socializáciou a/alebo nižšou pracovnou skúsenosťou. Pričom predsudky, ktoré sú voči tejto cieľovej skupine značné, výrazne sťažujú jej reintegráciu ( vrátane hľadania ubytovania a práce). Všeobecným cieľom tohto projektu je znížiť sociálno-ekonomickú a/alebo politickú marginalizáciu, poskytnúť príležitosti pre (re)integráciou, naštartovať zmenu v sociálnom prístupe k členom tejto cieľovej skupiny a ich problémom a bojovať proti diskriminácii a nerovným príležitostiam. Medzi špecifické ciele projektu patrí: podporiť rozvoj, transfer a realizáciu inovatívnych praktík, metód a smerníc prostredníctvom kooperácie (rozvoj transverzálnych kompetencií u ľudí v a po výkone trestu odňatia slobody/väzby; testovanie vyvinutých smerníc/metód na lokálnej úrovni; mapovanie príležitostí pre prípravu na prepustenie (metódy, metodológia, nástroje) – testovanie na lokálnej úrovni, Zameranie na slobodu: príprava na prepustenie (publikácia v národnom jazyku danej krajiny s CD); sociálne scitlivovanie – zlepšovanie tolerancie, anti-diskriminačný výcvik pre majoritnú spoločnosť ( zamestnávatelia) – vývoj spoločného výcvikového materiálu ako aj smerníc a metodológie; individuálna profesionálna pomoc: mentoring, individuálny výcvik/vývoj a učebné trasy – smernice, metodológia a vývoj „príkladov dobrej praxe" – testovanie na lokálnej úrovni; editovanie projektových publikácií; organizovanie propagačných podujatí (5/500); tvorba 8 intelektuálnych výstupov; výmena skúseností na vysokej európskej úrovni prostredníctvom spoločných aktivít – zdieľanie vedomostí, návštevy inštitúcií, výmena skúseností: workshopy (5 krát/5 krajín), spoločné aktivity (tvorba intelektuálnych výstupov a propagačné aktivity). Dlhodobé účinky projektu budú mať pozitívny dopad na participujúce organizácie ako aj ich zraniteľnú cieľovú skupinu, ktorá trpí diskrimináciou. Projekt taktiež napomáha zvýšiť povedomie a uznanie partnerských organizácií, podporu ich kapacít a manažmentu, ich zručnosti projektového manažmentu/získanie skúseností – vo všeobecnosti sa partnerské organizácie stávajú silnejšie, čo bude mať pozitívny vplyv na zmierňovanie budúcich ťažkostí jej cieľovej skupiny. Na lokálnej/národnej úrovni môže projekt upriamiť pozornosť kľúčových aktérov na problémy cieľovej skupiny a ich možné riešenia. Cieľová skupina a jej problémy ako aj príležitosti pre vývoj, intelektuálne výstupy a ich obsah sa tak budú môcť stať stredobodom spoločenského diskurzu, čo bude mať následne pre ňu priaznivé dlhodobé účinky.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie