Krízový plán COVID 19

Krízový plán Komunitného centra EDUKOS - Dolný Kubín,
vytvorený v súvislosti so zabezpečením plnenia opatrení
na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID-19

Úvod
Právne východiská
V zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade s prílohou č. 2 písm. A oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme. Povinnosťou poskytovateľa sociálnej služby je teda v súčasnej situácii vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou a prostredníctvom zverejnenia týchto postupov, pravidiel a podmienok preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízovej situácie v čase pandémie v súlade s prílohou č. 2 (kritérium 2.6. Podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby) o nich informovať svojich zamestnancov a prijímateľov. Na riešenie krízovej situácie a na zmiernenie jej následkov slúži hospodárska mobilizácia. Preto v zmysle Nariadenia vlády SR č. 77 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie zo dňa 9. apríla 2020 budú poskytovatelia sociálnych služieb určení za subjekty hospodárskej mobilizácie (ďalej len „SHM"), aby v zmysle § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov zabezpečovali organizáciu sociálneho zabezpečenia. Ako SHM sú určené aj komunitné centrá.

Obsahom tohto dokumentu - krízového plánu (ďalej len KP) sú opatrenia, ktoré poskytovateľ sociálnej služby (ďalej len KC EDUKOS) prijal na riešenie krízových situácií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19. Pri tvorbe KP sme prihliadali na dodržiavanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv všetkých zúčastnených strán.

 

1. Zabezpečenie personálu v KC EDUKOS v rámci krízovej situácie

Činnosť KC je zabezpečovaná pracovníkmi KC v tomto zložení:

 • odborný garant KC EDUKOS,
 • odborný pracovník KC EDUKOS,
 • pracovník KC EDUKOS,
 • komunitný pracovník KC EDUKOS (ďalej len „zamestnanci KC EDUKOS").

Sú zamestnancami poskytovateľa, ktorí sa podieľajú na výkone KC EDUKOS v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 pre oprávnené cieľové skupiny KC/NDC/NSSDR v zmysle bodu 4 tohto dokumentu, podľa ich pracovných náplní.

Činnosť KC EDUKOS zabezpečujú s pravidelnosťou 5 pracovných dní do týždňa, minimálne 30 hodín týždenne počas stanovených otváracích hodín priamo v KC. Časť týždenného pracovného času zamestnanci KC EDUKOS vykonávajú činnosť v teréne. Počas otváracích hodín sa v KC EDUKOS nachádza vždy minimálne jeden zo zamestnancov KC. V prípade neprítomnosti ktoréhokoľvek zo zamestnancov KC EDUKOS ho zastupuje ktorýkoľvek so zamestnancov KC EDUKOS prítomných na pracovisku. KC EDUKOS postupuje pri poskytovaní sociálnej služby KC/NDC/NSSDR v súlade so
Štandardmi komunitných centier.

 

Osoby zodpovedné za realizáciu jednotlivých opatrení:

1. Ak existujú dôvodné podozrenie na COVID-19 zo strany zamestnanca, resp. prijímateľa sociálnej služby v KC EDUKOS, kontaktujte poskytovateľa KC EDUKOS:

• Ing. Eva Vajzerová
prezidentka/štatutárna zástupkyňa o.z. EDUKOS
0915 869 571

2. V prípade potreby zo strany prijímateľa sociálnej služby, RÚVZ bude kontaktovať:

 • odborný garant KC EDUKOS, 0911 802 485
 • odborný pracovník KC EDUKOS, 0911 802 485
 • pracovník KC EDUKOS, 0911 802 485
 • komunitný pracovník KC EDUKOS, 0911 802 485

 

(ďalej len „zamestnanci KC EDUKOS").

3. Dezinfekciu priestorov bude zabezpečovať:

odborný garant KC EDUKOS,
odborný pracovník KC EDUKOS,
pracovník KC EDUKOS,
komunitný pracovník KC EDUKOS (ďalej len „zamestnanci KC EDUKOS").

4. Zásoby ochranných osobných pracovných pomôcok (ďalej aj "OOPP") a materiálu na dezinfekciu bude sledovať:

odborný garant KC EDUKOS,
odborný pracovník KC EDUKOS,
pracovník KC EDUKOS,
komunitný pracovník KC EDUKOS (ďalej len „zamestnanci KC EDUKOS").

2. Zabezpečenie ochrany zamestnancov KC EDUKOS

Zamestnávateľ je podľa § 147 ods. 1 Zákonníka práce povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na tento účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému riadenia ochrany práce.

V nadväznosti na všeobecnú povinnosť zamestnávateľa je upravená povinnosť zamestnávateľa v § 6 ods. 1 písm. j) zákona o BOZP, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať.

Podľa § 6 ods. 7 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch, napr. zamestnanci musia byť teoreticky a prakticky zaškolení k tomu, ako si vybrať vhodné pomôcky, správne ich používať a likvidovať tak, aby sa zabránilo expozícii infekciou.

Na základe uvedených skutočností KC EDUKOS prijalo tieto preventívne opatrenia:

 • Zabezpečenie dodatočného materiálno-technického vybavenia v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby KC EDUKOS - teplomery, dezinfekčné prostriedky, OOPP (najmä rúška, rukavice), potreby a pomôcky na upratovanie, voda a iné podľa príslušných nariadení;
 • Pravidelné a dôsledné umývanie rúk mydlom a vodou/alebo prostriedkom na báze alkoholu:

a. pred odchodom z domu,
b. pri príchode do práce,
c. po použití toalety,
d. po prestávke a denných pracovných činnostiach,
e. pred prípravou jedla a nápojov,
f. pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,
g. pred odchodom z práce,
h. pri príchode domov,
i. po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom,
j. nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby.

 • Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania ochranných rukavíc na pracovisku. Rukavice musia byť pevné a odolné – vhodné na ochranu proti vírusom.
 • Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania rúšok/respirátorov na všetkých pracoviskách u všetkých pracovných pozícií.
 • Zavedenie systému merania telesnej teploty na pracovisku u každého zamestnanca pred príchodom na pracovisko. Každý zamestnanec si teplotu zmeria sám, resp. si ju zmerajú navzájom.
 • Poučenie zamestnancov o povinnosti merania teploty i doma (večer a ráno) pred nástupom do práce. Zamestnanec, ktorý prejavuje príznaky ochorenia nemôže nastúpiť do práce.
 • Dodržiavanie odstupu od ostatných zamestnancov resp. klientov na pracovisku minimálne vo vzdialenosti 2 metre.
 • Tam, kde je to možné ponechať otvorené dvere, aby sa predišlo dotýkaniu kľučky dverí.
 • Obmedziť úplne osobné stretávanie zamestnancov na pracovisku (porady, mítingy).
 • Určiť postupný režim stravovania zamestnancov na pracovisku. Každý zamestnanec sa stravuje pri stole sám.
 • Zamestnanec má povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce zamestnávateľa informovať o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný resp. blízka osoba z rizikovej oblasti zasiahnutej koronavírusom, alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola zistená t. j. laboratórnym vyšetrením na ÚVZ SR potvrdená infekcia COVID-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe. Uvedené platí aj pre prípad, ak sa zamestnanec dostal do kontaktu s infikovaným prijímateľom sociálnej služby KC EDUKOS.
 • Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii a pod.), popr. hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID-19. O prípadnom nariadení karantény t. j. izolácie, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ a v tomto zmysle je povinný podať zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená.

 

3. Zabezpečenie priestorov KC EDUKOS v rámci krízovej situácie

Priestory KC EDUKOS by mali byť prispôsobené krízovej situácií, t. j. poskytovateľ KC EDUKOS zabezpečí nasledovné činnosti:

 • Pred vstupom do priestorov KC EDUKOS bude prijímateľovi sociálnej služby vykonaný skríning, t.j. zmeraná teplota, taktiež získavanie informácie (formou kladenia otázok) o potenciálnych zdravotných ťažkostiach, ktoré by mohli naznačovať symptómy ochorenia COVID-19 (kašeľ, slabosť, dýchavičnosť), či zabezpečená dezinfekcia rúk dezinfekčným gélom.
 • Do priestoru KC EDUKOS môžu vstúpiť naraz max. 2 klienti/užívatelia sociálnej služby (pričom maloleté dieťa môže sprevádzať max. 1 rodič) s dodržaním minimálne 2-metrového odstupu od ostatných zamestnancov KC EDUKOS.
 • Všetky potrebné kontakty a informácie budú zverejnené na vstupných dverách do KC EDUKOS.
 • Označenie vstupných dverí informáciou, čo musia prijímatelia sociálnych služieb vykonať, aby mohli vstúpiť do KC EDUKOS: „Vstup len s ochranných rúškom". Vstup len po jednom, v prípade maloletých len s jedným rodičom. Dodržujte 2-metrový odstup."
 • Zvýšenie frekvencie upratovania na pracovisku. Dezinfikovať predovšetkým predmety, ktorých sa bežne dotýkajú zamestnanci KC EDUKOS a prijímatelia sociálnej služby – kľučky, zvončeky, vypínače, vodovodné batérie, zábradlia, lavice, stoličky, pracovný stôl, klávesnica, myš a pod.
 • Dezinfikovanie priestoru KC EDUKOS po každej individuálnej intervencii, pred vstupom nového prijímateľa sociálnej služby. Dezinfekcia všetkých priestorov, na dennej báze po ukončení pracovného času.
 • Na zber a skladovanie odpadu budú vyčlenené vyhovujúce priestory a dostupné vhodné vrecia, aby nedochádzalo k jeho hromadeniu a vzniku sekundárnych zdrojov. Odpad bude vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia, ktoré sú používané pre tento druh odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m3 a hrúbku minimálne 0,1 mm. Tento odpad bude zatriedený do kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním bude nakladané. Pri narábaní s týmto odpadom sa budú používať OOPP.
 • Jednorazové pomôcky budú bezpečne likvidované ihneď po použití v nádobe na to určenej a označenej biohazard alebo biologický odpad.
 • Pravidelné vetranie všetkých pracovných priestorov.
 • V prípade návštevy prijímateľa sociálnej služby, ktorý bude následne pozitívne testovaný na COVID 19, bude vykonaná špeciálna dezinfekcia priestorov. Dezinfekcia priestorov bude zaznamenávaná - Príloha č. 1

 

4. Činnosti pracovníkov v KC EDUKOS v rámci krízovej situácie

Pretože počas výnimočnej situácie je zakázané vykonávať skupinové aktivity, je potrebné i naďalej – za dodržiavania prísnych hygienických podmienok - udržiavať kontakt (telefonický, e-mailový, osobný – návšteva terénu atď.) s prijímateľmi sociálnych služieb.

Je žiadúce zabezpečovanie nasledovných činností:

 • všetky dôležité kontakty budú zverejnené na vstupných dverách KC EDUKOS,
 • priebežné mapovanie aktuálnej situácie v komunitách primeraným spôsobom (komunikačným kanálom ako napr. internet, fb, telefonický kontakt) okrem osobného kontaktu, je možné osloviť cieľovú skupinu s cieľom poskytovať informácie o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia COVID-19, resp. zabezpečenia realizácie aktivít pre výkon KC EDUKOS,
 • priebežné mapovanie situácie prijímateľa sociálnej služby - vytipuje osamelo žijúcich užívateľov soc. služby, ktorí nemajú rodinu, alebo rodina žije ďaleko a nemôže zabezpečiť starostlivosť po dobu prípadnej domácej izolácie, pripraví zoznamy a kontakty s potrebnými informáciami pre záchranárov,
 • zabezpečovať sociálne poradenstvo, resp. inú individuálnu intervenciu, za predpokladu dodržania podmienok bezpečnosti pri práci,
 • v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. TSP, asistenti osvety zdravia), identifikovať aktuálne problémy v komunite a hľadať možnosti svojpomocného riešenia identifikovaných problémov (napríklad svojpomocné zabezpečenie ochranných pomôcok – rúška, dezinfekčné prostriedky, ochranné štíty a pod. pre cieľovú skupinu spolu s praktickým návodom na používanie týchto ochranných pomôcok; napríklad aj obrázkovou formou),
 • spolupracovať s obecným úradom či mestskou políciou, (napríklad aj ako súčasť krízového tímu), poskytovať im relevantné informácie,
 • zabezpečovať realizáciu aktivít (vzdelávacích, rozvojových, resp. záujmových) pre deti a dospelých primeraným spôsobom,
 • sledovať aktuálnu situáciu – nariadenie krízového štábu a ministerstiev, RÚVZ a iných relevantných subjektov vrátane informačných kanálov,
 • vykonávať mapovanie a informovanie o fungujúcich inštitúciách v lokalite, okrese (napr.: lekári, UPSVAR, autobusy-vlaky, potraviny...) primeraným spôsobom, zverejniť úradné hodiny verejných inštitúcií, otváracie hodiny potravín, upravené odchody autobusov/vlakov a pod. na vchodových dverách KC EDUKOS,
 • spolupracovať pri zabezpečovaní dostupnosti hygienických potrieb, potravín a podobne,
 • zabezpečovať preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID- 19 v zmysle záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)
 • zmapovanie technických možností prijímateľov sociálnych služieb v domácom prostredí pre zefektívnenie komunikácie,
 • vykonávať aktivity v teréne/návštevu terénu realizovať iba v prípade, ak majú pracovníci KC EDUKOS zabezpečené ochranné pomôcky.

 

5. Preventívne opatrenia pri poskytovaní činnosti KC EDUKOS

Postup v prípade kontaktovania zo strany prijímateľov sociálnej služby:
Ak ide o obavy z prebiehajúcej nákazy koronavírusom (vlastnej alebo člena domácnosti), tak je potrebné:

Terénne:

 • Zamestnanci KC EDUKOS, ktorí vstupujú do komunity musia byť vybavení nevyhnutnými OOPP a bez príznakov ochorenia (bez zvýšenej teploty, dýchavičnosť atď), v prípade osobnej komunikácie s prijímateľmi sociálnych služieb ich musia upovedomiť o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (napr. prostredníctvom tvárového rúška).
 • Komunikovať (ak je to možné) s prijímateľom sociálnej služby telefonicky, mailom alebo s využitím dostupných komunikačných kanálov (skype, FB).
 • Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre v teréne.
 • Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí.

Ambulantne:

 • Pred príchodom prijímateľa sociálnej služby do KC EDUKOS na vytvorenom mieste (viď priestorové podmienky) urobiť skríning so zameraním na akútnu respiračnú infekciu, teplotu, kašeľ, dýchavicu, resp. overenie si, či v rodine nie je niekto s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo nebol v úzkom kontakte s takým pacientom v posledných 14 dňoch alebo s cestovateľskou anamnézou člena domácnosti v rizikovej oblasti v posledných 14 dňoch.
 • Ak je dôvodné podozrenie, že prijímateľ sociálnej služby má respiračnú infekciu s jedným z vyššie uvedených príznakov, nebude mu povolený vstup do KC EDUKOS.
 • Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.
 • Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí.

 

V prípade odôvodneného podozrenia na infikovanie COVID-19 počas poskytovania sociálnej služby v KC EDUKOS:

 • Prijímateľ sociálnej služby musí byť bezodkladne izolovaný. Musí sa vyhnúť úzkemu a telesnému kontaktu s osobami, povrchmi alebo predmetmi, mať rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne zlikvidované
 • Bezodkladne telefonicky kontaktovať príslušného lekára a príslušnú RÚVZ linku, prípadne byť nápomocný s telefonickým informovaním príslušných úradov pre určenie ďalšieho postupu.
 • Informovať prijímateľa sociálnej služby o nutnosti domácej karantény a spôsoboch jej dodržiavania a požiadať prijímateľa sociálnej služby, aby bezodkladne zabezpečil karanténu aj ostatných členov domácnosti (ak RÚVZ neurčí inak). V prípade, ak nie je možné požiadať prijímateľa sociálnej služby o zabezpečenie karantény v domácom prostrední, napr. v rámci cieľovej skupiny ľudí bez domova, je potrebné kontaktovať aj zástupcov obce/mesta o možnosti umiestniť takéhoto prijímateľa sociálnych služieb do nimi zriadených karanténnych miest slúžiacich na prevenciu pred šírením COVID-19, resp. o možnosti zabezpečiť testovanie takýchto prijímateľov sociálnych služieb.
 • Ak užívateľ/prijímateľ sociálnej služby potrebuje použiť toaletu, zatiaľ čo čaká na lekársku/zdravotnícku pomoc, mal by použiť samostatnú toaletu, pokiaľ je k dispozícii. To platí len po dobu čakania na prevoz do nemocnice.
 • Upokojiť prijímateľa sociálnej služby - poskytnúť mu podporu.
 • Poskytnúť prijímateľovi sociálnej služby telefonický kontakt na zamestnancov KC EDUKOS pre prípad ďalších súvisiacich otázok a problémov.

 

Kontakty pre otázky súvisiace s ochorením COVID-19
Kontakty na členov krízového štábu – Príloha č. 2

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812,
 • e-mailový kontakt: novykoronavirus@uvzsr.sk

 

Príloha č. 1
Dezinfekcia priestorov - tabuľka 

Dátum Čas Miesto, ktoré bolo
dezinfikované Použitý dezinfekčný prostriedok Meno zamestnanca/Podpis

Príloha č. 2
Kontakty na krízový štáb

Meno Pôsobnosť Tel. kontakt 043/312+kl. e-mail
Ing. Kotúľová Marcela vedúca odboru 4306 marcela.kotulova@minv.sk
Halaša Ján civilná ochrana, krízové riadenie, hospodárska mobilizácia 4307 jan.halasa@minv.sk

Priloha č. 3
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie