Krízový plán COVID 19

Krízový plán Komunitného centra EDUKOS - Dolný Kubín,
vytvorený v súvislosti so zabezpečením plnenia opatrení
na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID-19

Úvod
Právne východiská
V zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade s prílohou č. 2 písm. A oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme. Povinnosťou poskytovateľa sociálnej služby je teda v súčasnej situácii vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou a prostredníctvom zverejnenia týchto postupov, pravidiel a podmienok preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízovej situácie v čase pandémie v súlade s prílohou č. 2 (kritérium 2.6. Podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby) o nich informovať svojich zamestnancov a prijímateľov. Na riešenie krízovej situácie a na zmiernenie jej následkov slúži hospodárska mobilizácia. Preto v zmysle Nariadenia vlády SR č. 77 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie zo dňa 9. apríla 2020 budú poskytovatelia sociálnych služieb určení za subjekty hospodárskej mobilizácie (ďalej len „SHM"), aby v zmysle § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov zabezpečovali organizáciu sociálneho zabezpečenia. Ako SHM sú určené aj komunitné centrá.

Obsahom tohto dokumentu - krízového plánu (ďalej len KP) sú opatrenia, ktoré poskytovateľ sociálnej služby (ďalej len KC EDUKOS) prijal na riešenie krízových situácií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19. Pri tvorbe KP sme prihliadali na dodržiavanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv všetkých zúčastnených strán.

 

1. Zabezpečenie personálu v KC EDUKOS v rámci krízovej situácie

Činnosť KC je zabezpečovaná pracovníkmi KC v tomto zložení:

 • odborný garant KC EDUKOS,
 • odborný pracovník KC EDUKOS,
 • pracovník KC EDUKOS,
 • komunitný pracovník KC EDUKOS (ďalej len „zamestnanci KC EDUKOS").

Sú zamestnancami poskytovateľa, ktorí sa podieľajú na výkone KC EDUKOS v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 pre oprávnené cieľové skupiny KC/NDC/NSSDR v zmysle bodu 4 tohto dokumentu, podľa ich pracovných náplní.

Činnosť KC EDUKOS zabezpečujú s pravidelnosťou 5 pracovných dní do týždňa, minimálne 30 hodín týždenne počas stanovených otváracích hodín priamo v KC. Časť týždenného pracovného času zamestnanci KC EDUKOS vykonávajú činnosť v teréne. Počas otváracích hodín sa v KC EDUKOS nachádza vždy minimálne jeden zo zamestnancov KC. V prípade neprítomnosti ktoréhokoľvek zo zamestnancov KC EDUKOS ho zastupuje ktorýkoľvek so zamestnancov KC EDUKOS prítomných na pracovisku. KC EDUKOS postupuje pri poskytovaní sociálnej služby KC/NDC/NSSDR v súlade so
Štandardmi komunitných centier.

 

Osoby zodpovedné za realizáciu jednotlivých opatrení:

1. Ak existujú dôvodné podozrenie na COVID-19 zo strany zamestnanca, resp. prijímateľa sociálnej služby v KC EDUKOS, kontaktujte poskytovateľa KC EDUKOS:

• Ing. Eva Vajzerová
prezidentka/štatutárna zástupkyňa o.z. EDUKOS
0915 869 571

2. V prípade potreby zo strany prijímateľa sociálnej služby, RÚVZ bude kontaktovať:

 • odborný garant KC EDUKOS, 0911 802 485
 • odborný pracovník KC EDUKOS, 0911 802 485
 • pracovník KC EDUKOS, 0911 802 485
 • komunitný pracovník KC EDUKOS, 0911 802 485

 

(ďalej len „zamestnanci KC EDUKOS").

3. Dezinfekciu priestorov bude zabezpečovať:

odborný garant KC EDUKOS,
odborný pracovník KC EDUKOS,
pracovník KC EDUKOS,
komunitný pracovník KC EDUKOS (ďalej len „zamestnanci KC EDUKOS").

4. Zásoby ochranných osobných pracovných pomôcok (ďalej aj "OOPP") a materiálu na dezinfekciu bude sledovať:

odborný garant KC EDUKOS,
odborný pracovník KC EDUKOS,
pracovník KC EDUKOS,
komunitný pracovník KC EDUKOS (ďalej len „zamestnanci KC EDUKOS").

2. Zabezpečenie ochrany zamestnancov KC EDUKOS

Zamestnávateľ je podľa § 147 ods. 1 Zákonníka práce povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na tento účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému riadenia ochrany práce.

V nadväznosti na všeobecnú povinnosť zamestnávateľa je upravená povinnosť zamestnávateľa v § 6 ods. 1 písm. j) zákona o BOZP, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať.

Podľa § 6 ods. 7 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch, napr. zamestnanci musia byť teoreticky a prakticky zaškolení k tomu, ako si vybrať vhodné pomôcky, správne ich používať a likvidovať tak, aby sa zabránilo expozícii infekciou.

Na základe uvedených skutočností KC EDUKOS prijalo tieto preventívne opatrenia:

 • Zabezpečenie dodatočného materiálno-technického vybavenia v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby KC EDUKOS - teplomery, dezinfekčné prostriedky, OOPP (najmä rúška, rukavice), potreby a pomôcky na upratovanie, voda a iné podľa príslušných nariadení;
 • Pravidelné a dôsledné umývanie rúk mydlom a vodou/alebo prostriedkom na báze alkoholu:

a. pred odchodom z domu,
b. pri príchode do práce,
c. po použití toalety,
d. po prestávke a denných pracovných činnostiach,
e. pred prípravou jedla a nápojov,
f. pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,
g. pred odchodom z práce,
h. pri príchode domov,
i. po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom,
j. nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby.

 • Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania ochranných rukavíc na pracovisku. Rukavice musia byť pevné a odolné – vhodné na ochranu proti vírusom.
 • Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania rúšok/respirátorov na všetkých pracoviskách u všetkých pracovných pozícií.
 • Zavedenie systému merania telesnej teploty na pracovisku u každého zamestnanca pred príchodom na pracovisko. Každý zamestnanec si teplotu zmeria sám, resp. si ju zmerajú navzájom.
 • Poučenie zamestnancov o povinnosti merania teploty i doma (večer a ráno) pred nástupom do práce. Zamestnanec, ktorý prejavuje príznaky ochorenia nemôže nastúpiť do práce.
 • Dodržiavanie odstupu od ostatných zamestnancov resp. klientov na pracovisku minimálne vo vzdialenosti 2 metre.
 • Tam, kde je to možné ponechať otvorené dvere, aby sa predišlo dotýkaniu kľučky dverí.
 • Obmedziť úplne osobné stretávanie zamestnancov na pracovisku (porady, mítingy).
 • Určiť postupný režim stravovania zamestnancov na pracovisku. Každý zamestnanec sa stravuje pri stole sám.
 • Zamestnanec má povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce zamestnávateľa informovať o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný resp. blízka osoba z rizikovej oblasti zasiahnutej koronavírusom, alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola zistená t. j. laboratórnym vyšetrením na ÚVZ SR potvrdená infekcia COVID-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe. Uvedené platí aj pre prípad, ak sa zamestnanec dostal do kontaktu s infikovaným prijímateľom sociálnej služby KC EDUKOS.
 • Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii a pod.), popr. hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID-19. O prípadnom nariadení karantény t. j. izolácie, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ a v tomto zmysle je povinný podať zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená.

 

3. Zabezpečenie priestorov KC EDUKOS v rámci krízovej situácie

Priestory KC EDUKOS by mali byť prispôsobené krízovej situácií, t. j. poskytovateľ KC EDUKOS zabezpečí nasledovné činnosti:

 • Pred vstupom do priestorov KC EDUKOS bude prijímateľovi sociálnej služby vykonaný skríning, t.j. zmeraná teplota, taktiež získavanie informácie (formou kladenia otázok) o potenciálnych zdravotných ťažkostiach, ktoré by mohli naznačovať symptómy ochorenia COVID-19 (kašeľ, slabosť, dýchavičnosť), či zabezpečená dezinfekcia rúk dezinfekčným gélom.
 • Do priestoru KC EDUKOS môžu vstúpiť naraz max. 2 klienti/užívatelia sociálnej služby (pričom maloleté dieťa môže sprevádzať max. 1 rodič) s dodržaním minimálne 2-metrového odstupu od ostatných zamestnancov KC EDUKOS.
 • Všetky potrebné kontakty a informácie budú zverejnené na vstupných dverách do KC EDUKOS.
 • Označenie vstupných dverí informáciou, čo musia prijímatelia sociálnych služieb vykonať, aby mohli vstúpiť do KC EDUKOS: „Vstup len s ochranných rúškom". Vstup len po jednom, v prípade maloletých len s jedným rodičom. Dodržujte 2-metrový odstup."
 • Zvýšenie frekvencie upratovania na pracovisku. Dezinfikovať predovšetkým predmety, ktorých sa bežne dotýkajú zamestnanci KC EDUKOS a prijímatelia sociálnej služby – kľučky, zvončeky, vypínače, vodovodné batérie, zábradlia, lavice, stoličky, pracovný stôl, klávesnica, myš a pod.
 • Dezinfikovanie priestoru KC EDUKOS po každej individuálnej intervencii, pred vstupom nového prijímateľa sociálnej služby. Dezinfekcia všetkých priestorov, na dennej báze po ukončení pracovného času.
 • Na zber a skladovanie odpadu budú vyčlenené vyhovujúce priestory a dostupné vhodné vrecia, aby nedochádzalo k jeho hromadeniu a vzniku sekundárnych zdrojov. Odpad bude vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia, ktoré sú používané pre tento druh odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m3 a hrúbku minimálne 0,1 mm. Tento odpad bude zatriedený do kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním bude nakladané. Pri narábaní s týmto odpadom sa budú používať OOPP.
 • Jednorazové pomôcky budú bezpečne likvidované ihneď po použití v nádobe na to určenej a označenej biohazard alebo biologický odpad.
 • Pravidelné vetranie všetkých pracovných priestorov.
 • V prípade návštevy prijímateľa sociálnej služby, ktorý bude následne pozitívne testovaný na COVID 19, bude vykonaná špeciálna dezinfekcia priestorov. Dezinfekcia priestorov bude zaznamenávaná - Príloha č. 1

 

4. Činnosti pracovníkov v KC EDUKOS v rámci krízovej situácie

Pretože počas výnimočnej situácie je zakázané vykonávať skupinové aktivity, je potrebné i naďalej – za dodržiavania prísnych hygienických podmienok - udržiavať kontakt (telefonický, e-mailový, osobný – návšteva terénu atď.) s prijímateľmi sociálnych služieb.

Je žiadúce zabezpečovanie nasledovných činností:

 • všetky dôležité kontakty budú zverejnené na vstupných dverách KC EDUKOS,
 • priebežné mapovanie aktuálnej situácie v komunitách primeraným spôsobom (komunikačným kanálom ako napr. internet, fb, telefonický kontakt) okrem osobného kontaktu, je možné osloviť cieľovú skupinu s cieľom poskytovať informácie o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia COVID-19, resp. zabezpečenia realizácie aktivít pre výkon KC EDUKOS,
 • priebežné mapovanie situácie prijímateľa sociálnej služby - vytipuje osamelo žijúcich užívateľov soc. služby, ktorí nemajú rodinu, alebo rodina žije ďaleko a nemôže zabezpečiť starostlivosť po dobu prípadnej domácej izolácie, pripraví zoznamy a kontakty s potrebnými informáciami pre záchranárov,
 • zabezpečovať sociálne poradenstvo, resp. inú individuálnu intervenciu, za predpokladu dodržania podmienok bezpečnosti pri práci,
 • v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. TSP, asistenti osvety zdravia), identifikovať aktuálne problémy v komunite a hľadať možnosti svojpomocného riešenia identifikovaných problémov (napríklad svojpomocné zabezpečenie ochranných pomôcok – rúška, dezinfekčné prostriedky, ochranné štíty a pod. pre cieľovú skupinu spolu s praktickým návodom na používanie týchto ochranných pomôcok; napríklad aj obrázkovou formou),
 • spolupracovať s obecným úradom či mestskou políciou, (napríklad aj ako súčasť krízového tímu), poskytovať im relevantné informácie,
 • zabezpečovať realizáciu aktivít (vzdelávacích, rozvojových, resp. záujmových) pre deti a dospelých primeraným spôsobom,
 • sledovať aktuálnu situáciu – nariadenie krízového štábu a ministerstiev, RÚVZ a iných relevantných subjektov vrátane informačných kanálov,
 • vykonávať mapovanie a informovanie o fungujúcich inštitúciách v lokalite, okrese (napr.: lekári, UPSVAR, autobusy-vlaky, potraviny...) primeraným spôsobom, zverejniť úradné hodiny verejných inštitúcií, otváracie hodiny potravín, upravené odchody autobusov/vlakov a pod. na vchodových dverách KC EDUKOS,
 • spolupracovať pri zabezpečovaní dostupnosti hygienických potrieb, potravín a podobne,
 • zabezpečovať preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID- 19 v zmysle záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)
 • zmapovanie technických možností prijímateľov sociálnych služieb v domácom prostredí pre zefektívnenie komunikácie,
 • vykonávať aktivity v teréne/návštevu terénu realizovať iba v prípade, ak majú pracovníci KC EDUKOS zabezpečené ochranné pomôcky.

 

5. Preventívne opatrenia pri poskytovaní činnosti KC EDUKOS

Postup v prípade kontaktovania zo strany prijímateľov sociálnej služby:
Ak ide o obavy z prebiehajúcej nákazy koronavírusom (vlastnej alebo člena domácnosti), tak je potrebné:

Terénne:

 • Zamestnanci KC EDUKOS, ktorí vstupujú do komunity musia byť vybavení nevyhnutnými OOPP a bez príznakov ochorenia (bez zvýšenej teploty, dýchavičnosť atď), v prípade osobnej komunikácie s prijímateľmi sociálnych služieb ich musia upovedomiť o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (napr. prostredníctvom tvárového rúška).
 • Komunikovať (ak je to možné) s prijímateľom sociálnej služby telefonicky, mailom alebo s využitím dostupných komunikačných kanálov (skype, FB).
 • Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre v teréne.
 • Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí.

Ambulantne:

 • Pred príchodom prijímateľa sociálnej služby do KC EDUKOS na vytvorenom mieste (viď priestorové podmienky) urobiť skríning so zameraním na akútnu respiračnú infekciu, teplotu, kašeľ, dýchavicu, resp. overenie si, či v rodine nie je niekto s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo nebol v úzkom kontakte s takým pacientom v posledných 14 dňoch alebo s cestovateľskou anamnézou člena domácnosti v rizikovej oblasti v posledných 14 dňoch.
 • Ak je dôvodné podozrenie, že prijímateľ sociálnej služby má respiračnú infekciu s jedným z vyššie uvedených príznakov, nebude mu povolený vstup do KC EDUKOS.
 • Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.
 • Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí.

 

V prípade odôvodneného podozrenia na infikovanie COVID-19 počas poskytovania sociálnej služby v KC EDUKOS:

 • Prijímateľ sociálnej služby musí byť bezodkladne izolovaný. Musí sa vyhnúť úzkemu a telesnému kontaktu s osobami, povrchmi alebo predmetmi, mať rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne zlikvidované
 • Bezodkladne telefonicky kontaktovať príslušného lekára a príslušnú RÚVZ linku, prípadne byť nápomocný s telefonickým informovaním príslušných úradov pre určenie ďalšieho postupu.
 • Informovať prijímateľa sociálnej služby o nutnosti domácej karantény a spôsoboch jej dodržiavania a požiadať prijímateľa sociálnej služby, aby bezodkladne zabezpečil karanténu aj ostatných členov domácnosti (ak RÚVZ neurčí inak). V prípade, ak nie je možné požiadať prijímateľa sociálnej služby o zabezpečenie karantény v domácom prostrední, napr. v rámci cieľovej skupiny ľudí bez domova, je potrebné kontaktovať aj zástupcov obce/mesta o možnosti umiestniť takéhoto prijímateľa sociálnych služieb do nimi zriadených karanténnych miest slúžiacich na prevenciu pred šírením COVID-19, resp. o možnosti zabezpečiť testovanie takýchto prijímateľov sociálnych služieb.
 • Ak užívateľ/prijímateľ sociálnej služby potrebuje použiť toaletu, zatiaľ čo čaká na lekársku/zdravotnícku pomoc, mal by použiť samostatnú toaletu, pokiaľ je k dispozícii. To platí len po dobu čakania na prevoz do nemocnice.
 • Upokojiť prijímateľa sociálnej služby - poskytnúť mu podporu.
 • Poskytnúť prijímateľovi sociálnej služby telefonický kontakt na zamestnancov KC EDUKOS pre prípad ďalších súvisiacich otázok a problémov.

 

Kontakty pre otázky súvisiace s ochorením COVID-19
Kontakty na členov krízového štábu – Príloha č. 2

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812,
 • e-mailový kontakt: novykoronavirus@uvzsr.sk

 

Príloha č. 1
Dezinfekcia priestorov - tabuľka 

Dátum Čas Miesto, ktoré bolo
dezinfikované Použitý dezinfekčný prostriedok Meno zamestnanca/Podpis

Príloha č. 2
Kontakty na krízový štáb

Meno Pôsobnosť Tel. kontakt 043/312+kl. e-mail
Ing. Kotúľová Marcela vedúca odboru 4306 marcela.kotulova@minv.sk
Halaša Ján civilná ochrana, krízové riadenie, hospodárska mobilizácia 4307 jan.halasa@minv.sk

Priloha č. 3
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie