STANOVY

Občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Občianske združenie má názov Konzultačné a informačné centrum EDUKOS

§ 2

Sídlom združenia je, Ťatliakova 8, 026 01 Dolný Kubín

§3

Občianske združenie je dobrovoľným humanitným združením fyzických a právnických osôb s rešpektovaním etických princípov, spoločenskej morálky a zákonov SR.

Článok 2

Cieľ a činnosť združenia

§ 4

Združenie vystihuje záujmy občanov, aktivistov i dobrovoľníkov, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva, predovšetkým preventívnou činnosťou proti sociálno-patologickým javom, vzdelávaním, výmenami skúseností, prácou v diskusných kluboch, tréningami, konzultáciami v oblasti sociálno – právnej legislatívy, spoluprácou s inými subjektami, ktoré majú podobné ciele a zámery, ako naše občianske združenie. 

Pri napĺňaní cieľa sa združenie zameria na:

 • Aktivity zamerané na
  1. Vzdelávaciu, osvetovú a publikačnú činnosť súvisiacu s kvalitou života jedinca, či skupín
  2. Konzultácie z oblasti sociálno-právnej legislatívy, pomoc jedincovi, či skupine pri riešení jeho životných problémov, do ktorých sa dostáva v bežnom živote a cíti sa bezmocný pri ich riešení
  3. Služby pre rôzne skupiny obyvateľstva, ktoré sa ocitnú v núdzi, ako napr. pobyty v prírode, relaxácia, rehabilitácia , spolupráca a pomoc pri organizovaní rôznych aktivít, súvisiacich s kvalitou života jedinca , či skupín organizovaných v rámci komunitnej práce.
 • Formy práce

Organizovanie kurzov, prednášok, diskusných klubov, pobytov, výcvikov, publikačná činnosť v regionálnych médiách zameraná na prevenciu, zdravý spôsob života, odovzdávanie skúseností z činnosti, realizovanie projektov s cieľom pomôcť iným, organizovať akcie a osvetovú činnosť pri významných dňoch, ponúkať možnosti spolupráce a pomoci pri práci iných štátnych , či neštátnych subjektov a pod.

Článok 3
Organizačná štruktúra

§ 5

Členstvo:

  1. Vznik členstva - členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
   1. Členstvo vzniká tomu, kto sa prihlási k registrácii na základe písomnej prihlášky.
   2. O prijatí člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia
   3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena
   4. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia.
   5. Členský poplatok na kalendárny rok je Sk 200,–. Výšku členského poplatku môže valné zhromaždenie združenia meniť.

  2. Zánik členstva
   1. Vystúpením – zo združenia vzniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
   2. Členstvo zaniká, ak člen nezaplatí príspevok dva roky po sebe
   3. Úmrtím člena, respektíve zánikom právnickej osoby
   4. Zánikom združenia

§ 6

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Práva členov najmä:
  1. Podieľať sa na činnosti združenia
  2. Voliť a byť volený do orgánov združenia
  3. Obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
  4. Byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia zúčastňovať sa na zasadnutí organov združenia, podávať návrhy na zmeny právnych noriem združenia i zmeny orgánov združenia

 2. Povinnosti členov najmä:
  1. Dodržiavať Stanovy združenia
  2. Plniť uznesenia orgánov združenia
  3. Aktívne sa podieľať na plnení cieľa a úloh združenia
  4. Zaplatiť si členský poplatok – príspevok do 31. 01. v každom roku

§ 7

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

  1. Valné zhromaždenie
  2. Predsedníctvo združenia
  3. Štatutárny orgán
  4. Dozorná rada

§ 8

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia

Valné zhromaždenie:

  1. Schvaľuje Stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
  2. Schvaľuje, pozmeňuje výšku členského príspevku
  3. Volí a odvoláva členov predsedníctva
  4. Volí a odvoláva členov dozornej rady
  5. Schvaľuje Výročnú správu, plány činnosti i rozpočet
  6. Správu o hospodárení
  7. Rozhoduje o zrušení združenia
  8. Volí riaditeľa administratívneho centra z kandidátov navrhnutých predsedníctvom

§ 9

Predsedníctvo

  1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
  2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých počas funkčného obdobia zvoláva a riadi prezident. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
  3. Predsedníctvo

a) Volí spomedzi svojich členov prezidenta a viceprezidenta

b) Riadi a zabezpečuje činnosť združenia

c) Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia

d) Vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení

e) Rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

f) Rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do 3 mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia

g) Môže na zabezpečenie činnosti združenia zriadiť administratívne centrum

h) Navrhuje kandidáta, resp. kandidátov na funkciu riaditeľa administratívneho centra, ktorý je v pracovnom pomere

i) V čase potreby môže prezident alebo viceprezident vykonávať funkciu výkonného riaditeľa, o čom rozhodne valné zhromaždenie na návrh predsedníctva.

§ 10

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom združenia je prezident a viceprezident, ktorí zastupujú združenie navonok.

Prezident zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva, ktoré sa schádzajú podľa potreby, plánu zasadnutia najmenej však štyrikrát v roku.

§ 11

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
 2. Dozorná rada má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej dvakrát v roku. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda dozornej rady. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň dvaja jej členovia.
 3. Dozorná rada najmä:
  1. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie.
  2. Kontroluje dodržiavanie Stanov a ďalších právnych noriem združenia.

§ 12

Pracovnoprávne vzťahy

 1. V prípade, ak predsedníctvo združenia zriadi na zabezpečenie činnosti združenia administratívne centrum (§ 9 ods. 3 f stanov) združenie môže na plnenie úloh administratívneho centra združenia zamestnať zamestnancov, najmä riaditeľa administratívneho centra a ostatných zamestnancov podľa potreby a možností združenia.
 2. V pracovnoprávnych vzťahoch koná za združenie prezident alebo viceprezident.

§ 13

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom
 2. Zdrojmi majetku sú:
  1. členské príspevky
  2. príspevky a dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
  3. výnosy majetku
  4. príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu zhromaždenia v súlade so smernicami o hospodárení pre občianske združenia.

§ 14

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť na verejnoprospešné a charitatívno – humánne ciele.

§ 15
Záverečné ustanovenie

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Tieto stanovy schválilo Valné zhromaždenie Konzultačného a informačného centra EDUKOS na svojom zasadaní dňa 23. februára 2005.

Týmto strácajú platnosť Stanovy zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 31.7.2000 pod číslom VVS/1-900/90-17147.

 

Dolný Kubín, február 2005

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie