Krízový plán COVID 19

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a an úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2020 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín a Konzultačným a informačným centrom EDUKOS.


Zmluva č. 14/2020/OSV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately medzi Źilinským samosprávnym krajom a Konzultačným a informačným centrom EDUKOS.


Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2, písm. e) 15, § 89d. ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene doplnení niektorých zákonov, uzatvorená na základe Výzvy č. 0SPODaSK P1/2020 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín a Konzultačným a informačným centrom EDUKOS.


Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavom intolerancie č. D014/2020/13 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Konzultačným a informačným centrom EDUKOS.


Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzvavretá medzi Ústavom pre výkon trestu odňatia slobody Ružomberok a Konzultačným a informačným centrom EDUKOS.


Zmluva o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Konzultačným a informačným centrom EDUKOS


DOHODA č. 20/20/54X/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život" – Aktivita č.2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 pism. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť"


DOHODA číslo 20/20/054/106 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe

 

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie